Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek – 16.2.2010

Pokud se nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, pověřte prosím některého ze sousedů, ke kterému máte důvěru, aby vás na Shromáždění zastupoval. Pro pověření můžete použít vzor plné moci (ta nemusí být úředně ověřena!) I váš hlas může být ten zlomový…

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany v souladu s ust. článku VII odst. 4 Stanov svolává Shromáždění. To se uskuteční v úterý 16. února od 19.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. schvalování účetní závěrky za r. 2008
  3. návrh na změnu způsobu výpočtu záloh a vyúčtování za správu domu a služeb souvisejících s bydlením, nově podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu
  4. návrh na zvýšení příspěvku do tzv. fondu oprav na 11 Kč/m2
  5. návrh na zřízení bezplatně vedeného běžného a spořícího bankovního účtu SVJ
  6. návrh na zavedení úročení pohledávek z opožděných plateb záloh na správu domu a služeb souvisejících s bydlením
  7. různé


Ad 2.: Účetní závěrka za r. 2008 zůstala neschválena po Shromáždění ze dne 29.10.2009, kdy byl změněn program a odvolán pověřený vlastník. Zůstalo tak neuzavřené účetnictví za rok 2008 a nemohl být rozdělen výsledek hospodaření. Tento stav nelze akceptovat natrvalo. Výbor SVJ předpokládá, že se do data konání Shromáždění bude moci detailně seznámit s účetnictvím za rok 2008 a na Shromáždění vyslovit stanovisko k možnému schválení závěrky.

Ad 3.: Výbor SVJ se na schůzi ze dne 14.1.2010 usnesl navrhnout plénu hlasovat o změně způsobu výpočtu záloh a vyúčtování za správu domu a služeb souvisejících s bydlením tak, že tyto budou odvozovány výhradně z velikosti spoluvlastnického podílu jednotlivých vlastníků na společných částech domu, a nikoliv podle počtu osob hlášených v jednotlivých domácnostech, jako je tomu doposud. Tento návrh výbor SVJ opírá o přesvědčení, že nahlášený počet uživatelů bytů v řadě případů neodpovídá skutečnému stavu. Bez ohledu na to, zda bude nový způsob výpočtu záloh a vyúčtování schválen, plánuje výbor SVJ vydat nový předpis záloh vlastníkům s účinností od 1.3.2010, který zohlední změny v očekávaných výdajích letošního roku (zvýšení DPH, zdražení tepla, úspora na elektřině, úspora související s vypovězením bývalého správce).

Ad 4.: Výbor SVJ se na téže schůzi usnesl navrhnout plénu hlasovat o zvýšení záloh na správu domu a pozemku (tzv. fond oprav) na částku 11 Kč/m2. Změna je podložena chystanými investičními akcemi do renovace výtahu, zateplení domu a rekonstrukce elektřiny společných prostor (zejm. segmentová regulace osvětlení schodiště a chodby prostřednictvím pohybových čidel).

Ad 5.: Výbor SVJ navrhuje hlasovat o možném zřízení bezplatně vedeného bankovního účtu s nulovými nebo jen minimálními provozními náklady a s možností využívat spořící účet s výhodnějším úročením uložených prostředků. V současné době SVJ využívá služeb Komerční banky, u které se roční náklady na provoz účtu pohybují kolem úrovně 3.000,- Kč, přičemž uložené prostředky jsou úročeny pouze 0,46 %. Výbor se přiklání k využívání služeb FIO, družstevní záložny, přičemž předesílá, že pro finanční činnost záložen nyní platí stejná pravidla jako pro banky. Všechny vklady jsou stejně jako u bank pojištěny do výše ekvivalentu 50.000 EUR bez jakékoliv spoluúčasti majitele účtu. Z hlediska informační povinnosti pak platí pro družstevní záložny dokonce přísnější podmínky než pro banky, proto obavy ze ztráty v důsledku krachu či vytunelování kampeliček jako v minulosti již nejsou na místě.

Pokud bude návrh schválen, oba účty by zhruba po dobu čtvrt roku fungovaly současně, aby všichni vlastníci měli dost času na změnu trvalých příkazů.

Ad 6.: Zálohy na správu domu a pozemku a služby související s bydlením jsou splatné k 20. dni každého měsíce. Současné stanovy Společenství explicitně nepostihují situace, kdy dochází k prodlení v platbách; současně ale takový postih nevylučují. Uplatní se tedy pouze běžný úrok z prodlení v souladu s občanskoprávními předpisy, tj. dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění, které stanoví, že výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené ČNB a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Tento tzv. běžný úrok z prodlení lze uplatnit jen při případném soudním vymáhání po neplatiči.

Předseda výboru SVJ navrhuje s cílem kontrolovat platební morálku vlastníků usnesení, kterým se zavede úročení pohledávek vzniklých po nabytí účinnosti tohoto usnesení, a to denním úrokem z prodlení ve výši 0,40 % z dlužné částky za každý započatý den od 11. dne následujícího po dni splatnosti pohledávky. Př.: Jsou-li zálohy splatné k 20. dubnu, vyhne se dlužník účtování úroku z prodlení v případě, že svůj závazek vyrovná do konce dubna. Počínaje 1.5. je mu z nezaplacených záloh např. ve výši 3.000,- Kč vyměřen úrok ve výši 12 Kč za každý den prodlení. Úrok z prodlení bude následně vyměřen a vypořádán v rámci ročního vyúčtování a bude příjmem vstupujícím do výsledku hospodaření.

Navrhovaná výše úroku z prodlení je podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu považována za přípustnou, neboť není v rozporu s dobrými mravy a plní nejen sankční, ale i zajišťovací a uhrazovací funkci.

Martin Drtina,
předseda výboru Společenství

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.