Archiv po měsících: Leden, 2010

Šetříme na teple, za rok 2009 nám vrátí přeplatek

Dodavatel tepla Avia, a.s., zaslal vyúčtování spotřeby tepla za r. 2009. Podle faktury jsme jako Společenství na zálohách odvedli výrazně více, než byla skutečná spotřeba, a vrací nám tak přeplatek 82.715,- Kč.  To může být zapříčiněno např. tím, že do odhadů spotřeby nebyly započítány termoregulační ventily, kterými byl náš dům v zimě loňského roku kompletně osazen. Bývalý pověřený vlastník tak podepsal odběrový diagram, u kterého musel vědět, že se bude výrazně lišit (ve výsledku o téměř 15 %).

POZOR: vzhledem k tomu, že dodavateli odváděné zálohy BYLY ZHRUBA DVOJNÁSOBNÉ, než kolik se vybíralo v měsíčních platbách, bude ve vyúčtování za r. 2009 rozpočten rozdíl ve výši cca 183.000 Kč.

Podobně naddimenzovány jsou podle dnes provedeného odečtu spotřeby i letošní zálohy. Navíc, a to pokládáme za velmi závažné, dodavatel tepla neměří objem dodaného tepla a teplé vody ze společného výměníku v našem domě zvlášť pro každý ze vchodů (450 a 451). Tedy dojde-li u sousedního vchodu k havárii na teplovodním řadu, zaplatí to oba vchody rovným dílem. To samé u dodávek tepla. Pokud jeden ze vchodů z jakéhokoliv důvodu provede úpravu na systému ústředního topení nebo zateplí dům dříve než druhý, bude doplácet na opozdilé sousedy.

Ihned v pondělí proto vstoupíme do jednání s Avia, a.s., s cílem nechat co nejdříve osadit výstupy z ohřevného systému měřiči pro každý ze vchodů, a to jak u tepla pro radiátory, tak u teplé vody. Rovněž necháme přepočítat zálohy na letošní rok, aby odpovídaly reálným odhadům. Pro ilustraci: skutečná spotřeba tepla za leden 2010 je pro celou otopnou jednotku (oba vchody) 391,8 GJ, přičemž odběrový diagram podepsaný neplatným způsobem JUDr. Jacháčkovou (v době, kdy již nebyla statutárním orgánem SVJ), je sjednán na odběr 428 GJ. Dlužno navíc dodat, že první měsíc letošního roku patřil teplotně k výrazně podprůměrným, a spotřeba by proto zákonitě měla být velmi vysoká.

S kamerovým systémem na chodbě domu musejí souhlasit všichni vlastníci

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 11. 2009, č.j. 24 C 45/2007-121

Z hlediska přípustnosti zásahu do práva na soukromí existují dva základní prostory v domě: jednak jsou to prostory, které se práva na soukromí v zásadě příliš netýkají, tj. prostory, v nichž obyvatelé domu nežijí svůj soukromý život a monitorování těchto prostor v zásadě do soukromí obecně nezasahuje – typicky půdy či sklepy.

Naopak jsou ale v domě dány prostory, v nichž obyvatelé domu požívají vyšší míry soukromí, tj. prostory spjaté se soukromým a osobním životem lidí z domu. Typicky se jedná o takové prostory, v nichž je možno monitorovat pohyb osob a získávat v tomto směru informace různého druhu o soukromém životě obyvatel domu, kdy, s kým, v jakém stavu přicházejí nebo odcházejí z domu apod. včetně návštěv a právním důvodem a podmínkou instalace kamerového systému v těchto prostorách může být pouze souhlas všech obyvatel domu.

Číst dále

Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek – 16.2.2010

Pokud se nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, pověřte prosím některého ze sousedů, ke kterému máte důvěru, aby vás na Shromáždění zastupoval. Pro pověření můžete použít vzor plné moci (ta nemusí být úředně ověřena!) I váš hlas může být ten zlomový…

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany v souladu s ust. článku VII odst. 4 Stanov svolává Shromáždění. To se uskuteční v úterý 16. února od 19.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. schvalování účetní závěrky za r. 2008
  3. návrh na změnu způsobu výpočtu záloh a vyúčtování za správu domu a služeb souvisejících s bydlením, nově podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu
  4. návrh na zvýšení příspěvku do tzv. fondu oprav na 11 Kč/m2
  5. návrh na zřízení bezplatně vedeného běžného a spořícího bankovního účtu SVJ
  6. návrh na zavedení úročení pohledávek z opožděných plateb záloh na správu domu a služeb souvisejících s bydlením
  7. různé

Číst dále

Výsledek hospodaření za r. 2008

Stále zůstává neschválena účetní závěrka Společenství za r. 2008. Její schvalování bylo naplánované na Shromáždění dne 29.10.2009, tedy v den, kdy byl odvolán pověřený vlastník a kdy se tím zbylá agenda Shromáždění zrušila. Vzhledem k tomu, že nelze nechat účetnictví SVJ za některý rok trvale otevřené, bude jedním z bodů chystaného únorového Shromáždění i schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření.

Číst dále

Majitelé nástaveb, pozor!

Ve vlastním zájmu si zkontrolujte revizní zprávy k vašemu bytu, které jste převzali při koupi od BPT Development. Jak dokazuje případ z nástavby v Rýmařovské ulici v Letňanech, na který dnes poukázala TV Nova (pořad Občanské judo), ne vždy jsou tyto revizní zprávy v pořádku. V uvedeném případě vinou špatně provedené elektroinstalace bojleru došlo k požáru bytu. Následné šetření ukázalo, že BPT Development vlastníkům nástavby předalo revizní zprávy pro úplně jiný byt, dokonce i na jiné adrese…

Plánované výdaje na rok 2010

Při sestavování rozpočtu na letošní rok a s tím souvisejících předpisů záloh vlastníkům vycházíme z těchto předpokládaných nákladů:

položka ročně měsíčně přesnost
voda 203.428,- Kč 16.953,- Kč odhad
teplo a ohřev vody 652.800,- Kč 54.400,- Kč odhad
pojištění domu 21.879,- Kč 1.823,25 Kč přesně
úklid 35.504,- Kč 2.958,67 Kč odhad
odvoz odpadu 35.424,- Kč 2.952,- Kč odhad
servis vodoměrů/rozúčtování TUV 9.522,- Kč 793,50 Kč přesně
elektřina (garáže+výtah+spol.pr.) 15.480,- Kč 1.290,- Kč odhad
servis výtahu 22.706,- Kč 1.892,- Kč odhad
účetní software 5.995,- Kč 500,- Kč přesně
provozní náklady 36.000,- Kč 3.000,- Kč odhad
správní poplatek (dohadná položka) 26.350,50 Kč 2.195,88 Kč
C E L K E M 1.065.088,90 Kč 88.758,16 Kč

Číst dále

Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 14.1.2010

Výbor Společenství navrhne na nejbližším Shromáždění vlastníků hlasování o:

  1. změně způsobu výpočtu záloh a vyúčtování za správu domu a služeb souvisejících s bydlením, nově podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu
  2. zvýšení příspěvku do tzv. fondu oprav na 11 Kč/m2
  3. zřízení bezplatně vedeného bankovního účtu SVJ, který by následně nahradil současný zpoplatněný účet u Komerční banky

Podoba návrhů vyplývá z usnesení přijatých na schůzi výboru SVJ dne 14.1.2010. Detailní znění návrhů je ke stažení v zápisu ze schůze výboru. (PDF – 165 kB)

Příští Shromáždění vlastníků jednotek by mělo být svoláno na druhou polovinu února. Závisí to na termínu dodání účetních podkladů pro vyúčtování a výpočet záloh za služby (teplo, voda, ohřev vody).

Měníme dodavatele elektřiny i úklidovou firmu

(AKTUALIZOVÁNO 13.1. 23:19 – Doplněna smlouva s novým dodavatelem elektřiny) – Elektřina společných prostor sice není kdovíjak vysokou nákladovou položkou, přesto i tady lze ušetřit. Stávajícího dodavatele elektřiny PRE, a.s., tak od 25.1.2010 měníme na Nano Energies Trade, s.r.o. Obvyklá výpověďní lhůta u PRE je sice čtvrt, resp. půl roku (záleží na znění dohody mezi PRE a novým dodavatelem), my jsme však využili toho, že koncem roku PRE změnilo ceník. S uvedením tohoto důvodu lze smlouvu vypovědět okamžitě a PRE výpověď akceptovalo.

Číst dále

Kompetence SVJ

Společenství vlastníků jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb. má omezenou právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům, avšak hranice této způsobilosti jsou dány v každém konkrétním případě pouze a právě tím, zda určitým právním úkonem, v tomto případě nabytím pozemku, vykonává navrhovatel správu domu či nikoliv.

Z ust. § 9 odst. 1 cit. zák. obsahující legální definici správy domu se podává, že účelem tohoto zákona je umožnit společenství vlastníků jednotek řádný výkon správy domu v širším smyslu. Ta proto zahrnuje i výkon práv a povinností ve věcech spojených se správou domu v užším smyslu, provozem a opravami společných částí domu. Mezi takový výkon práva jednoznačně spadá i nabytí vlastnictví pozemku za účelem lepšího využití bytového domu, tedy takového pozemku, který bude bytovému domu „sloužit“ k uspokojení potřeb jeho obyvatelů, pokud tyto potřeby jsou spojeny se správou bytového domu.

Číst dále

Nahrazení projevu vůle, pokud SVJ odmítne svolat Shromáždění

Soud rozhodne podle § 11 odst. 3 věty druhé zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i tehdy, jestliže se shromáždění vlastníků jednotek v přiměřené době nesešlo, ačkoli vlastník jednotky o jeho svolání požádal.

Číst dále

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.