Archiv štítků: revitalizace

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ: rekonstrukce vstupních portálů a prosklených společných částí domu

Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, se sídlem Praha 9, Místecká 450, IČ: 272 13 498,

vyhlašuje poptávkové řízení

na dodavatele rekonstrukce vstupních portálů s elektronickým zámkem na RFID čip, s off-line evidencí průchodů, vč. instalace schránek do prostoru vstupních dveří a zvonkového tabla, a dále s předpokládaným využitím dotačního programu Nová zelená úsporám výměnu prosklených společných částí severní strany domu (8 pater mimo nástaveb).

Specifikace požadavků:

 1. Rekonstrukce vstupních portálů
  • jedná se o dva vstupy do panelového bytového domu z uliční úrovně (bez zvýšeného nástupu)
  • dodávka zahrnuje vybourání, odvoz a likvidaci původního vstupního portálu, instalaci a montáž nových dveří, instalaci 31 poštovních schránek zabudovaných do konstrukce vstupu, instalaci a nastavení zvonkového tabla z obou stran domu a systému domovního telefonu
  • dodávku, instalaci a montáž systému elektronického odemykání dveří na RFID čip pracující na frekvenci 13.56 MHz, kompatibilní s MIFARE; zadavatel bude následně správu čipů a oprávnění administrovat sám; systém musí umožňovat záznam průchodů alespoň s uložením času a identifikátoru čipu, alespoň v rozsahu 200 posledních průchodů – tyto údaje budou přenositelné přes kartu (čip) administrátora a takto off-line prohledávatelné.
  • čipový systém bude rozlišovat přístup ve dvou režimech: (i) časově a počtem vstupů neomezený, (ii) časově a/nebo počtem vstupů limitovaný – limitace bude vycházet z údajů nahraných v čipu
 2. Výměna prosklených částí společných prostor ze severní strany domu

  • předpokládá se využití DP Nová zelená úsporám; administraci čerpání dotace obstarává dodavatel
  • lze částečně vyjít z projektové dokumentace vypracované pro zadavatele v roce 2010 (původní projekt počítal s komplexní revitalizací domu vč. zateplení pláště)
  • dodávka zahrnuje vybourání, odvoz a likvidaci původních oken, instalaci a montáž nových od 1. NP do 8. NP (bez nástaveb)
  • původní okna budou nahrazena plastovými s tepelnými vlastnostmi, které vyhoví požadavkům pro čerpání dotace

Součástí poptávky není zateplení pláště domu!

Kritériem hodnocení nabídek je cena a míra splnění požadavků poptávajícího. Lze podat nabídku na obě či jen jednu součást poptávky; tuto však je nutné realizovat vcelku (tj. např. rekonstrukce vstupních portálů vč. elektronického zámku dveří a systému domovního telefonu).

Prohlídka na místě je možná i bez účasti zástupce poptávajícího. Všechny části domu dotčené tímto poptávkovým řízením jsou přístupné či viditelné z uliční úrovně. Po dohodě přes níže uvedený e-mail je případně možné v podvečerních hodinách pro zájemce zpřístupnit i vnitřní části.

Lhůta pro příjem nabídek: pátek 12. června 2015 ve 12:00 hod.

Předpokládaný termín realizace: srpen – září 2015

Nabídky lze zaslat e-mailem: rekonstrukce@praha-9.eu nebo písemně na adresu: Společenství pro dům čp. 450, Místecká 450, 199 00  Praha 9 – Letňany. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel.

Poptávající si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoliv zrušit.

Letňany rezignovaly na povinnost zajistit veřejný pořádek

V roce 2014 přestupková komise při letňanském úřadu řešila 17 přestupků proti veřejnému pořádku a uložila pokuty v souhrnné výši pouze 3.600 Kč. Jen v jediném případě uložila tisícikorunovou pokutu, ve všech ostatních ukládala sankce mnohem nižší. Zákon přitom umožňuje uložit pokutu až 50.000 korun a spolu s ní i zákaz pobytu.

Uvedené informace získalo SVJ na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, a to až po stížnosti, když prvé žádosti odmítl zdejší úřad vyhovět. Důvody těchto obstrukcí a utajování jsou zjevné. Prokazuje se, že obec není schopna zajistit efektivní ochranu veřejného pořádku, když například dostatečně nepostihuje nahlášené a prokázané případy rušení nočního klidu. Za ty ukládá pokuty od 100 do 500 korun, tedy při samé dolní hranici zákonné sazby.

V pravomoci přestupkové komise přitom je tyto závažné excesy s celospolečenským dopadem potrestat pokutou násobně vyšší, včetně možnosti uložení zákazu pobytu. „Letňanská radnice tím dává nepřizpůsobivým občanům signál, že jejich počínání obtěžující většinu místních budou tiše tolerována,“ konstatuje předseda výboru SVJ Martin Drtina a dodává: „Jestliže místní samospráva rezignuje na svou povinnost zajistit veřejný pořádek, klade to zvýšené nároky na společenství vlastníků a bytová družstva, aby prostředky soukromoprávní povahy tento deficit kompenzovaly.“

O co liknavěji bude Úřad městské části Praha 18 k přestupkům proti veřejnému pořádku přistupovat, o to důraznější opatření musejí správci bytových domů přijímat, aby přestupce odradili od poškozování majetku a práv vlastníků (a uživatelů) nemovitostí.

Situace se v tomto ohledu dramaticky zhoršila v souvislosti s kontroverzní stavbou Letňanské Lentilky, která přilákala pozornost zejména asociálních jedinců. Do dříve klidných prostor před domy se tak v denní i noční hodinu z širokého okolí stahují partičky mnohdy opilých mladistvých, kteří si s dodržováním pravidel hlavu nelámou.

SVJ tak nezbývá, než chránit životy, zdraví a majetky svých členů svépomocí, za cenu menších či větších zásahů do soukromí. O konkrétní podobě této připravované ochrany budeme včas informovat.

Odstávka výtahu kvůli posunutí nástupiště v nejvyšším patře

Práce na dokončení výměny výtahu mohou po nabytí právní moci stavebního povolení začít. (Původně plánovaný únorový termín zbrzdily obstrukce stavebního úřadu). Dodavatel stavby po výzvě SVJ, aby dílo bylo dokončeno bez dalších průtahů, oznámil, že práce na posunutí nástupiště výtahu v nejvyšším patře začnou koncem příštího týdne (pravděpodobně 4. nebo 5. června). Přesný termín dodavatel ještě upřesní a oznámí jak v přízemí na nástěnce SVJ, tak v jednotlivých nástupištích.

Stavba výtahu bude probíhat v pracovních dnech od 06.00 do 20.00 hod., v ostatních dnech od 08.00 do 18.00 hod., s omezením hlučných prací v době od 12.00 do 14.00 hod.

Stavební zásah si vyžádá odstávku výtahu, a to v délce nejvýše 10 kalendářních dnů. Současně bude v mezipatře pod nejvyšším podlažím postaveno lešení, které bude průchozí. Je dohodnuto, že zvláště v prvních dnech bude výtah odstaven pouze přes den, kdy v šachtě budou probíhat práce, a přes noc bude v provozu.

 

Dokončení výtahu odsunuto kvůli stavebnímu povolení

Podle dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Eurovýtahy měla dne 24.2.2014 začít desetidenní odstávka výtahu výtahu za účelem přesunu nástupiště v nejvyšším podlaží (z mezaninu do úrovně bytů v patře). Zhotovitel nás však v pátek informoval, že stavební úřad MČ Praha 18 kvůli zásahu do nosné konstrukce budovy vyžaduje režim stavebního povolení, a neumožní dílo dokončit v rámci již vydaného Souhlasu s provedením ohlášení stavebního záměru.

Číst dále

Výtah začne v nejvyšším patře zastavovat až v březnu

SVJ tento týden převzalo do užívání nový výtah, a to po všech technických zkouškách s potvrzením o způsobilosti k provozu. Oproti původním předpokladům výtah zatím zastavuje v nejvyšším patře o půl poschodí níž, než by měl: v mezaninu namísto na úrovni nejvyššího podlaží.

Vzhledem k této skutečnosti, že se dodavatel Euro Výtahy, s.r.o., vzešlý z poptávkového řízení, odchýlil od parametrů tohoto poptávkového řízení v části určující lokalizaci nástupišť, přistoupilo SVJ po společném jednání se zástupci dodavatele ke smírnému řešení nastalé situace a uzavřelo s dodavatelem díla formou smluvního dodatku dohodu, že výtah bude v původně sjednaném termínu předán s výhradou nedodělku. Tento nedodělek spočívající v absenci nástupiště výtahu v nejvyšším nadzemním podlaží bude odstraněn na náklady zhotovitele v termínu od 24.2.2014 do 5.3.2014, přičemž odstávka výtahu za tímto účelem nepřesáhne 10 kalendářních dní.

Příloha:

Výměna výtahu se o měsíc prodlouží

Vítěz výběrového řízení na dodávku nového výtahu, firma EURO VÝTAHY, s.r.o., požádala o odklad termínu dokončení dodávky výtahu o 1 měsíc. Žádost odůvodnila administrativní náročností vyřizování stavebního ohlášení. Konečný termín dokončení stavby by se tím posunul z 24.10. na 24.11.2013.

Výbor SVJ po zvážení všech okolností per rollam jednomyslně rozhodl, že:

 • připouští posun termínu pro dokončení díla na termín 24.11.2013,
 • přičemž v období od 24.10 do 24.11.2013 nebudou aplikovány smluvní pokuty dle čl. VII smlouvy o dílo, ale
 • z důvodu zpoždění při zajištění úkonů stavebního řízení se snižuje cena za zajištění stavebního ohlášení, a to o 30 %;
 • současně v posunutém termínu realizace díla budou utlumeny všechny hlučné práce v době od 12.00 do 14.00 hod.

Číst dále

Zápis ze shromáždění ze dne 25.6.2013

Shromáždění vlastníků jednotek dne 25.6.2013:

Shromáždění se zúčastnilo celkem 19 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 74,16 %, v průběhu schůze se počet přítomných hlasů zvýšil až na 81,95 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém Zápisu ze shromáždění.

SVJ vyhlašuje poptávkové řízení na rekonstrukci výtahu

Pro panelový bytový dům o 10 nadzemních podlažích poptáváme rekonstrukci (modernizaci) stávajícího výtahu typu TOV 250, r.výroby 1976. Výtah nyní zastavuje v 9 stanicích, vždy v mezipatře na odvrácené straně od bytových jednotek.

Stávající kabina má na vstupu světlou šířku 690 mm, vnitřní rozměry 810 (š) x 960 (h).

Šachta: 1 140 (š) x 1 440 (h); prohlubeň 1 335 mm; zdvih 22 400 mm; výška NPP: 3 200 mm

Nosnost: 250 kg/3 os., rychlost 0,7 m/s.

Záměr:

 • s využitím prostorových možností současné šachty zanořené mezi schodiště maximalizovat prostor v kabině, vč. světlé šířky pro vstup do kabiny
 • utlumit hlučnost současného provozu výtahu
 • stabilizovat spolehlivost provozu
 • eventuálně rozšířit počet stanic na 10 (vč. horního patra nástavby)

Nabídku prosíme vypracovat ve 2 variantách:

 1. výtah bude průchozí (v suterénu bude přístupný z jedné strany, ve všech vyšších patrech z opačné), automatické dveře.
 2. výtah bude tak jako nyní přístupný pouze z jedné strany, ať už bude zastavovat v mezipatře, či přímo před bytovými jednotkami, vnější dveře mechanické. (mělo by jít o úspornou variantu).

Nabídky přijímáme do pátku 7. června 2013 13.00 hodin, e-mailem na adrese: svj@praha-9.eu nebo písemně na adrese: Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká 450, 199 00 Praha 9 – Letňany.

Při hodnocení nabídek bude upřednostněna cena (váha 85 %), dále doba realizace (váha 10 %) a podmínky odpovědnosti zhotovitele za vady + zajištění servisu (5%).

Prohlídka in situ je možná po předchozí domluvě přes uvedený e-mail.

Územní rozhodnutí o ‚Letňanských lentilkách‘ napadeno odvoláním

Kontroverzní projekt radního Mikuleckého ‚Letňanské lentilky‘ získal územní rozhodnutí narychlo, pouhý den po veřejném projednání. Naše společenství, podobně jako další SVJ, v tomto řízení uplatnilo své námitky. Tyto však nejenže nebyly řádně vypořádány, dokonce bylo SVJ upřeno právo být účastníkem řízení.

Z tohoto důvodu podalo SVJ 450 dnešního dne řádné odvolání a očekává, že napadené rozhodnutí bude pro doloženou nezákonnost v celém rozsahu zrušeno.

Plné znění odvolání nabízíme ke stažení.

Společenství uplatnilo námitky proti projektu ‚Letňanské lentilky‘

Vázáni usnesením schůze výboru a shromáždění uplatnili jsme dnešního dne včasné a přípustné námitky ve společném řízení o změně využití území a umístění stavby – v projektu Letňanské lentilky.

Dokument nabízíme ke stažení zde.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.