Zápis ze Shromáždění ze dne 30. října 2014

Shromáždění vlastníků jednotek dne 30.10.2014:

  • vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství,
  • schválilo účetní závěrku za r. 2013 a souhlasilo s tím, aby zisk z hospodaření byl vypořádán proti účtu „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“,
  • schválilo změnu stanov ve znění předloženém předsedou výboru,
  • schválilo návrh Domovního řádu, který nabývá účinnosti dne 1.11.2014,
  • zvolilo Martina Drtinu, Romana Látala, Janu Somorovou a Zuzanu Walterovou členy výboru s funkčním obdobím do 30. 10. 2019
  • zmocnilo výbor k vypsání poptávkového řízení na dodavatele výměny prosklených společných částí severní strany domu a rekonstrukce obou vstupních portálů

Shromáždění se zúčastnilo celkem 16 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 50,28 %, v průběhu schůze se počet přítomných hlasů zvýšil až na 56,37 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém Zápisu ze shromáždění.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.