Archiv po měsících: Únor, 2010

Od března platí nové předpisy záloh

V prvním březnovém týdnu budeme vlastníkům proti podpisu předávat nové předpisy měsíčních záloh. Platí od 1.3., tj. splatné jsou poprvé k 25.3.2010. Pokud se nám opakovaně nepodaří některému z vlastníků dokument doručit osobně, budeme jej nejpozději 10.3. rozesílat doporučeně poštou.

Zálohy zohledňují předpokládané náklady SVJ v letošním roce. I přes navýšení fondu oprav z 9 na 11 Kč/m2 (viz usnesení únorového Shromáždění), přes vzrůstající ceny tepla a dalších služeb se v průměru všech vlastníků vybírané  zálohy zvyšují pouze o 2,81 %.

Nově v předpisu nenaleznete položku správní poplatek, ani individiuální platba – společná televizní anténa. První z nich jsme eliminovali vypovězením mandátní smlouvy s PPM, druhý pozbyl smyslu přechodem z analogového na digitální televizní vysílání.

Prosíme vlastníky, aby při změně svých bankovních příkazů zohlednili nové číslo bankovního účtu SVJ: 2400061864/2010. Jde o bezplatně vedený běžný účet u Fio, družstevní záložny. Až do odvolání však budeme platby přijímat i na původním účtu u Komerční banky.

Na zadní straně předpisů naleznete údaj o případném přeplatku či nedoplatku oproti předepsaným zálohám, pokud takový rozdíl u vás ke dni 28.2.2010 evidujeme. Ve vykázané částce nejsou zahrnuty přeplatky či nedoplatky z ročních vyúčtování v minulých letech. Připomínáme, že hradit zálohy na správu domu a pozemku a na služby související s bydlením je zákonem daná povinnost. A protože od března 2010 jsme v souladu s usnesením únorového Shromáždění oprávněni zatížit všechny nově vzniklé pohledávky po splatnosti denním úrokem z prodlení ve výši 0,40 %, považujeme za účelné a férové včas informovat vlastníky o stavu jejich závazků vůči Společenství.

Rozsudek NS: s rozúčtováním záloh jinak než podle velikosti spoluvlastnického podílu musejí jednomyslně souhlasit všichni vlastníci

Únorové Shromáždění SVJ sice neodsouhlasilo navrženou změnu způsobu výpočtu záloh a jejich následného vyúčtování dle velikosti spoluvlastnického podílu namísto dle počtu osob, i přesto je však zapotřebí upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.1.2009, sp. zn. 22 Cdo 2038/2008. Rozsudek se týkal rozhodování vlastníků jednotek o výši podílů jednotlivých vlastníků jednotek na nákladech spojených se správou domu.

Z rozhodnutí citujeme: „Pokud se všichni vlastníci jednotek (jednomyslně) nedohodnou jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu.“

Rozsudek se vztahuje k výkladu ust. § 15 odst. 1 ZoVB, které zní: „Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady podle poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu.“

Za náklady na správu domu a pozemku jsou považovány veškeré náklady s výjimkou nákladů na služby související s užíváním jednotek, tj. náklady spotřebovávané uvnitř jednotek (teplo, teplá a studená voda). Do nákladů na správu domu a pozemku tak patří např. i náklady na odměnu správci domu, náklady na úklid, na odvoz odpadu apod.

Zatím nemáme za prokázané, že by z minulosti existovala dohoda všech vlastníků stanovující u některých nákladů odlišné způsoby rozúčtování zálohy (podle počtu přihlášených osob). Pokud se tato dřívější jednomyslná vůle vlastníků nepodaří prokázat do data vyhotovení vyúčtování, uplatníme vyvratitelnou domněnku, že taková dohoda neexistuje a vyúčtování za r. 2009 tak bude provedeno podle ZoVB s přihlédnutím k citovanému judikátu.

Doslovné znění anonymizovaného rozsudku NS, sp. zn. 22 Cdo 2038/2008 níže připojujeme:

Číst dále

Zápis ze Shromáždění dne 16.2.2010

Shromáždění vlastníků jednotek dne 16.2.2010:

  • schválilo účetní závěrku za r. 2008
  • neodsouhlasilo návrh na změnu výpočtu záloh na správu domu a pozemku a služeb spojených s bydlením nově podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu namísto podle počtu nahlášených osob
  • zvýšilo příspěvek do tzv. fondu oprav na 11 Kč/m2
  • pověřilo výbor SVJ k založení bezplatně vedeného běžného a spořicího účtu u družstevní záložny Fio, kterým bude výhledově nahrazen současný běžný účet u Komerční banky.
  • schválilo zavedení úročení nově vzniklých pohledávek SVJ za vlastníky, a to úrokem na denní bázi ve výši 0,40 % z dlužné částky.

Podrobnosti a přesná znění přijatých usnesení naleznete v přiloženém Zápisu ze Shromáždění.

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.