Archiv štítků: BPT

Výsledek hlasování per rollam: odkup nebytové jednotky (výměníku) a účetní závěrka 2017

Výbor SVJ v souladu s ust. § 1213 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), a čl. VIII odst. 4 Stanov oznamuje vlastníkům jednotek výsledek hlasování mimo schůzi shromáždění (per rollam), konaném v důsledku skutečnosti, že schůze shromáždění konaná dne 7. 6. 2018 nebyla pro nepřítomnost většiny členů usnášeníschopná.

Hlasovací lístky byly předány všem 24 vlastníkům (členové SVJ, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají podle čl. VII odst. 11 Stanov společně jeden hlas) osobně proti podpisu, příp. odeslány prostřednictvím držitele poštovní licence.

V souladu s ust. § 1214 NOZ se rozhodnutí přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek.

Nazpět se ve vyhlášeném termínu do 30.6.2018 SVJ vrátilo 19 platných hlasovacích lístků. Pod bodem I. se hlasovalo o návrhu složeného usnesení ve znění:

1. Schvaluje se odkup nebytové jednotky č. 450/103 (výměníková stanice pro přípravu tepla) za cenu 10.000 Kč/m2 do vlastnictví SVJ s tím, že na nákladech za tento odkup se všichni členové SVJ budou podílet poměrem podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu;
2. Výbor SVJ se pověřuje realizací tohoto odkupu, uzavřením smlouvy o převodu nemovitosti a všech potřebných kroků;
3. Schvaluje se jednorázový příspěvek na tento odkup ve výši 4,9081233055528 Kč na každou 1/19918 podílu na společných částech domu; tento příspěvek bude vlastníkům předepsán k úhradě se splatností do 25. září 2018.

13 vlastníků se součtem hlasů 66,38 % hlasovalo PRO návrh
4 vlastníci
se součtem hlasů 14,17 % hlasovali PROTI návrhu
2 vlastníci
se součtem hlasů 6,95 % se při hlasování ZDRŽELI

Návrh byl přijat.


Pod bodem II. se hlasovalo o návrhu usnesení ve znění:

Schvaluje se účetní závěrka SVJ za rok 2017.

17 vlastníků se součtem hlasů 80,30 % hlasovalo PRO návrh
nikdo
nehlasoval PROTI návrhu
2 vlastníci
se součtem hlasů 7,20 % se při hlasování ZDRŽELI

Návrh byl přijat.


SVJ povede dále jednání s CPI BYTY a.s. o odkupu nebytového prostoru 450/103 (výměníkové stanice). V souladu se shora uvedeným usnesením přijatým mimo schůzi shromáždění také předepíše k úhradě jednorázový příspěvek na tento odkup, a to se splatností k 25. 9. 2018. Všem vlastníkům, kteří se zapojili do rozhodování a odevzdali svůj hlas, velice děkujeme.

SVJ uspělo se žalobou proti RONICA, s.r.o.

SVJ 450 slaví úspěch v dalším vyhraném sporu vzešlém z účelových a nevýhodných závazků sjednaných dřívějším pověřeným vlastníkem JUDr. Jacháčkovou (BPT Prague). Okresní soud v Teplicích dal za pravdu argumentům SVJ v řízení proti firmě RONICA, s.r.o., která měla do minulého roku na starosti údržbu bytových vodoměrů. Rozsudkem nám přiznal náhradu za nekvalitně provedené odečty bytových vodoměrů v letech 2009 a 2010 v plné výši, tj. 19.131,60 Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení.

Současně se tímto rozhodnutím otevřela cesta SVJ uplatňovat po firmě RONICA, s.r.o., také smluvní pokutu a náhradu škody představující náklady na zhotovení opravného rozúčtování teplé vody.

Rozsudek zatím není pravomocný.

Příloha:

Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 31.8.2010

Výbor Společenství na schůzi dne 31.8.2010 projednal tyto body:

  1. informace o výsledku energetického auditu a postupu v projektu revitalizace
  2. seznámení výboru s průběhem soudního řízení o nahrazení projevu vůle shromáždění SVJ
  3. finance SVJ, rekapitulace závazků a pohledávek
  4. harmonogram letošních revizí a servisních prohlídek
  5. různé

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

CPI: úročení pohledávek vlastníků jen s jejich písemným souhlasem

CPI Byty, a.s., v písemném stanovisku doručeném Společenství dne 21. 4. 2010 odmítá usnesení Shromáždění vlastníků ze dne 16. 2. 2010, kterým se zavádí úročení nově vzniklých pohledávek SVJ za vlastníky úrokem z prodení ve výši 0,4 % denně z výše dlužné částky. Číst dále

Revitalizace domu – (ne)souhlas CPI

Okolní společenství vlastníků v našem panelovém domě (SVJ 449, 451 a 452) uspořádala minulý pátek schůzku výborů SVJ kvůli plánovanému společnému postupu při revitalizaci celého domu. K zahájení těchto prací je zapotřebí souhlasu vlastníků se spoluvlastnickým podílem v úhrnu nejméně 75 %. Odečteme-li velikost spoluvlastnického podílu CPI Byty, a.s., v žádném z okolních SVJ nedosahuje podíl ostatních vlastníků potřebné tříčtvrtinové většiny.

Číst dále

Majitelé nástaveb, pozor!

Ve vlastním zájmu si zkontrolujte revizní zprávy k vašemu bytu, které jste převzali při koupi od BPT Development. Jak dokazuje případ z nástavby v Rýmařovské ulici v Letňanech, na který dnes poukázala TV Nova (pořad Občanské judo), ne vždy jsou tyto revizní zprávy v pořádku. V uvedeném případě vinou špatně provedené elektroinstalace bojleru došlo k požáru bytu. Následné šetření ukázalo, že BPT Development vlastníkům nástavby předalo revizní zprávy pro úplně jiný byt, dokonce i na jiné adrese…

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.