Archiv štítků: výbor

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 30. října 2014

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve čtvrtek 30. října 2014 od 18.15 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech výboru společenství
 3. schválení účetní závěrky za r. 2013 a rozhodnutí o způsobu naložení se ziskem z hospodaření
 4. změna názvu SVJ, dílčí úprava Stanov SVJ a přijetí návazných interních předpisů (domovní řád) – uvedení do souladu s novým občanským zákoníkem
 5. volba 4 členů výboru (s účinností od 27. 11. 2014)
 6. vymezení investičních priorit a plán revitalizace domu
 7. různé

Číst dále

Výměna výtahu se o měsíc prodlouží

Vítěz výběrového řízení na dodávku nového výtahu, firma EURO VÝTAHY, s.r.o., požádala o odklad termínu dokončení dodávky výtahu o 1 měsíc. Žádost odůvodnila administrativní náročností vyřizování stavebního ohlášení. Konečný termín dokončení stavby by se tím posunul z 24.10. na 24.11.2013.

Výbor SVJ po zvážení všech okolností per rollam jednomyslně rozhodl, že:

 • připouští posun termínu pro dokončení díla na termín 24.11.2013,
 • přičemž v období od 24.10 do 24.11.2013 nebudou aplikovány smluvní pokuty dle čl. VII smlouvy o dílo, ale
 • z důvodu zpoždění při zajištění úkonů stavebního řízení se snižuje cena za zajištění stavebního ohlášení, a to o 30 %;
 • současně v posunutém termínu realizace díla budou utlumeny všechny hlučné práce v době od 12.00 do 14.00 hod.

Číst dále

Zápis ze schůze výboru ze dne 30.1.2013

Výbor Společenství na schůzi dne 30.1.2013 projednal tyto body:

 1. Letňanské lentilky – porada o dalším postupu poté, co MHMP zamítl odvolání SVJ proti územnímu rozhodnutí ÚMČ P-18
 2. organizace odečtů RTN v bytech, které nevyužily možnost samoodečtu
 3. informace o postupu ve výběru dodavatele výměny výtahu
 4. návrhy vlastníka p. Gřese:
  1. žádost o poskytnutí inspekční zprávy pro výtah mimo schůzi shromáždění
  2. návrh na zařazení bodu schůze shromáždění: „likvidace keře u zadního vchodu“
  3. návrh na přednostní poskytnutí poptaných nabídek na rekonstrukci výtahu pí Cvetkovičové
 5. příprava schůze shromáždění
 6. různé

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

 • pověřuje předsedu SVJ, aby proti územnímu rozhodnutí o projektu Letňanské lentilky postupoval jménem SVJ prostředky soudního řádu správního
 • pověřuje p. Waltera a p. Látala, aby dle podkladů předaných předsedou výboru provedli fyzický odečet náměru RTN v bytech
 • bere na vědomí, že SVJ 451 bude ze strany SVJ 450 předložen návrh Smlouvy o způsobu rozúčtování teplé vody a nákladů na vytápění, který upraví nutnou informační součinnost, procesní postup, práva a povinnosti obou SVJ při rozdělení nákladů na energie ze společné výměníkové stanice
 • nepřipouští odchylný způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody od zákonného ustanovení
 • bere na vědomí informaci předsedy SVJ o postupu při výběru dodavatele nového výtahu
 • zamítá žádost vlastníka p. Gřese o poskytnutí dokumentu o inspekční prohlídce výtahu k nahlédnutí mimo schůzi shromáždění
 • zamítá žádost vlastníka p. Gřese o zařazení bodu schůze shromáždění: „likvidace keře u zadního vchodu“
 • zamítá návrh vlastníka p. Gřese na poskytnutí poptaných nabídek na rekonstrukci výtahu přednostně paní Cvetkovičové z důvodu, že tato osoba není vlastníkem žádné bytové jednotky, k žádnému z vlastníků není v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu a SVJ není známo pověření nebo zmocnění, které by ji k jednání za kteréhokoliv vlastníka opravňovalo. Za nadbytečné proto výbor SVJ považuje posuzovat, zda by v opačném případě měl vlastník či jeho zástupce na takovéto privilegované zacházení nárok
 • souhlasí s tím, aby p. Herzog ve spolupráci s p. Walterem zajistil pořízení nových dveří do sklepního prostoru
 • pověřuje p. Herzoga, aby opravil zámek vchodových dveří z jižní strany (od silnice) stejným způsobem jako zámek u schránek

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

VS: do rejstříku SVJ nelze zapsat data změn ve složení výboru

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10.2.2011, sp. zn. 8 Cmo 374/2010

Údaje o dni vzniku a zániku členství ve výboru společenství vlastníků jednotek se do rejstříku společenství vlastníků jednotek nezapisují.

Číst dále

Zápis ze schůze výboru ze dne 31.7.2012

Výbor Společenství na schůzi dne 31.7.2012 projednal tyto body:

 1. účetní závěrka za r. 2011
 2. stanovisko k projektu revitalizace sídliště – „Letňanské lentilky“
 3. požadavek svj 451 na instalaci rozúčtovačů tepelných nákladů před zahájením otopné sezony 2012/13
 4. vandalismus a krádeže ve společných prostorách domu
 5. příprava zářijového shromáždění vlastníků
 6. různé

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

 • doporučuje shromáždění SVJ ke schválení účetní závěrku za r. 2011.
 • nesouhlasí se záměrem ÚMČ Praha 18 na zřízení „psího hřiště“ v blízkosti bytového domu;
 • předloží nejbližšímu shromáždění SVJ návrh, kterým bude výbor SVJ zavázán v územním řízení o projektu „Letňanské lentilky“ vyjádřit a dále zastávat zamítavé stanovisko s tímto projektem.
 • vyhovuje návrhu SVJ 451, aby na nejbližším shromáždění bylo hlasováno o osazení všech bytových jednotek rozúčtovači tepelných nákladů typu Siemens WHE 30 Z.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápise ze schůze výboru.

Zápis ze schůze výboru ze dne 23.2.2012

Výbor Společenství na schůzi dne 23.2.2012 projednal tyto body:

 1. návrh SVJ 451, aby se SVJ 450 finančně podílelo na pořízení samostatné výměníkové stanice výhradně pro potřeby SVJ 451
 2. návrh SVJ 451 ke způsobu rozúčtování tepla
 3. projednání záměru fy Cznet umístit v domě rozvod internetu
 4. projednání žádosti M. Mičiana na přesun úklidového dne z pondělí na středu (s platností od 1.3.2012)
 5. různé.

Číst dále

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 6. prosince 2011

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává shromáždění. To se uskuteční v úterý 6. prosince 2011 od 19.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu
  1. odstranění havarijního stavu stěnových železobetonových panelů lodžií
  2. zateplení pláště budovy
  3. rekonstrukce výtahu
 3. výběr dodavatele vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 4. pojištění domu (nabídka České pojišťovny, a.s.)
 5. personální změny ve výboru SVJ, volba náhradníků
 6. zrušení účtu SVJ u Komerční banky

Číst dále

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 30. října 2011

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává shromáždění. To se uskuteční v neděli 30. října 2011 od 18.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. schválení účetní závěrky za r. 2009 a 2010
 3. zpráva o hospodaření a činnosti SVJ za r. 2011 a podoba měsíčních záloh v r. 2012
 4. stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu
  1. odstranění havarijního stavu stěnových železobetonových panelů lodžií
  2. zateplení pláště budovy
  3. rekonstrukce výtahu
 5. odměna za činnost výboru SVJ
 6. různé

Číst dále

Zápis ze schůze výboru ze dne 28.7.2011

Výbor Společenství na schůzi dne 28.7.2011 projednal tyto body:

 1. zateplení domu, osazení výměníku tepla oddělenými měřiči spotřeby pro SVJ 450 a 451
 2. reklamace patního vodoměru – vyúčtování za r. 2008 – 2011
 3. záměr fy Centronet umístit v domě rozvod internetu
 4. rekonstrukce výtahu
 5. pohledávky vlastníků – zmocnění k jejich vymáhání
 6. různé.

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

 • navrhuje, aby na příštím shromáždění SVJ bylo opětovně zařazeno hlasování o zateplení domu.
 • nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem do otopné soustavy v době po zahájení topné sezóny, která by měla vliv na dodávku tepla či teplé vody do domu.
 • zmocňuje předsedu výboru, aby uplatnil vůči Pražským vodovodům a kanalizacím, a.s., právní kroky směřující k vrácení bezdůvodného obohacení z titulu nesprávně fakturované spotřeby vody za r. 2008 až 2011 v důsledku nefunkčního vodoměru na patě domu.
 • nesouhlasí s uzavřením smlouvy s firmou CentroNet na instalaci zařízení pro rozvod internetu a datových služeb.
 • bere na vědomí neuspokojivý technický stav výtahu v domě a pověřuje předsedu a místopředsedkyni výboru, aby oslovili možné dodavatele s poptávkou po renovaci výtahu (odstranění vytýkaných závad).
 • pověřuje předsedu výboru, aby u dodavatele energie ověřil, zda takto četné odstávky a v této délce jsou v souladu se zákonem, tj. nezbytné vzhledem ke sledovanému cíli.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápise ze schůze výboru.

Patní vodoměr při přezkoušení NEVYHOVĚL!

Z protokolu o výsledku kontroly hlavního vodoměru (na patě domu) vyplývá, že toto měřící zařízení nevyhovělo v žádné z provedených zkoušek (ze tří).

Odchylka v náš neprospěch se pohybuje mezi 38 a 45 %, což odpovídá rozdílu celkového náměru poměrných bytových vodoměrů oproti fakturovanému množství.

Veolia, a.s., na základě tohoto přezkoušení uznává (zatím) jen slevu za poslední fakturační období (19.11.2010 až 25.5.2011), předchozí však již nikoliv, a za poslední období stanoví spotřebu podle předchozího roku (kdy byl nainstalován stejný, tj. vadný vodoměr). Tento postup shledává výbor SVJ hrubě nesprávným a zohledněnou výši vratky za neúměrně nízkou, a bude proti obojímu podávat reklamaci. V ní zastáváme stanovisko, že vodoměr měřil nesprávně od okamžiku jeho nainstalování. Navíc i předchozí vodoměr v minulém ověření nevyhověl, proto nelze stanovovat spotřebu analogicky dle předchozího období.

Teprve na základě toho, jak s touto reklamací uspějeme (za jaké časové období bude náměr považován za nesprávný), bude rozhodnuto, jakým způsobem dojde ke korekci vyúčtování vodného a stočného vůči konečným vlastníkům bytů.

Rozdíl bude vypořádán v samostatné příloze k vyúčtování za letošní rok (rozesílaném v dubnu 2012). Pokud by se někdo v mezidobí stěhoval, nebo na tom výslovně trval, bude mu přeplatek vrácen ještě letos; ale teprve tehdy, až bude reklamační řízení uzavřeno a bude jasné, jakého časového období a v jakém rozsahu se bude zohlednění chyby týkat.

Příloha:

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.