Archiv štítků: zálohy

Účetní závěrka za rok 2016

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2016. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Účetní závěrka za rok 2015

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2015. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Účetní závěrka za rok 2014

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2014. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Výsledek hlasování per rollam: zvýšení příspěvku do fondu oprav

Výbor SVJ v souladu s ust. § 1213 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), a čl. VIII odst. 4 Stanov oznamuje vlastníkům jednotek výsledek hlasování mimo schůzi shromáždění (per rollam) o návrhu usnesení ve znění:

S účinností ode dne 1. února 2015 se zvyšuje příspěvek do tzv. fondu oprav (příspěvek na správu domu a pozemku) na částku 22 Kč/m2.

Hlasovací lístky byly předány všem 25 vlastníkům (členové SVJ, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají podle čl. VII odst. 11 Stanov společně jeden hlas) při odečtech spotřeby tepla a vody a kontrole evidence osob, příp. odeslány prostřednictvím držitele poštovní licence.

V souladu s ust. § 1214 NOZ se rozhodnutí přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek.

Nazpět se ve vyhlášeném termínu do 30.1.2015 SVJ vrátilo 16 platných hlasovacích lístků:

13 vlastníků se součtem hlasů 55,16 % hlasovalo PRO návrh
1 vlastník
s velikostí hlasu 23,66 % hlasoval PROTI návrhu
2 vlastníci
se součtem hlasů 7,21 % se při hlasování ZDRŽELI

Návrh byl přijat.

Nové předpisy záloh zohledňující výsledek tohoto hlasování mimo schůzi shromáždění budou vlastníkům distribuovány ve vyhlášeném termínu.

Od února platí nové předpisy záloh

Ve čtvrtek 5. února 2015 od 18 hodin bude SVJ vlastníkům (a pouze jim) proti podpisu předávat nové předpisy měsíčních záloh. Platí od 1.2., tj. splatné jsou poprvé k 25.2.2015. U bytových jednotek, kde podle nedávné kontroly evidence osob vlastník nebydlí (byty jsou pronajímány), bude předpis záloh rovnou zasílán poštou, stejně jako v případě, že se v uvedeném termínu nepodaří dokument doručit osobním převzetím.

Zálohy zohledňují předpokládané náklady SVJ v letošním roce, reflektují vývoj spotřeby vody a tepla jednotlivých domácností, vč. nárůstu cen těchto komodit. V závislosti na výsledku probíhajícího hlasování mimo schůzi shromáždění může dojít i ke zvýšení příspěvku do tzv. fondu oprav.

Žádáme vlastníky, aby nový předpis záloh zohlednili při nastavení svých trvalých bankovních příkazů. Platby SVJ přijímá jako dosud na účtu č. 2400061864/2010.

Účetní závěrka za rok 2013

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2013. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Zápis ze shromáždění ze dne 25.6.2013

Shromáždění vlastníků jednotek dne 25.6.2013:

Shromáždění se zúčastnilo celkem 19 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 74,16 %, v průběhu schůze se počet přítomných hlasů zvýšil až na 81,95 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém Zápisu ze shromáždění.

Zápis ze schůze výboru ze dne 23.2.2012

Výbor Společenství na schůzi dne 23.2.2012 projednal tyto body:

  1. návrh SVJ 451, aby se SVJ 450 finančně podílelo na pořízení samostatné výměníkové stanice výhradně pro potřeby SVJ 451
  2. návrh SVJ 451 ke způsobu rozúčtování tepla
  3. projednání záměru fy Cznet umístit v domě rozvod internetu
  4. projednání žádosti M. Mičiana na přesun úklidového dne z pondělí na středu (s platností od 1.3.2012)
  5. různé.

Číst dále

Vodné a stočné zdraží o 9,88 %!

Zdražení před koncem roku dnes schválila Rada hl. m. Prahy také u pitné vody. Vodné a stočné od 1.1.2012 podraží dohromady o 9,88 % na výslednou cenu 66,35 Kč/m3 (vč. DPH).

Nárůst cen bude promítnut do nového předpisu záloh, které SVJ bude roznášet oproti podpisu v závěru roku.

Roznášíme vyúčtování za r. 2010

V týdnu od 18.4.2011 jsme začali s distribucí vyúčtování záloh za r. 2010. Drobné zpoždění oproti původnímu plánu bylo způsobeno tím, že jsme čekali na výsledek přezkoušení dvou vodoměrů, které mohlo do výsledné bilance rozúčtovávaných nákladů za vodu významněji promluvit.

Výbor SVJ se napřed pokusí každému z vlastníků předat vyúčtování osobně proti podpisu. Pokud se nám to do konce dubna u všech nepodaří, budeme vyúčtování rozesílat doporučenou poštou.

Do 21 dnů ode dne doručení je možné proti vyúčtování podat reklamaci, adresovanou výboru SVJ. Splatnost vyúčtování vyplývá z vyhl. 372/2001 Sb.; případné nedoplatky jsou splatné k 31.7.2011. V případě uznaných reklamací se lhůta splatnosti prodlužuje o měsíc, tj. do 31.8.2011.

V případě, že máte na zálohách přeplatek, je k vyúčtování připevněna žádost o vrácení tohoto přeplatku. Na výběr je buď poukázání přeplatku zpět na ten účet, z něhož byla zaslána poslední platba zálohy, na jiný účet nebo započtení přeplatku vůči budoucím platbám.

Připomínáme, že pokud tuto dispozici, jak s přeplatkem naložit, písemně nedostaneme, nezbyde než tento přeplatek dál evidovat a v dalším roce jej započíst do nadcházejícího vyúčtování.

Vykázané přeplatky / nedoplatky odpovídají stavu ke dni vyhotovení vyúčtování (15.4.2011). Pokud jste zálohy později doplatili, je třeba to v konečné bilanci vyúčtování zohlednit.

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.