Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 30. října 2014

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve čtvrtek 30. října 2014 od 18.15 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech výboru společenství
  3. schválení účetní závěrky za r. 2013 a rozhodnutí o způsobu naložení se ziskem z hospodaření
  4. změna názvu SVJ, dílčí úprava Stanov SVJ a přijetí návazných interních předpisů (domovní řád) – uvedení do souladu s novým občanským zákoníkem
  5. volba 4 členů výboru (s účinností od 27. 11. 2014)
  6. vymezení investičních priorit a plán revitalizace domu
  7. různé


Pro přijetí usnesení k tučně vyznačenému bodu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech vlastníků. Prosíme proto členy SVJ, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou na shromáždění přijít, aby za sebe poslali souseda či jiného zástupce vybaveného plnou mocí. (Úřední ověření není nutné!)

Podklady k projednávaným bodům programu budou zpřístupněny na tomto místě a na nástěnce v přízemí domu nejpozději 10 dnů před datem konání shromáždění:

Případné dotazy či připomínky ke Shromáždění prosím směřujte na předsedu výboru společenství, e-mail: svj@praha-9.eu.

Přílohy:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.