Zápis ze Shromáždění ze dne 12. května 2016

Shromáždění vlastníků jednotek dne 12.5.2016:

 • vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství,
 • schválilo účetní závěrku za r. 2014 a 2015,
 • souhlasilo s instalací kamerového systému ve společných prostorách domu,
 • souhlasilo s instalací dorozumívacího (zvonky + domácí telefon) a bezpečnostního (čipové zámky) systému v domě,
 • schválilo návrh:
  • na změnu způsobu využití společných prostor – místnosti bývalého mandlu v 1 PP o rozloze 7,6 m2 na technologickou místnost pro umístění technologií ve vlastnictví a ve správě SVJ;
  • na připojení technologické místnosti k odběrnému místu (elektroměr společných prostor);
  • vybudování datové sítě ve vlastnictví domu s konkurenčním prostředím s odkládací podmínkou, že s vybudováním přípojky bude souhlasit alespoň polovina bytů,
 • nesouhlasilo se zachováním dvojích dveří v rámci rekonstrukce portálu na severní straně domu,
 • pověřilo výbor ke zopakování poptávkového řízení a k předvýběru nejvýhodnější nabídky s tím, že hlasování o této nabídce proběhne procedurou per rollam.

Shromáždění se na začátku schůze zúčastnilo celkem 18 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 52,55 %, v průběhu schůze se počet přítomných hlasů zvýšil až na 56,02 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém Zápisu ze shromáždění.

K zápisu jsou přiloženy:

 

10 komentářů

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Dobrý den pane Drtino,
rád bych věděl jestli Vám dodaly nájemníci plné moci a schůze byla platná?
Dále jsem si všiml, že v zápisu není zmínka o poptávce na linoleum na schodech, bylo odsouhlaseno poptávkové řízení.

Gřes

  Hezký den,
  máme všechny potřebné podklady, usnesení schůze shromáždění jsou v platnosti. Pokud jde o výměnu linolea, probírali jsme to v rámci různého. Realizace bude ale až po ostatních schválených akcích (nemá cenu renovovat schody předtím, než se vymění okna a provedou stavební práce).

Pane Drtino,
kdy letos proběhne hlasování per rollam ohledně nabídky na rekonstrukci vstupních portálů?

  Ze závěrů shromáždění nijak nevyplývá, že hlasování o nabídce na rekonstrukci vstupních portálů proběhne letos. Tedy na kapciózní otázku lze odpovědět tolik, že než bude hlasováno o nabídce na rekonstrukci vstupních portálů, musí být taková nabídka poptána. A ta může být poptána teprve tehdy, bude-li příslušné technologie kam umístit. Dvakrát prodloužená poptávka na vytvoření technických podmínek bohužel skončila bez jediné podané nabídky.
  Výbor nemá jinou možnost, než striktně dodržet transparentní podmínky výběru dodavatele a v příslušných lhůtách tato řízení opakovat; to zvláště za situace, kdy zde padají jalové nápady na kontrolní komise apod., které by pak formálně jednodušší a časově úspornější řešení mohly mít výboru za zlé.

Pane Drtino,
můžete mi vysvětlit jak rekonstrukce vstupních portálu souvisí s vybudováním technologické místnosti?

Vstupní portály na shromáždění už slibujete minimálně 2 roky.
Kontrolní komise je pouze nástroj jak kontrolovat, aby výbor plnil rozhodnutí shromáždění, či-li nic proti Vámi schváleným stanovám.

  Souvislost je zřejmá. Protože postupem v opačném pořadí budete mít sice nové dveře, ale nedostanete se dovnitř, když nebude čipový systém a zvonky.
  Upozorňoval jsem na to, že i pro minimalizaci omezení ze stavebních zásahů je potřeba zachovat posloupnost kroků, aby na sebe navazovaly. Jestliže už u toho prvního se objevily problémy s dodavatelem (ani na poptávkové řízení, ani na přímé oslovení se žádný zájemce nenašel), pak to má dopad i na načasování ostatních investic.
  Bylo by ale možná lepší předtím, než její zřízení začnete navrhovat, si přečíst, jaké má kontrolní komise povinnosti a kompetence. Jestli ji považujete za nástroj kontroly plnění rozhodnutí shromáždění, tak tímto orgánem je podle stanov pouze schůze shromáždění.
  O vašem návrhu samozřejmě nechám na příští schůzi hlasovat; nepodpořím jej ale už proto, že horko těžko se nám podařilo přemluvit vlastníky pro nijak nehonorované členství ve výboru, a tím spíše bude problémem obsadit tento orgán, jehož eventuální smysl leží jinde – v kontrole hospodaření, a který má celou řadu publikačních povinností [čl. XI odst. 3/b), c) Stanov]. A aby si výbor přidělával práci ještě tím, že bude za tříčlennou (!) revizní komisi sepisovat povinná vyjádření, to nechť raději zůstane takový orgán nezřízen, což také není nic proti stanovám [čl. VI odst. 1 písm. c)].

Pane Drtino,
možná kdyby jste už na začátku vysvětli souvislosti neptal bych se Vás na určité otázky. Je někde uveřejněno znění poptávkového řízení na vstupní portály?
Pro mně má kontrolní výbor jiný smysl než pro Vás.

  Ptáte se pořád na to samé a já vám poněkolikáté opakuji, že poptávka na vstupní portály zadána aktuálně není = není zveřejněna zadávací dokumentace. Bude moci být zveřejněna teprve tehdy, co bude dokončena úprava technologických prostor a následně alespoň vypsána poptávka na slaboproudé instalace (kamery, čipy, zvonky). A ta bude moci být započata teprve tehdy, co se nám podaří vybrat dodavatele na přestavbu prostor v PP.

Odpovídáte mi vždycky tak, že to ´´selským´´ rozumem nepochopím, stačí mi stručná a jasná odpověď. Už jsem Vám to v jedné naši konverzaci psal.
Já všemu rozumět nemusím, stačí, že všemu rozumíte Vy i na tak nijak nehonorované pozici a víte jak musíte postupovat. Určitě neznám všechny souvislosti, proto se na ně postupně dotazuji, ale ještě jedna věc je mi nejasná. Po předešlém shromáždění, jste vypsal VŘ na portály a tehdy nebyla nutno mít vybudovanou technickou místnost?
Je mi pořád s podivem, že vypíšete VŘ a nikdo se nepřihlásí a rekonstrukce SVJ Místecká 450 se pořád nekoná, i jinde měli stejné podmínky ( CPI, název ) a vidím kolem nás, že to jde.

  Snažil jsem se vám to vysvětlit tak, jak bych to vysvětloval své 4leté dceři. Ta alespoň dokáže pochopit, že jsou věci, u kterých je záhodno dodržet správnou posloupnost.
  Tedy, mít: 1) připravenou technickou místnost pro uložení technologií, 2) vysoutěženého dodavatele alespoň čipového a kamerového systému, 3) vysoutěženého dodavatele na výměnu dveří a schránek, 4) zrealizovat 2) + 3) pokud možno paralelně tak, aby jednak systém celistvě fungoval a jednak se nemuselo do už hotového díla zasahovat (vč. s tím spojeného rizika ztráty záruky).
  Při minule vypsané poptávce nebyl kamerový systém ani čipové zamykání ve hře (nebylo schváleno schůzí shromáždění), takže se nemuselo řešit nic kolem, ani technická místnost.
  Pokud odkazujete na sousední SVJ, je třeba si říct, že stavební povolení SVJ 449, 451 a 453 byla rozsudkem 11A 76/2012 letos v červenci zrušena a tato SVJ nyní řeší nemalý problém, co dál se svými aktuálně černými stavbami. Za příklad bych si je proto rozhodně nebral.
  A pokud jde o fakt, že nikdo poptávku do úpravy technologického zázemí nepodal, podivovat se nad tím můžeme, ale mnoho jiných řešení než pokus zopakovat a čekat, že se najde dodavatel, nevidím. Tedy pokud si neplánujete obléct montérky, plivnout do dlaní a přispět ke zvelebení příbytku v rámci brigadnických sobot, což nepředpokládám.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.