Jak přepíše nový občanský zákoník stanovy SVJ?

Tři měsíce zbývají do začátku účinnosti nového občanského zákoníku (dále jen NOZ). Pokud Sněmovna po volbách jeho účinnost neodloží, nebo civilní kodex zcela nezruší, začnou od ledna 2014 platit i pro SVJ zcela nová pravidla. 

Nová úprava klade mnohem větší důraz na stanovy SVJ, jakožto jakýsi „vnitřní předpis“, jehož obsah je zapotřebí individuálně přizpůsobit poměrům každého společenství. NOZ ukládá těm SVJ, jejichž stanovy vychází z úpravy zákona o vlastnictví bytů, je změnit v těch částech, která jsou s NOZ v rozporu; takováto ustanovení pozbývají závaznosti 1.1.2014. SVJ mají na změnu svých stanov lhůtu 3 roky.

Pokud SVJ převzalo do stanov vzorovou úpravu (dle nařízení vlády č. 371/2004 Sb., v platném znění), pak se bude od ledna potýkat mimo jiné s těmito novinkami:

 • název společenství vlastníků musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ (podle ZoVB to bylo pouze „Společenství“)
 • SVJ už nebude moci vykonávat správu jednotek a společných prostor domu (včetně jejich nájmu), které jsou v podílovém spoluvlastnictví všech jeho členů, protože už nepůjde o správu domu ve smyslu § 1194 odst. 1 NOZ; správa bude vykonávána v režimu klasického spoluvlastnictví všemi spoluvlastníky
 • pozvánka na shromáždění bude muset být vlastníkům jednotek doručena nejméně 30 dnů před konáním schůze (dle ZoVB to bylo 15 dnů)
 • zkracuje se lhůta, ve které lze rozhodnutí shromáždění napadnout žalobou u soudu (přehlasovaný vlastník na to bude mít 3 měsíce místo dosavadních 6 měsíců)
 • ke zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka (v terminologii NOZ jde o „předsedu společenství vlastníků“) je zapotřebí většina hlasů přítomných vlastníků na shromáždění (dle vzorových stanov byla požadována většina hlasů všech jednotek)
 • sídlo SVJ musí být v domě, pro které společenství vzniklo
 • NOZ nově nabízí možnost zvolit do výboru SVJ osobu, která není členem SVJ
 • NOZ umožňuje snížit kvórum pro rozhodování shromáždění o modernizaci, rekonstrukci a opravě společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů, a rozhodování o obsahu prohlášení vlastníka jednotek, schvalování změny stanov, rozúčtování, uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce k zajištění pohledávek, kde nově bude postačovat většina hlasů vlastníků přítomných na shromáždění.

SVJ 450 je připraveno na aktuální situaci kolem NOZ reagovat. Pokud bude ke konci legisvakanční doby zřejmé, že civilní kodex vstoupí v lednu v účinnost, svolá výbor SVJ zvláštní schůzi shromáždění, na níž bude hlasováno o návrhu změny stanov tak, aby tyto byly s NOZ v souladu.

(zpracováno s využitím materiálu  JUDr. Vochvesty v časopise Praktický rádce pro SVJ 3/2013)

3 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Výbor našeho Společenství Vlastníků bytů se domnívá,že nemusí dodržovat zákon o odpadech č.185/2001 Sb.-vydané ve Sb.zák. 8.března 2005 /t.zv. „úplné znění…“ a odvolává se,že ještě před vznikem SVB družstevníci souhlasili s placením stejné částky 94 Kč. měsíčně bez ohledu na to,že v některých bytech je pět uživatelů a v některých pouze jeden-zpravidla starodůchodce. Členy družstva o zákonu o odpadech vůbec neinformovali ! Tento stav trvá dodnes,tj.23.04.2014

Proč pouze Společenství vlastníků bytů. Je to společenství vlastníků bytů a spoluvlastníků nebytových prostor !!!! spoluvlastnictví domu s nebytovými prostorami chybí. Proč ??

  A taky zapomínáte na podíl na společných částech pozemku.

  Že bychom tomu říkali Společenství vlastníků bytů, vlastníků a spoluvlastníků nebytových prostor a podílníků na společných částech domu a pozemku, ne?
  OMG

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.