Archiv štítků: zákon

SVJ přizpůsobilo svůj název požadavkům občanského zákoníku

Rok 2016 zahajujeme s novým názvem. K 1. 1. 2016 jsme do rejstříku SVJ zapsáni jako Společenství vlastníků Místecká 450. Naše SVJ tak i přes rok trvající obstrukce rejstříkového soudu řádně a včas splnilo povinnost podle § 3042 občanského zákoníku.

Číst dále

Některé opravy v bytech si nájemníci hradí sami

Vláda ČR s účinností od 1. 1. 2016 přijala nařízení, které vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Materiál byl schválen na zasedání vlády dne 26. 10. 2015. A vyšel pod č. 308/2015 Sb.

Číst dále

Falešné podpisy žalobu proti Letňanským lentilkám nezastaví, rozhodl Nejvyšší správní soud

Projednávání žaloby SVJ proti kontroverznímu projektu „Letňanské lentilky“ může pokračovat. Nejvyšší správní soud (NSS) zvrátil původní rozhodnutí o zastavení řízení. K němu došlo v důsledku zfalšování podpisů statutárních zástupců SVJ na plné moci advokátovi. Tímto kriminálním činem se dvojice pachatelů pokusila odstranit překážku k přiznání finanční dotace na tento projekt právě v době, kdy o ní rozhodovala Rada hl. m. Prahy. Dotace byla podle veřejně dostupných zdrojů skutečně přiznána, ačkoliv příslušný odbor magistrátu byl včas informován o nastalé situaci i o tom, že řízení není skončeno.

Číst dále

Jak přepíše nový občanský zákoník stanovy SVJ?

Tři měsíce zbývají do začátku účinnosti nového občanského zákoníku (dále jen NOZ). Pokud Sněmovna po volbách jeho účinnost neodloží, nebo civilní kodex zcela nezruší, začnou od ledna 2014 platit i pro SVJ zcela nová pravidla. 

Nová úprava klade mnohem větší důraz na stanovy SVJ, jakožto jakýsi „vnitřní předpis“, jehož obsah je zapotřebí individuálně přizpůsobit poměrům každého společenství. NOZ ukládá těm SVJ, jejichž stanovy vychází z úpravy zákona o vlastnictví bytů, je změnit v těch částech, která jsou s NOZ v rozporu; takováto ustanovení pozbývají závaznosti 1.1.2014. SVJ mají na změnu svých stanov lhůtu 3 roky.

Pokud SVJ převzalo do stanov vzorovou úpravu (dle nařízení vlády č. 371/2004 Sb., v platném znění), pak se bude od ledna potýkat mimo jiné s těmito novinkami:

  • název společenství vlastníků musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ (podle ZoVB to bylo pouze „Společenství“)
  • SVJ už nebude moci vykonávat správu jednotek a společných prostor domu (včetně jejich nájmu), které jsou v podílovém spoluvlastnictví všech jeho členů, protože už nepůjde o správu domu ve smyslu § 1194 odst. 1 NOZ; správa bude vykonávána v režimu klasického spoluvlastnictví všemi spoluvlastníky
  • pozvánka na shromáždění bude muset být vlastníkům jednotek doručena nejméně 30 dnů před konáním schůze (dle ZoVB to bylo 15 dnů)
  • zkracuje se lhůta, ve které lze rozhodnutí shromáždění napadnout žalobou u soudu (přehlasovaný vlastník na to bude mít 3 měsíce místo dosavadních 6 měsíců)
  • ke zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka (v terminologii NOZ jde o „předsedu společenství vlastníků“) je zapotřebí většina hlasů přítomných vlastníků na shromáždění (dle vzorových stanov byla požadována většina hlasů všech jednotek)
  • sídlo SVJ musí být v domě, pro které společenství vzniklo
  • NOZ nově nabízí možnost zvolit do výboru SVJ osobu, která není členem SVJ
  • NOZ umožňuje snížit kvórum pro rozhodování shromáždění o modernizaci, rekonstrukci a opravě společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů, a rozhodování o obsahu prohlášení vlastníka jednotek, schvalování změny stanov, rozúčtování, uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce k zajištění pohledávek, kde nově bude postačovat většina hlasů vlastníků přítomných na shromáždění.

SVJ 450 je připraveno na aktuální situaci kolem NOZ reagovat. Pokud bude ke konci legisvakanční doby zřejmé, že civilní kodex vstoupí v lednu v účinnost, svolá výbor SVJ zvláštní schůzi shromáždění, na níž bude hlasováno o návrhu změny stanov tak, aby tyto byly s NOZ v souladu.

(zpracováno s využitím materiálu  JUDr. Vochvesty v časopise Praktický rádce pro SVJ 3/2013)

NS: zastoupení vlastníka na shromáždění musí být povoleno stanovami SVJ

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.5.2012, sp. zn. 29 Cdo 3399/2010

Právo účastnit se shromáždění (jako jeho člen) a podílet se na jeho rozhodování o záležitostech souvisejících se správou domu je osobním právem vlastníka jednotky. Jakkoliv lze hlasování na shromáždění považovat za právní úkon vlastníka jednotky, účast na shromáždění jako taková právním úkonem není. Člen shromáždění, který se účastní shromáždění, sice může právě proto, že se shromáždění účastní, vykonávat hlasovací právo (popř. i další práva, jako např. právo podávat návrhy, nahlížet do podkladů pro jednání apod.), nicméně účast na shromáždění je nutno od samotného hlasování (či výkonu dalších práv) odlišit. I tehdy, nebude-li se na shromáždění hlasovat, totiž právo účastnit se svědčí pouze členu shromáždění (vlastníku jednotky). Současně platí, že člen shromáždění nemůže vykonávat hlasovací právo, neúčastní-li se shromáždění.

Z tohoto důvodu nelze právo vlastníka jednotky nechat se na shromáždění zastoupit dovozovat z ustanovení § 3 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů a § 31 odst. 1 obč. zák.; plná moc k zastoupení vlastníka na shromáždění není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu ve smyslu posledně označeného ustanovení.

Číst dále

Magistrát přikázal zrušit šikanózní výzvu letňanského stavebního úřadu

Nebývalou aktivitou překypuje v úvodu nového roku stavební odbor Magistrátu. Napřed zamítl odvolání SVJ proti Letňanským lentilkám, potom proškrtal rozhodnutí tajemníka o údajné nepodjatosti jeho svěřenců, a nyní se po více než roce (!) zastal našeho SVJ a přikázal stavebnímu úřadu místní radnice zrušit bezprocedentní šikanózní výzvu, kterou se nám před dvěma lety vedoucí stavebního úřadu Ryčl mstil za to, že jsme si dovolili se proti partyzánské aktivitě sousedních SVJ při zateplení domů ohradit.

Číst dále

Krádež hasicích spojek

Dnes (ve čtvrtek 12. 7.) odpoledne mezi 12. a 18. hodinou došlo v našem domě v několika patrech ke krádeži hasicích spojek s plastovým přechodem. Zloděj ještě předtím vypnul jistič elektřiny společných prostor.

Spojky byly našroubovány k hydrantové výpusti v mezipatře (naproti hydrantové skříni). K jejich uvolnění je zapotřebí nářadí a značné síly. Není to záležitost několika minut (jejich instalace zabrala celé dopoledne). Bez spojek mezi hydrantem a hadicí je protipožární zařízení nepoužitelné.

Je možné, že si někdo z vlastníků či nájemníků povšiml na chodbě podezřelé osoby s instalatérským vybavením.

Vaše svědectví může přispět k dopadení pachatele přestupku krádeže a trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Poslaneckou sněmovnou dnes prošel zákon, který zavádí povinné energetické štítky budov s účinky od r. 2015. Při prodeji bytu bude mít prodávající povinnost předat kupujícmu kopii energetického štítku. Společenství pro dům čp. 450 tento průkaz energetické náročnosti budovy nabízí svým vlastníkům ke stažení již nyní.

Dokument je součástí projektové dokumentace na zateplení domu, které kvůli odmítavému postoji jediného vlastníka s více než čtvrtinovým podílem  (CPI Byty, a.s.) dosud nemohlo být realizováno.

Stát pozastavil příjem žádostí o dotace Zelená úsporám

Přinejmenším do konce roku nebude možné podat žádost o dotace pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Ministerstvo životního prostředí pozastavení příjmu žádostí odůvodňuje tím, že bytová družstva a společenství vlastníků často jen zažádají o peníze, ale dotace pak nárokují až s dlouhým časovým odstupem nebo vůbec. Finance tak jsou alokovány, ale nemohou být využity. S touto praxí chce SFŽP skončit.

Více:

Číst dále

Návrh na rozhodnutí sporu s Avia, a.s., Energetickým regulačním úřadem

Dodavatel tepla, Avia, a.s., v těchto dnech doručil do schránky vlastníků otevřený dopis výboru SVJ, kterým podruhé reaguje na námi uplatněnou reklamaci protiprávního postupu při dodávce tepla mimo otopné období. Veškerou korespondenci s tímto dodavatelem uveřejňujeme v předchozím příspěvku.

Považujeme za nutné reagovat na tomto místě na dva zásadní omyly, kterých se Avia, a.s., ve svém dopise dopouští.

  1. Sporný objem tepla dodaného ve dnech 1.6.2010 až 4.6.2010 protiprávně (neoprávněně a nevyžádaně), není dodavatelem uváděných 6,5 GJ, ale více než jednou tolik, 15,85119 GJ. Přepočteno na zatím pouze předběžně stanovenou cenu tepla pro rok 2010 jde o škodu ve výši 8.651,89 Kč (vč. DPH).
  2. Pro zahájení vytápění mimo otopnou sezónu je potřebný souhlas nejméně 2/3 konečných spotřebitelů. SVJ 450 má 30 uživatelů bytů a 4 uživatele nebytových prostor. Není tedy pravdou, jak se Avia, a.s., snaží tvrdit, že by bylo nutné předložit souhlas nejméně 32 vlastníků bytových jednotek; postačí souhlasu 23 vlastníků, přičemž u majitelů bytů a současně garáží je tento souhlas započten dvakrát. Souhlas získává SVJ, které je zároveň smluvním partnerem Avia, a.s. (nikoliv koneční spotřebitelé). Je jen věcí statutárních orgánů Společenství, jakým způsobem tento souhlas zjistí a jakým způsobem v případě sporu unesou důkazní břemeno k tvrzení, že s dodávkou souhlasilo potřebné kvorum vlastníků. Avia, a.s., není oprávněna žádat po SVJ předložení písemného souhlasu konečných odběratelů; postačí, pokud se za tento souhlas zaručí výbor SVJ (písemně potvrdí, že souhlasem konečných odběratelů disponuje).

Protože v dané věci zůstává celá řada dalších sporných bodů (shoda není nad výší škody, ba dokonce Avia, a.s., doposud odmítala, že by se protiprávního jednání vůbec dopustila, není vyjasněn ani postup u odběratelů se společnou dodávkou tepla), podává Společenství k Energetickému regulačnímu úřadu návrh na rozhodnutí ve sporu s držitelem licence, Avia, a.s., podle § 96 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.