SVJ přizpůsobilo svůj název požadavkům občanského zákoníku

Rok 2016 zahajujeme s novým názvem. K 1. 1. 2016 jsme do rejstříku SVJ zapsáni jako Společenství vlastníků Místecká 450. Naše SVJ tak i přes rok trvající obstrukce rejstříkového soudu řádně a včas splnilo povinnost podle § 3042 občanského zákoníku.

Ačkoliv se ve druhé polovině loňského roku spekulovalo o tom, že povinnost zesouladit název zavedených SVJ (vzniklých podle ZoVB) z občanského zákoníku zmizí, nestalo se tak. SVJ, jehož název neobsahuje sousloví společenství vlastníků, tak neoddiskutovatelně porušuje zákon a rejstříkový soud po marném uplynutí lhůty k nápravě takovou právnickou osobu zruší.

V nadcházejícím týdnu, jakmile se změna promítne do rejstříku, vyrozumíme o změně názvu naše dodavatele, které žádáme, aby faktury napříště vystavovali se správným označením.

Tato změna, která byla schválena na minulé schůzi shromáždění již v říjnu 2014, narazila na nezákonný postup městského soudu, který vyžadoval, aby změna stanov měla formu veřejné listiny (notářského zápisu). Že takový požadavek jde nad rámec zákona, v tom nám dal zapravdu vrchní soud. Paradoxně jsme však na úsilí dostát požadavkům zákona v otázce názvu SVJ doplatili tím, že jiné ustanovení NOZ jsme museli porušit. Dostali jsme se totiž  do situace, kdy po dobu rok trvajícího rejstříkového řízení jsme nemohli svolat schůzi shromáždění bez rizika, že přijatá usnesení mohou být stižena neplatností.

Tato překážka nyní padla. Schůzi shromáždění tak svoláme v I. čtvrtletí, přesný termín brzy oznámíme.

Příloha:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.