Prodej bytu a povinnosti k SVJ

V případě, že se rozhodnete byt prodat, neměli byste zapomínat na své závazky vůči společenství vlastníků jednotek. Přikládáme proto několik rad, které mohou ušetřit následné starosti a spory:

 1. Členství v SVJ vzniká a zaniká současně s nabytím, resp. pozbytím vlastnictví bytu. Zatímco nový vlastník je ze zákona povinen (§ 20 odst. 4 ZoVB) společenství oznámit skutečnost, že je novým vlastníkem bytu, prodávající tuto povinnost nemá.
 2. Přesto doporučujeme prodávajícím, aby ke dni přechodu vlastnictví nahlásili společenství stavy vodoměru/ů a s tím i novou adresu, na které je bude možné v budoucnu kontaktovat.
 3. Nehledě na kalendářní měsíc, v němž je prodej uskutečněn, lze vyúčtování záloh původního vlastníka vypracovat až po stanovení nákladů za celý rok, tj. do konce dubna roku následujícího. Tento proces nelze nijak urychlit.
 4. U přechodu vlastnictví, k němuž dojde v průběhu roku, se náklady na teplo vyúčtují v souladu s § 6 odst. 5 vyhl. 372/2001 Sb., tj. dle Přílohy č. 3 k tomuto předpisu. Ta stanoví procentuální poměry spotřeby tepla v jednotlivých měsících, jde o tzv. Dlouhodobé měsíční průměry klimatické náročnosti.
  leden 19 červenec 0
  únor 16 srpen 0
  březen 14 září 1
  duben 9 říjen 8
  květen 2 listopad 14
  červen 0 prosinec 17
 5. Vyúčtování vody se provede podle náměru bytových vodoměrů, klasickým přepočtem k celkové fakturované spotřebě. Vyúčtování ostatních služeb pak podle velikosti spoluvlastnického podílu poměrem počtu měsíců vlastnictví bytu stávajícím vlastníkem ku počtu měsíců vlastnictví bytu vlastníkem předchozím.
 6. Dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku („fond oprav“) se při přechodu vlastnictví nevyúčtovávají a nevracejí. V souladu se Stanovami se nevyčerpané prostředky z tzv. „fondu oprav“ použijí k zamýšlenému účelu v následujících letech.

1 komentář

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Může SVJ ve stanovách schvalit při prodeji bytu, vrácení finanční částky z fondů oprav.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.