Zápis ze Shromáždění ze dne 2. listopadu 2023

Shromáždění vlastníků jednotek dne 2. listopadu 2023:

 • neschválilo změnu užívání sklepní místnosti v podzemním podlaží (velká sušárna) na velkou kolárnu s celkovým limitem nákladů na přestavbu 100 tisíc korun.
 • neschválilo změnu užívání stávající kolárny v 1. nadzemním podlaží na „malou kolárnu s kočárkárnou“ s celkovým limitem nákladů na přestavbu 100 tisíc korun.
 • schválilo soubor úprav k rekonstrukci stávající kolárny v 1. nadzemním podlaží spočívající v montáži závěsného systému podle návrhu představeného na shromáždění 2022, vč. úložních prostor, výmalba prostor a výměna PVC za vystěrkovaný holý beton, výměna dveří za bezpečnostní s přístupem přes čip, s tím, žecelkový limit nákladů nepřekročí 100 tis. Kč. Rekonstrukce bude provedena v roce 2024.
 • schválilo instalaci klimatizační jednotky v bytě p. Sommera dle přiložených podkladů. Číst dále

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 2. listopadu 2023

Výbor Společenství vlastníků Místecká 450 k žádosti vlastníků s více než 25 % všech hlasů vyslovené na shromáždění dne 4. 10. 2023 postupem podle ust. čl. VII odst. 5 ve spojení s čl. IX odst. 9 písm. f) Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2023 od 18.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. Prezence a zahájení
 2. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho na změnu užívání „sklepní místnosti v podzemním podlaží (velká sušárna) na velkou kolárnu“ s celkovým limitem nákladů 100 tis. Kč.
 3. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho na změnu užívání stávající kolárny v 1. nadzemním podlaží na „malou kolárnu s kočárkárnou“ s celkovým limitem nákladů 100 tis. Kč.
 4. Protinávrh výboru SVJ na schválení souboru úprav k rekonstrukci stávající kolárny v 1. nadzemním podlaží s celkovým limitem nákladů 70 tis. Kč.
 5. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho na změnu užívání stávající prádelny (úklidové místnosti) na „skladovací místnost“ s celkovým limitem nákladů 100 tis. Kč.
 6. Návrh vlastníka bytu č. 28 pí Pecho, aby „po dokončení modernizace a revitalizace společných místností, dostali všichni vlastníci jeden klíč od každé zamykatelné místnosti a také od dveří a mříží, které slouží k přístupu k těmto místnostem“ s tím, že „náklady mají být hrazeny z tzv. fondu oprav a osobní předání klíčů zajišťuje výbor“.
 7. Dočasné zvýšení měsíčního příspěvku do tzv. fondu oprav ze stávajících 22 Kč / m2 na 34 Kč / m2, a to na dobu určitou od ledna 2024 do prosince 2024 k pokrytí nákladů očekávaných v případě schválení návrhů pod body 2, 3 a 5 této schůze, s tím, že od ledna 2025 se měsíční příspěvek do tzv. fondu oprav vrací na 22 Kč / m2.
 8. Žádost vlastníka p. Sommera o schválení instalace klimatizační jednotky

Číst dále

Zápis ze Shromáždění ze dne 4. října 2023

Shromáždění vlastníků jednotek dne 4. října 2023:

 • vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství za rok 2022
 • schválilo účetní závěrku za r. 2022
 • vzalo na vědomí informaci vandalismu a poškozování společných částí domu ze strany specifických nájemců
 • souhlasilo s instalací nuceného odvětrávání strojovny výtahu, a to do celkové přípustné hodnoty díla 100.000,- Kč
 • souhlasilo s tím, aby v bytě č. 26 mohla být na fasádě domu namontována splitová klimatizační jednotka
 • souhlasilo s tím, aby v bytě č. 28 mohla být terasa zakryta pergolou z lehkých hliníkových konstrukcí
 • souhlasilo s tím, aby osvětlení společných prostor v nadzemních podlažích bylo realizováno přes fotočidla, s horním limitem plnění 200.000,- Kč.

Číst dále

Účetní závěrka za rok 2022

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2022. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 4. října 2023

Výbor Společenství vlastníků Místecká 450 v souladu s ust. článku IX odst. 9 písm. f) Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve středu 4. října 2023 od 18.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech výboru společenství, finanční plán
 3. schválení účetní závěrky za r. 2022
 4. vandalismus a poškozování společných částí domu ze strany specifických nájemců
 5. informace o stavu výtahu a řešení jeho opakovaných poruch
 6. žádost vlastníka pí Lázničkové o schválení instalace klimatizační jednotky
 7. žádost vlastníků sl. Hlaváčkové a p. Pechy o schválení zastřešení balkonu
 8. návrh vlastníků sl. Hlaváčkové a p. Pechy na změnu způsobu užívání společných prostor – pronájem sušárny za účelem zřízení sklepních kójí
 9. informace o rekonstrukci kočárkárny a o dalším postupu
 10. investiční akce u společných prostor na další období (zateplení, světla,…)
 11. různé

Číst dále

Odstavený výtah

Servisní firma Eurovýtahy, s.r.o., která dodala a spravuje výtah, nás informovala o tom, že v sobotu 15.7.2023 toto zařízení odstavila po vyproštění uvíznuté osoby. V pondělí přijede s náhradními díly příčinu odstranit a výtah znovu uvede do provozu.

Výbor SVJ je znepokojen častými výlukami výtahu z provozu a obrátil se proto na servisní firmu s požadavkem na detailní prověření příčin tohoto stavu a jejich odstranění. O dalším postupu budeme informovat.

Záruční výměna vadných vodoměrů

Ve středu 8. března 2023 od 17 hodin bude dodavatelská firma provádět záruční výměnu vadných vodoměrů. Týkat se to bude bytů č. 1, 3, 13, 14 a 16.

Prosíme uživatele těchto bytů, aby v této době zpřístupnili vodoměry, aby bylo možné výměnu provést. Postupovat se bude od spodních pater nahoru, výměna jednoho měřidla zabere cca 10 minut.

Roznášíme nové předpisy záloh

Výbor SVJ v souladu s ust. čl. IX odst. 9 písm. i) Stanov SVJ v těchto dnech doručuje nový předpis záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku a služby související s bydlením, platný od měsíce ledna 2023.

Rostou ceny energií a služeb. Tomu jsme byli nuceni přizpůsobit měsíční zálohy tak, aby u jednotlivých bytových jednotek nevznikaly výrazné přeplatky ani nedoplatky. V průměru jde o navýšení záloh o 22,57 %.

Žádáme vlastníky, aby nový předpis záloh zohlednili při nastavení svých trvalých bankovních příkazů. Platby SVJ přijímá jako dosud na účtu č. 2400061864/2010. Splatnost záloh zůstává stejná, vždy k 25. dni v měsíci.

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni snahou urychlit odečty energií a minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů opět nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet RTN musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme do pátku 27.1.2023 soboty 11.2.2023.  Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede odečet k tomu pověřená osoba.

Číst dále

V domě budou nastraženy návnady proti hlodavcům

Ve středu 5. října budou ve sklepních prostorách domu položeny návnady proti potkanům. Upozorňujeme majitele domácích mazlíčků, aby zejména v následujících týdnech, kdy bude probíhat deratizace, neponechávali svá zvířata bez dozoru.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.