Zápis ze Shromáždění ze dne 18.9.2012

Shromáždění vlastníků jednotek dne 18.9.2012:

  • schválilo účetní závěrku za r. 2011 a souhlasilo s vypořádáním zisku z hospodaření vůči účtu „Neuhrazený zisk/ztráta minulých let“.
  • zvolilo do funkce člena výboru pí. Jaroslavu Herzogovou
  • souhlasí s instalací vodoměrů a elektronických rozdělovačů tepelných nákladů ve verzi vizuálního odečtu, tj. bez radiového modulu, dle cenové nabídky fy INMES, s.r.o.
  • zmocnilo výbor SVJ k výběru dodavatele, poptání nejlepšího řešení havarijního stavu výtahu. Konečný výběr dodavatele si vyhradilo k rozhodnutí na příští schůzi SVJ.
  • zavázalo výbor SVJ k tomu, aby v územním řízení o projektu Letňanské lentilky vyjádřil a dále zastával zamítavé stanovisko s tímto projektem

Shromáždění se zúčastnilo celkem 20 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 52,4 %, v průběhu schůze se počet přítomných hlasů zvýšil až na 55,87 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém Zápisu ze shromáždění.

9 komentářů

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Dobrý den,

pokouším se dát dohromady zastánce zachování zeleného valu v Malkovského ulici. Narazil jsem na zápis SVJ 450 z 18.9. Prosím, jaké výhrady k projektu lentilek má vaše SVJ? Děkuji.

S přáním příjemného dne

V. Čadek
734 403 958

Dobrý den,

podle informaci od p. Drtiny, výbor zajistil revizní zkoušku na výtah, aniž by to bylo shromážděním SVJ odsouhlaseno. Kolik zkouška stála v Kč a kde se do ní můžu podívat?
A ještě bych měl dotaz, kdy bude nejbližší schůze SVJ, na kterém by se měl vybírat dodavatel nového výtahu?

S pozdravem
Jan Gřes

Schůze shromáždění se podle zákona koná nejméně 1x ročně. Poslední byla 18. září 2012, z čehož vyplývá, že nejbližší další se bude konat nejpozději 18. září 2013. Zda na této schůzi bude nebo nebude vybrán dodavatel nového výtahu, nelze předjímat.
Inspekční prohlídka je nutná podmínka provozu zdvihacího zařízení a výbor byl povinen ji zajistit ze zákona. Prohlídkou bylo zjištěno, že zařízení je způsobilé provozu a toto bylo potvrzeno v inspekční zprávě. Inspekční zkouška nebyla dosud vyfakturována, podle objednávky je cena 4.600,- Kč.
Inspekční zpráva – jako všechny ostatní dokumenty – je přístupna vlastníkům k nahlédnutí na schůzi shromáždění.

Já a myslím si, že i uživatel výtahu od 2.patra a výš chce výtah používat a především se v něm cítit bezpečně. Předpokládám, že revizní zpráva mi poskytne odpovědi na mé otázky. Je mi totiž podezřelé, která firma mohla dát revizní zkoušku, když jste na posledním shromáždění SVJ říkali, že na výtahu je několik desítek závad, které se měli za 5 let provozu opravit a najednou jí získáte bez nutnosti jejich odstranění.
Inspekční zprávu bych si rád prostudoval v klidu a hned a ne někde ve sklepě a až za půl roku užívání výtahu. Kdo rozhodl, že dokumenty jsou přístupny k nahlédnutí vlastníkům jen na schůzi shromáždění?

Výkon svých práv členové realizují na schůzích shromáždění (čl. XIV. odst. 1 Stanov a § 9 odst. 8 ZoVB). Právo nahlédnout do inspekční zprávy jako člen SVJ máte a my vám ho umožníme vykonat na nejbližší příští schůzi shromáždění.
I přes závady vytknuté při poslední periodické kontrole, o kterých byla řeč na minulém shromáždění, je závěrem kontroly státního odborného dozoru konstatována provozuschopnost zařízení a tento závěr je pro nás klíčový.
Co je vám podezřelé nebo není, případně, jak se kde cítíte, je vaše subjektivní věc, kterou nám nepřísluší hodnotit.

Nikde ve stanovách se nepíše, že jsou dokumenty možné k nahlédnutí pouze na schůzi shromáždění, tak mi umožněte nahlednou hned.
Proč to není vyvěšeno na našem webu v dokumentech?

Nikde ve stanovách ani v zákoně není psáno, že by SVJ mělo tancovat, jak vy budete pískat, nebo že si dokumenty SVJ můžete vyžadovat kdykoliv se vám zlíbí.
Co bude vyvěšeno na webu SVJ, o tom vy nerozhodujete.

Děkuji za odpovědi, bohužel mate pravdu.
To už jsem si všiml, že tady rozhodujete pouze vy. Opět jsem si potvrdil, že mé zájmy, jako člena SVJ nezastupujete.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.