Archiv štítků: zápis

Zápis ze shromáždění ze dne 25.6.2013

Shromáždění vlastníků jednotek dne 25.6.2013:

Shromáždění se zúčastnilo celkem 19 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 74,16 %, v průběhu schůze se počet přítomných hlasů zvýšil až na 81,95 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém Zápisu ze shromáždění.

Zápis ze schůze výboru ze dne 25.6.2013

Výbor Společenství na schůzi dne 25.6.2013 projednal tyto body:

 1. výměna výtahu – zhodnocení došlých nabídek s výběrem variant a okruhu dodavatelů k doporučení shromáždění
 2. informace o vývoji řízení s účastí SVJ
 3. stanovisko ke snahám letňanské radnice nepřípustně zasahovat do výlučných záležitostí SVJ
 4. projednání investičních záměrů pro období 2013-2014
 5. různé.

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ:

 • bere na vědomí informace o poptávkovém řízení a souhlasí, aby schůzi shromáždění byly předloženy detaily 2 vítězných nabídek z každé varianty.
 • bere na vědomí informace o probíhajících řízeních a souhlasí s navrhovaným postupem.
 • rozhodl, že účast osob, které nejsou členy SVJ, nebo nemají plnou moc těchto členů, na schůzi shromáždění se nepřipouští. Tyto osoby nebudou na schůzi shromáždění vpuštěny, případně budou vykázány.
 • souhlasí, aby o investici do rekonstrukce vstupních portálů a prosklených částí schodiště bylo rozhodováno shromážděním v závislosti na finanční náročnosti výměny výtahu.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

Zápis ze schůze výboru ze dne 30.1.2013

Výbor Společenství na schůzi dne 30.1.2013 projednal tyto body:

 1. Letňanské lentilky – porada o dalším postupu poté, co MHMP zamítl odvolání SVJ proti územnímu rozhodnutí ÚMČ P-18
 2. organizace odečtů RTN v bytech, které nevyužily možnost samoodečtu
 3. informace o postupu ve výběru dodavatele výměny výtahu
 4. návrhy vlastníka p. Gřese:
  1. žádost o poskytnutí inspekční zprávy pro výtah mimo schůzi shromáždění
  2. návrh na zařazení bodu schůze shromáždění: „likvidace keře u zadního vchodu“
  3. návrh na přednostní poskytnutí poptaných nabídek na rekonstrukci výtahu pí Cvetkovičové
 5. příprava schůze shromáždění
 6. různé

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

 • pověřuje předsedu SVJ, aby proti územnímu rozhodnutí o projektu Letňanské lentilky postupoval jménem SVJ prostředky soudního řádu správního
 • pověřuje p. Waltera a p. Látala, aby dle podkladů předaných předsedou výboru provedli fyzický odečet náměru RTN v bytech
 • bere na vědomí, že SVJ 451 bude ze strany SVJ 450 předložen návrh Smlouvy o způsobu rozúčtování teplé vody a nákladů na vytápění, který upraví nutnou informační součinnost, procesní postup, práva a povinnosti obou SVJ při rozdělení nákladů na energie ze společné výměníkové stanice
 • nepřipouští odchylný způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody od zákonného ustanovení
 • bere na vědomí informaci předsedy SVJ o postupu při výběru dodavatele nového výtahu
 • zamítá žádost vlastníka p. Gřese o poskytnutí dokumentu o inspekční prohlídce výtahu k nahlédnutí mimo schůzi shromáždění
 • zamítá žádost vlastníka p. Gřese o zařazení bodu schůze shromáždění: „likvidace keře u zadního vchodu“
 • zamítá návrh vlastníka p. Gřese na poskytnutí poptaných nabídek na rekonstrukci výtahu přednostně paní Cvetkovičové z důvodu, že tato osoba není vlastníkem žádné bytové jednotky, k žádnému z vlastníků není v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu a SVJ není známo pověření nebo zmocnění, které by ji k jednání za kteréhokoliv vlastníka opravňovalo. Za nadbytečné proto výbor SVJ považuje posuzovat, zda by v opačném případě měl vlastník či jeho zástupce na takovéto privilegované zacházení nárok
 • souhlasí s tím, aby p. Herzog ve spolupráci s p. Walterem zajistil pořízení nových dveří do sklepního prostoru
 • pověřuje p. Herzoga, aby opravil zámek vchodových dveří z jižní strany (od silnice) stejným způsobem jako zámek u schránek

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

Zápis ze Shromáždění ze dne 18.9.2012

Shromáždění vlastníků jednotek dne 18.9.2012:

 • schválilo účetní závěrku za r. 2011 a souhlasilo s vypořádáním zisku z hospodaření vůči účtu „Neuhrazený zisk/ztráta minulých let“.
 • zvolilo do funkce člena výboru pí. Jaroslavu Herzogovou
 • souhlasí s instalací vodoměrů a elektronických rozdělovačů tepelných nákladů ve verzi vizuálního odečtu, tj. bez radiového modulu, dle cenové nabídky fy INMES, s.r.o.
 • zmocnilo výbor SVJ k výběru dodavatele, poptání nejlepšího řešení havarijního stavu výtahu. Konečný výběr dodavatele si vyhradilo k rozhodnutí na příští schůzi SVJ.
 • zavázalo výbor SVJ k tomu, aby v územním řízení o projektu Letňanské lentilky vyjádřil a dále zastával zamítavé stanovisko s tímto projektem

Číst dále

Zápis ze schůze výboru ze dne 31.7.2012

Výbor Společenství na schůzi dne 31.7.2012 projednal tyto body:

 1. účetní závěrka za r. 2011
 2. stanovisko k projektu revitalizace sídliště – „Letňanské lentilky“
 3. požadavek svj 451 na instalaci rozúčtovačů tepelných nákladů před zahájením otopné sezony 2012/13
 4. vandalismus a krádeže ve společných prostorách domu
 5. příprava zářijového shromáždění vlastníků
 6. různé

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

 • doporučuje shromáždění SVJ ke schválení účetní závěrku za r. 2011.
 • nesouhlasí se záměrem ÚMČ Praha 18 na zřízení „psího hřiště“ v blízkosti bytového domu;
 • předloží nejbližšímu shromáždění SVJ návrh, kterým bude výbor SVJ zavázán v územním řízení o projektu „Letňanské lentilky“ vyjádřit a dále zastávat zamítavé stanovisko s tímto projektem.
 • vyhovuje návrhu SVJ 451, aby na nejbližším shromáždění bylo hlasováno o osazení všech bytových jednotek rozúčtovači tepelných nákladů typu Siemens WHE 30 Z.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápise ze schůze výboru.

Zápis ze schůze výboru ze dne 23.2.2012

Výbor Společenství na schůzi dne 23.2.2012 projednal tyto body:

 1. návrh SVJ 451, aby se SVJ 450 finančně podílelo na pořízení samostatné výměníkové stanice výhradně pro potřeby SVJ 451
 2. návrh SVJ 451 ke způsobu rozúčtování tepla
 3. projednání záměru fy Cznet umístit v domě rozvod internetu
 4. projednání žádosti M. Mičiana na přesun úklidového dne z pondělí na středu (s platností od 1.3.2012)
 5. různé.

Číst dále

Zápis ze Shromáždění ze dne 6.12.2011

Shromáždění vlastníků jednotek dne 6.12.2011:

 • souhlasilo s instalací vodoměrů a elektronických rozdělovačů topných nákladů ve verzi vizuálního odečtu, tj. bez radiového modulu a pověřilo výbor k poptání dalších nabídek na dodávku těchto přístrojů se zřetelem ke společnému postupu s SVJ 451
 • odvolalo z funkce náhradníka člena výboru p. Radka Zelenku
 • odvolalo z funkce člena výboru p. Ing. Daniela Horáka
 • neschválilo zateplení pláště budovy a výměnu starých netěsnících oken za nová plastová.
 • nezvolilo CPI BYTY, a.s., do výboru SVJ
 • souhlasilo se zrušením běžného účtu SVJ u Komerční banky

Číst dále

Zápis ze Shromáždění ze dne 30.10.2011

Shromáždění vlastníků jednotek dne 30.10.2011:

 • jednomyslně schválilo účetní závěrky za r. 2009 a 2010,
 • jednomyslně zmocnilo výbor SVJ, aby uplatnil právo z odpovědnosti za vady správa vodoměrů proti Ronica, s.r.o., vymáhal náhradu škody vzniklé zaviněným porušením smluvních povinností zhotovitele, spolupráci s touto firmou ukončil a vybral novou společnost, která bude servis vodoměrů od 1.1.2012 provádět,
 • jednomyslně odsouhlasilo novelizaci předpisů měsíčních záloh s účinností od 1.1.2012,
 • pro nedosažení zákonem vyžadovaného kvora nehlasovalo o stavebních úpravách a opravách společných částí domu,
 • schválilo vyplacení jednorázové odměny předsedovi výboru SVJ,
 • souhlasilo s instalací poměrových měřičů tepla ve všech centrálně vytápěných bytových jednotkách,
 • změnilo způsob výpočtu nákladů na vytápění společných prostor domu tak, že nově nesou tyto náklady všichni vlastníci poměrně,
 • jednomyslně zmocnilo výbor SVJ k provedení opravy schodišťového PVC (lišt na hranách schodů) pod podmínkou, že celková cena nepřevýší 25.000,- Kč.

Shromáždění se zúčastnilo celkem 18 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 51,1572 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém zápisu ze shromáždění.

Příští schůze shromáždění bude svolána na úterý 6.12.2011 od 19.00 hod.

souhlasí s novelizací předpisů měsíčních záloh s účinností od
1.1.2012 dle uvedených kritérií.

Zápis ze schůze výboru ze dne 28.7.2011

Výbor Společenství na schůzi dne 28.7.2011 projednal tyto body:

 1. zateplení domu, osazení výměníku tepla oddělenými měřiči spotřeby pro SVJ 450 a 451
 2. reklamace patního vodoměru – vyúčtování za r. 2008 – 2011
 3. záměr fy Centronet umístit v domě rozvod internetu
 4. rekonstrukce výtahu
 5. pohledávky vlastníků – zmocnění k jejich vymáhání
 6. různé.

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

 • navrhuje, aby na příštím shromáždění SVJ bylo opětovně zařazeno hlasování o zateplení domu.
 • nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem do otopné soustavy v době po zahájení topné sezóny, která by měla vliv na dodávku tepla či teplé vody do domu.
 • zmocňuje předsedu výboru, aby uplatnil vůči Pražským vodovodům a kanalizacím, a.s., právní kroky směřující k vrácení bezdůvodného obohacení z titulu nesprávně fakturované spotřeby vody za r. 2008 až 2011 v důsledku nefunkčního vodoměru na patě domu.
 • nesouhlasí s uzavřením smlouvy s firmou CentroNet na instalaci zařízení pro rozvod internetu a datových služeb.
 • bere na vědomí neuspokojivý technický stav výtahu v domě a pověřuje předsedu a místopředsedkyni výboru, aby oslovili možné dodavatele s poptávkou po renovaci výtahu (odstranění vytýkaných závad).
 • pověřuje předsedu výboru, aby u dodavatele energie ověřil, zda takto četné odstávky a v této délce jsou v souladu se zákonem, tj. nezbytné vzhledem ke sledovanému cíli.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápise ze schůze výboru.

Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 10.2.2011

Výbor Společenství na schůzi dne 10.2.2011 projednal tyto body:

 1. revitalizace domu – současný stav, prognóza, projekt Zelená úsporám
 2. náklady SVJ v loňském roce, způsob jejich rozúčtování, zálohy
 3. nutná údržba domu, harmonogram nezbytných oprav
 4. různé.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápise ze schůze výboru.

1. informace o výsledku energetického auditu a postupu v projektu revitalizace

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.