Zápis ze schůze výboru ze dne 25.6.2013

Výbor Společenství na schůzi dne 25.6.2013 projednal tyto body:

  1. výměna výtahu – zhodnocení došlých nabídek s výběrem variant a okruhu dodavatelů k doporučení shromáždění
  2. informace o vývoji řízení s účastí SVJ
  3. stanovisko ke snahám letňanské radnice nepřípustně zasahovat do výlučných záležitostí SVJ
  4. projednání investičních záměrů pro období 2013-2014
  5. různé.

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ:

  • bere na vědomí informace o poptávkovém řízení a souhlasí, aby schůzi shromáždění byly předloženy detaily 2 vítězných nabídek z každé varianty.
  • bere na vědomí informace o probíhajících řízeních a souhlasí s navrhovaným postupem.
  • rozhodl, že účast osob, které nejsou členy SVJ, nebo nemají plnou moc těchto členů, na schůzi shromáždění se nepřipouští. Tyto osoby nebudou na schůzi shromáždění vpuštěny, případně budou vykázány.
  • souhlasí, aby o investici do rekonstrukce vstupních portálů a prosklených částí schodiště bylo rozhodováno shromážděním v závislosti na finanční náročnosti výměny výtahu.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.