Zápis ze schůze výboru ze dne 30.1.2013

Výbor Společenství na schůzi dne 30.1.2013 projednal tyto body:

 1. Letňanské lentilky – porada o dalším postupu poté, co MHMP zamítl odvolání SVJ proti územnímu rozhodnutí ÚMČ P-18
 2. organizace odečtů RTN v bytech, které nevyužily možnost samoodečtu
 3. informace o postupu ve výběru dodavatele výměny výtahu
 4. návrhy vlastníka p. Gřese:
  1. žádost o poskytnutí inspekční zprávy pro výtah mimo schůzi shromáždění
  2. návrh na zařazení bodu schůze shromáždění: „likvidace keře u zadního vchodu“
  3. návrh na přednostní poskytnutí poptaných nabídek na rekonstrukci výtahu pí Cvetkovičové
 5. příprava schůze shromáždění
 6. různé

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

 • pověřuje předsedu SVJ, aby proti územnímu rozhodnutí o projektu Letňanské lentilky postupoval jménem SVJ prostředky soudního řádu správního
 • pověřuje p. Waltera a p. Látala, aby dle podkladů předaných předsedou výboru provedli fyzický odečet náměru RTN v bytech
 • bere na vědomí, že SVJ 451 bude ze strany SVJ 450 předložen návrh Smlouvy o způsobu rozúčtování teplé vody a nákladů na vytápění, který upraví nutnou informační součinnost, procesní postup, práva a povinnosti obou SVJ při rozdělení nákladů na energie ze společné výměníkové stanice
 • nepřipouští odchylný způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody od zákonného ustanovení
 • bere na vědomí informaci předsedy SVJ o postupu při výběru dodavatele nového výtahu
 • zamítá žádost vlastníka p. Gřese o poskytnutí dokumentu o inspekční prohlídce výtahu k nahlédnutí mimo schůzi shromáždění
 • zamítá žádost vlastníka p. Gřese o zařazení bodu schůze shromáždění: „likvidace keře u zadního vchodu“
 • zamítá návrh vlastníka p. Gřese na poskytnutí poptaných nabídek na rekonstrukci výtahu přednostně paní Cvetkovičové z důvodu, že tato osoba není vlastníkem žádné bytové jednotky, k žádnému z vlastníků není v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu a SVJ není známo pověření nebo zmocnění, které by ji k jednání za kteréhokoliv vlastníka opravňovalo. Za nadbytečné proto výbor SVJ považuje posuzovat, zda by v opačném případě měl vlastník či jeho zástupce na takovéto privilegované zacházení nárok
 • souhlasí s tím, aby p. Herzog ve spolupráci s p. Walterem zajistil pořízení nových dveří do sklepního prostoru
 • pověřuje p. Herzoga, aby opravil zámek vchodových dveří z jižní strany (od silnice) stejným způsobem jako zámek u schránek

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

3 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Děkuji výboru za možnost okomentovat své návrhy a přednést je jak byli původně zamyšlené, ne prezentované 3 osobou.
Zároveň vítám možnost podívat se na práci celého výboru. Je až s podivem, jak výbor o pěti lidech hlasuje stejně ve všech bodech.

Spíš než obstrukce, které dělá p. Drtina s nahlédnutím do revizní zprávy, mě zaráží, že výbor neinformoval uživatelé výtahu o zajištění revize, zcela správně dle stanov. Myslím si, že alespoň zprávu na web stránkách by si to zasloužilo.
Ve stanovách není nic konkrétního kde a kdy jsou dokumenty k nahlédnutí a každý si je může vykládat, tak jak se mu to zrovna hodí.

Ohledně keřů, o důvod víc tyto pozemky od CPI odkoupit. Nehledal bych důvod proč něco nejde, ale snažil bych se něco konkrétního vyjednat, alespoň ke spokojenosti mírné většiny. Je to hnus se na to dívat.

K paní Cvetkovičové, pouze jsem vyzýval p. Drtinu k aktivnímu jednání před 4 měsíci s CPI ohledně rekonstrukce výtahu, což v předcházejících krocích nečinil. Nicméně i po obměně osob, zůstává systém stejný. CPI si najímá osobu k jednání s výbory SVJ bez pravomocí a proto bych tomu i přizpůsobil styl vyjednávání.
Předpokládám, že jste na podzim 2012 absolvovali jiné jedná s CPI ohledně obměny výtahu, tak jak Vás vyzvalo SVJ.

Přeji mnoho zdaru!

Dobrý den,
já za mojí osobu mohu jen napsat, že 30.1.2013 jsem nemohla dát návrh na přednostní poskytnutí poptaných nabídek na rekonstrukci výtahu, právě vzhledem k tomu, že jsem ukončila pracovní poměr v CPI, a to již k datu 6.12.2012!
S pozdravem
Jana Cvetkovičová

Paní Cvetkovičová,
tento návrh podal e-mailem vlastník p. Gřes a rovněž z důvodu, který sama potvrzujete, mu nemohlo být vyhověno.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.