Výměna výtahu se o měsíc prodlouží

Vítěz výběrového řízení na dodávku nového výtahu, firma EURO VÝTAHY, s.r.o., požádala o odklad termínu dokončení dodávky výtahu o 1 měsíc. Žádost odůvodnila administrativní náročností vyřizování stavebního ohlášení. Konečný termín dokončení stavby by se tím posunul z 24.10. na 24.11.2013.

Výbor SVJ po zvážení všech okolností per rollam jednomyslně rozhodl, že:

  • připouští posun termínu pro dokončení díla na termín 24.11.2013,
  • přičemž v období od 24.10 do 24.11.2013 nebudou aplikovány smluvní pokuty dle čl. VII smlouvy o dílo, ale
  • z důvodu zpoždění při zajištění úkonů stavebního řízení se snižuje cena za zajištění stavebního ohlášení, a to o 30 %;
  • současně v posunutém termínu realizace díla budou utlumeny všechny hlučné práce v době od 12.00 do 14.00 hod.

Výbor SVJ naznal, že má zájem na plnění z uzavřené smlouvy. Od počátku pro nás bylo ale překvapením, že dodavatel nabízel realizaci díla v uvedené lhůtěPředpokládali jsme proto, že disponuje specifickým know-how či nadstandardními vztahy s příslušnými správními úřady, které zásadním způsobem dobu tohoto řízení zkrátí. Proto jsme se rozhodli investovat z pohledu SVJ vysokou částku za vyřízení administrativních stavebních náležitostí jeho prostřednictvím, neboť rychlost realizace této investiční akce pro nás byla a je prvořadá.

Jak se ale záhy ukázalo, nebyla to investice účelná. Vyřídit náležitosti pro zahájení stavby v posunutém termínu, který EURO VÝTAHY, s.r.o., navrhly, dokážeme i my svépomocí, a to prakticky za cenu zaplacených správních poplatků, tedy mnohem menší, než co jaká podle smlouvy přináležet dodavateli. Dohodnuté 30 %ní snížení ceny je úměrné době, o kterou se realizace prodlužuje, při respektování všech obligatorních nákladů s řízením spojených.

Vedle toho se odkladem na listopad citelně zvyšuje dopad na vlastníky přes den přítomné v domě, neboť rodiče s malými dětmi mohou jen těžko v mrazivém počasí v době odpoledního spánku dětí s kočárkem ven, když budou probíhat v domě hlučné stavební práce. Tuto komplikaci jsme proto navrhli řešit útlumem hlučných prací v poobědové době.

Dodavatel na všechny tyto naše návrhy přistoupil a dne 24.9.2013 byl podepsán ve smyslu těchto změn dodatek ke smlouvě.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.