Ochrana osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) Společenství vlastníků Místecká 450 (dále jen „SVJ“) jako podnik podle definice v čl. 4 odst. 18 GDPR, který spravuje a zpracovává osobní údaje, deklaruje soulad jím zvoleného postupu s principy a zásadami GDPR.

SVJ je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů (reg. č. 71148). Spravuje a zpracovává osobní údaje tohoto druhu:

 • evidence svých členů (vlastníků jednotek), nájemců a lidí, kteří mají v bytovém domě Místecká 450 společnou domácnost
 • kamerové záznamy ze společných prostor bytového domu
 • oprávnění ke vstupu do domu s použitím RFID čipu a evidence těchto přístupů

Zpracování údajů se děje ze zákonného zmocnění (povinnosti správce domu), s informovaným souhlasem při vstupu do domu (upozornění na kamerový systém se záznamem) a je tedy legitimní (čl. 6 GDPR).

Účelem zpracování údajů je plnění zákonných povinností SVJ jako správce objektu, provedení vyúčtování záloh na správu domu a pozemku a služby související s bydlením, ochrana majetku, zajištění bezpečnosti a klidu v domě a předcházení případům porušování Stanov a domovního řádu.

Bezpečnostní kamery jsou provozovány v nepřetržitém režimu, jejich záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dnů, v případě zjištění protiprávního jednání (jednání v rozporu s Domovním řádem, se Stanovami SVJ, s právními předpisy) může být příslušný časový úsek záznamu archivován déle, k pozdějšímu použití. Kamerový systém umožňuje automatickou detekci obličeje a biometrických charakteristik subjektu údajů. Tato metadata jsou provázána na údaje z čipového systému.

Přístupové čipy do domu jsou provozovány v nepřetržitém režimu, na základě údajů přečtených z obsahu RFID čipu se ověřuje identita jeho držitele a jeho oprávnění v daném čase přistupovat do konkrétních částí objektu; každý pokus o vstup (ať již úspěšný či neúspěšný) je zaznamenán s datem a časem přečtení čipu, informací o jeho čísle a ze které čtečky se daný pokus uskutečnil. Záznamy o průchodech se uchovávají po dobu nejvýše 3 měsíců, následně jsou z paměti řídící jednotky vymazávány.

Osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, bydliště a údaje o právním vztahu k jednotce SVJ zpracovává s ohledem na zákonné zmocnění (§ 1177 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.); údaje v rozsahu kontaktní telefon a e-mail jsou shromažďována a zpracovávána výlučně se souhlasem subjektu údajů (pokud tyto subjekt údajů SVJ poskytne).

SVJ prohlašuje, že zvolené řešení:

 • je vhodným a efektivním prostředkem pro stanovený účel zpracování osobních údajů,
 • přiměřeným prostředkem, neboť jeho nastavení a provoz zasahuje do soukromí pouze v míře nezbytně nutné,
 • nezbytným prostředkem pro ochranu života, zdraví osob a majetku.

SVJ, vědomo si citlivosti zpracovávaných údajů, přijalo následující opatření k zajištění ochrany osobních dat:

 • kamery jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem (bezpečnostním krytem, umístěním mimo dosah a vzájemný dohled kamer, detekce manipulace se zařízením a vyvolání poplachu při přerušení datového přenosu)
 • přenosové cesty jsou vedeny v chráničkách, ukončeny v zamykatelném rozvaděči
 • záznamové zařízení a datové úložiště je uzamčeno v prostoru technologické místnosti na zálohovaném napájení elektřinou, s monitorovaným režimem přístupu
 • přístup k záznamům je protokolován
 • přístup k záznamům mají pouze pověřené osoby z řad členů výboru

SVJ dále podle čl. 15 GDPR informuje, že

 1. nedochází ke zpřístupnění osobních údajů třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci, přestupkových komisí, orgánů činných v trestním řízení a soudů;
 2. subjekt údajů má právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 3. subjekt údajů má právo podat stížnost proti postupu SVJ u dozorového úřadu;
 4. SVJ čerpá osobní údaje od subjektu údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, aj.)
 5. s výjimkou detekce biometrických charakteristik v rámci kamerového systému nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování dle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

 

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.