ArchivJudikatura

NS: vlastník bytu nemůže požadovat, aby soud nařídil SVJ projednat určitou záležitost

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2017, čj. 26 Cdo 2323/2016

V poměrech právní úpravy účinné od 31. prosince 2013 a stejně tak i v poměrech právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 se vlastník jednotky nemůže u soudu úspěšně domáhat, aby společenství vlastníků jednotek byla uložena povinnost konat shromáždění vlastníků k projednání určité záležitosti.

Číst dále

NSS: Letňanské lentilky jsou bez územního rozhodnutí

Trvalo to, ale došlo na naše slova. Nejvyšší správní soud zrušil územní rozhodnutí projektu korupčníka Mikuleckého – Letňanské lentilky, proti kterému naše SVJ brojí už od roku 2012. Přijal tak argumenty, že letňanská radnice, stejně jako pražský magistrát vydali nezákonná rozhodnutí. SVJ mělo být účastníkem územního i stavebního řízení. Lentilkový kmotr své betonové monstrum prosadil silou, bez ohledu na platné zákony. Radnici, která ho v tom podpořila, se to ale vymstí.

Nynější rozsudek sám o sobě ještě neznamená, že se zbabraný projekt do měsíce srovná se zemí; k tomu bude zapotřebí zrušit nezákonně vydané stavební povolení. Je ale jasné, že se Brusel brzy začne ptát, zda desítky milionů korun, vyplacené na dotacích, nebyly použity v rozporu s unijními pravidly a nešly například na černou stavbu, prosazenou mafiánským způsobem proti vůli místních. A další nároky z titulu odpovědnosti státu za škodu vyvolanou nezákonnými rozhodnutími budou následovat… V této souvislosti je dobré uvést, že pod nezákonnými rozhodnutími jsou podepsáni vedoucí letňanského stavebního úřadu Václav Ryčl a ředitelka magistrátního stavebního odboru Ivana Jakoubková.

Ombudsmanka radí neplatičům prodat byt

Úřad veřejného ochránce práv se v materiálu Neplatiče ve společenství vlastníků bytů se dá zbavit prodejem jeho bytu zaobírá možností aplikace § 1184 občanského zákoníku v situaci, kdy SVJ má problém s dlužníkem ve svých řadách. Není to však jediný případ, kdy lze k nucenému prodeji bytové jednotky přistoupit. Podobně je možné sankcionovat i další případy zvlášť závažného porušení povinností vlastníka, kdy tento nedbá pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu.

Je pravdou, že nový občanský zákoník (NOZ) v tomto ohledu částečně odstranil nedostatky dřívějšího ZoVB (72/1994 Sb.), který v § 15 ukládal vlastníkům povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, ale nikoliv už na služby (dodávky energií, úklid, užívání výtahu, pojištění domu). Ty muselo mít SVJ vymezeno ve stanovách. Naproti tomu NOZ v § 1181 pamatuje i na služby.

§ 1184
Na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.

Číst dále

Měli jsme právo mluvit do revitalizace společného domu, rozhodl Nejvyšší správní soud

Až u Nejvyššího správního soudu (NSS) nalezlo SVJ 450 zastání ve sporu se stavebním úřadem o účastenství ve stavebních řízeních na celkovou revitalizaci domu ze strany SVJ 449, 451 a 453. Ač jsme setrvale upozorňovali na to, že jsme opominutými účastníky řízení, stavební úřad, magistrát i městský soud náš právní názor opřený o propracovanou argumentaci přehlížel. NSS na základě naší kasační stížnosti učinil rozsudkem sp. zn. 1 As 142/2015-49 těmto nezákonostem přítrž.

Číst dále

VS: Ke změně stanov SVJ vzniklých před 1.1.2014 není zapotřebí notářského zápisu

Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 28. 7. 2015, sp. zn. 7 Cmo 79/2015, ukončil dohady nad výkladem § 1200 odst. 3 ve spojení s § 564 nového občanského zákoníku (NOZ). K dispozici je zatím jen izolovaná právní věta judikátu, zveřejněná v Soudních rozhledech 10/2015. Po zveřejnění celého rozhodnutí budou relevantní pasáže doplněny.

„Zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov vycházející z § 1200 odst. 3 NOZ platí jen pro společenství vlastníků vzniklá dle NOZ od 1. 1. 2014; na dříve vzniklá společenství vlastníků jednotek § 1200 odst. 3 NOZ nedopadá.”

Číst dále

NS: zastoupení vlastníka na shromáždění musí být povoleno stanovami SVJ

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.5.2012, sp. zn. 29 Cdo 3399/2010

Právo účastnit se shromáždění (jako jeho člen) a podílet se na jeho rozhodování o záležitostech souvisejících se správou domu je osobním právem vlastníka jednotky. Jakkoliv lze hlasování na shromáždění považovat za právní úkon vlastníka jednotky, účast na shromáždění jako taková právním úkonem není. Člen shromáždění, který se účastní shromáždění, sice může právě proto, že se shromáždění účastní, vykonávat hlasovací právo (popř. i další práva, jako např. právo podávat návrhy, nahlížet do podkladů pro jednání apod.), nicméně účast na shromáždění je nutno od samotného hlasování (či výkonu dalších práv) odlišit. I tehdy, nebude-li se na shromáždění hlasovat, totiž právo účastnit se svědčí pouze členu shromáždění (vlastníku jednotky). Současně platí, že člen shromáždění nemůže vykonávat hlasovací právo, neúčastní-li se shromáždění.

Z tohoto důvodu nelze právo vlastníka jednotky nechat se na shromáždění zastoupit dovozovat z ustanovení § 3 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů a § 31 odst. 1 obč. zák.; plná moc k zastoupení vlastníka na shromáždění není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu ve smyslu posledně označeného ustanovení.

Číst dále

VS: do rejstříku SVJ nelze zapsat data změn ve složení výboru

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10.2.2011, sp. zn. 8 Cmo 374/2010

Údaje o dni vzniku a zániku členství ve výboru společenství vlastníků jednotek se do rejstříku společenství vlastníků jednotek nezapisují.

Číst dále

NS: Shromáždění SVJ nemůže svým rozhodnutím změnit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.2011, sp. zn. 29 Cdo 406/2010

Do působnosti shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek nespadá rozhodování o změně prohlášení vlastníka budovy v částech obsahujících rozdělení budovy na jednotky a společné části domu (§ 4 odst. 2 písm. b/ a c/ zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů).

Číst dále

NS: k projednání žalob na zaplacení pohledávek vlastníků jsou příslušné krajské soudy

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2011, sp. zn. 29 Cdo 37/2011

Jelikož rozhodování o výši příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku, jakož i o výši záloh na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb spadá podle článku VII odst. 3 písm. f/, g/ a h/ Vzorových stanov společenství vlastníků jednotek (příloha Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) do působnosti shromáždění společenství vlastníků jednotek, jde – z procesního hlediska – o obchodní věc ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. u/ o. s. ř. (srov. k tomu důvody usnesení uveřejněného pod číslem 1/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Číst dále

NS: Návrh na přezkum rozhodnutí shromáždění SVJ může podat i vlastník, který se hlasování neúčastnil a s rozhodnutím nesouhlasí

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2011, sp. zn. 22 Cdo 1423/2009

Podle názoru dovolacího soudu nelze možnost napadnout rozhodnutí shromáždění vlastníků v důležité záležitosti přehlasovaným vlastníkem jednotky návrhem u soudu ve smyslu § 11 odst. 3 věta třetí ZVB vykládat tak, že toto právo má pouze vlastník jednotky, který byl při hlasování shromáždění vlastníků jednotek přítomen.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.