Archiv po dnech: 5 ledna, 2010

Kompetence SVJ

Společenství vlastníků jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb. má omezenou právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům, avšak hranice této způsobilosti jsou dány v každém konkrétním případě pouze a právě tím, zda určitým právním úkonem, v tomto případě nabytím pozemku, vykonává navrhovatel správu domu či nikoliv.

Z ust. § 9 odst. 1 cit. zák. obsahující legální definici správy domu se podává, že účelem tohoto zákona je umožnit společenství vlastníků jednotek řádný výkon správy domu v širším smyslu. Ta proto zahrnuje i výkon práv a povinností ve věcech spojených se správou domu v užším smyslu, provozem a opravami společných částí domu. Mezi takový výkon práva jednoznačně spadá i nabytí vlastnictví pozemku za účelem lepšího využití bytového domu, tedy takového pozemku, který bude bytovému domu „sloužit“ k uspokojení potřeb jeho obyvatelů, pokud tyto potřeby jsou spojeny se správou bytového domu.

Číst dále

Nahrazení projevu vůle, pokud SVJ odmítne svolat Shromáždění

Soud rozhodne podle § 11 odst. 3 věty druhé zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i tehdy, jestliže se shromáždění vlastníků jednotek v přiměřené době nesešlo, ačkoli vlastník jednotky o jeho svolání požádal.

Číst dále

Usnášeníschopnost Shromáždění se zjišťuje před každým hlasováním

Neplatnost usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek z důvodu absence zjišťování usnášeníschopnosti před každým hlasováním. Přijetí usnesení shromáždění SVJ v případech hlasování podle § 11 odst. 5 věta druhá ZoVB. Hlasování mimo shromáždění SVJ. Právo členů nahlížet do dokumentace SVJ.

§ 11, § 13 odst. 7 ZoVB

Číst dále

Předpisy záloh na teplo

Dodavatel tepla a teplé vody, AVIA, a.s., oznámila, že od 1.1.2010 se zvyšuje předběžná cena tepelné energie z původních 466,40 Kč/GJ na 496,20 Kč/GJ. Celkem máme předepsánu roční zálohu ve výši 652.800,- Kč (měsíčně: 54.400,- Kč) při plánovaném odběru 1196 GJ.

Součástí navrženého dodatku ke Smlouvě o dodávkách tepla je i odběrový diagram pro r. 2010. V něm ale došlo k úpravám oproti navrhovaným měsíčním odběrům. Pod tímto diagramem s datem 8.12.2009 je podepsána JUDr. Jacháčková. Výbor SVJ si vyžádal od AVIA, a.s., všechny smluvní podklady k dodávce tepla vč. všech dodatků (od pověřeného vlastníka jsme nic z toho nedostali), a dokumenty, které byly prokazatelně podepsány až po odvolání pov. vlastníka, budou zpětně jako neplatné výborem znovu posuzovány.

Přestože došlo k navýšení ceny tepla, nepředpokládáme, že budeme muset přistoupit k navýšení celkových měsíčních  záloh vlastníků; tento nárůst by spolehlivě měly vykrýt ušetřené prostředky v ostatních položkách rozpočtu.

Příloha: naskenovaný návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie (PDF – 1 223 kB)

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.