Výzva k vyklizení společných prostor

Výbor Společenství vlastníků Místecká 450 vyzývá obyvatele domu, kteří přes zákaz zakotvený v čl. 2.3 Domovního řádu uskladnili do prostor sušárny ve sklepě vyřazené vybavení domácnosti (matrace, židle, lyže, staré stolky a spotřebiče), aby si tento odpad neprodleně vyklidili, a to nejpozději do 17. 10. 2017. Poté bude SVJ nuceno přistoupit k likvidaci odpadu na náklady všech vlastníků.

Současně s tím výbor SVJ vyhlašuje odměnu 2.000,- Kč tomu, kdo jako první poskytne výboru SVJ informaci, která povede k identifikaci a usvědčení původce této nelegální skládky ve sklepních prostorách domu. Tato odměna se vyhlašuje s odkládací podmínkou, že ke dni 18. 10. 2017 nebudou prostory sušárny řádně vyklizeny. Dojde-li k jejich dobrovolnému vyklizení v uvedeném termínu, předmětná odměna vyplacena nebude.

Dále žádáme všechny obyvatele domu, kteří využívají prostor kočárkárny k uskladnění kol nebo kočárků, aby nejpozději do čtvrtka 26. října 2017 23. listopadu 2017 buď viditelně označili uschované předměty v kočárkárně svým jménem, uschovali je přechodně jinam, nebo již nepoužívané věci zlikvidovali. Veškeré předměty, které dne 27. října 2017 24. listopadu 2017 nebudou v kočárkárně viditelně označeny jménem majitele (přelepkou, visačkou, popiskem či jinak) budou bez dalšího považovány ve smyslu § 1050 Občanského zákoníku za opuštěné a na společné náklady zlikvidovány. Původní termín byl o měsíc posunut vzhledem ke skutečnosti, že ne všichni obyvatelé domu mají od kočárkárny správný klíč.

Ačkoliv většina tato elementární pravidla pořádku respektuje, neškodí připomenout, že je zakázáno využívat společné prostory způsobem, pro který nejsou určeny, tj. neslouží jako odkládací prostor pro nepotřebné předměty. Nerespektování těchto pravidel je porušením povinností vlastníka dle XIV. odst. 2 písm. a), b) Stanov za použití ust. Domovního řádu.

Uzavření severního přístupu kvůli výměně podlahy

Od úterý 1.8. do čtvrtka 3.8.2017 bude uzavřen průchod na severní straně domu (u schránek). Důvodem je výměna podlahy. Po tuto dobu prosím využívejte jižního vchodu.

Výpadek dodávek vody

veoliaV pátek 3. června ráno došlo k omezení dodávek pitné vody. Dodavatel nás následně informoval, že příčinou je výpadek proudu na čerpací stanici. Obnovení dodávek předpokládá ještě v dopoledních hodinách.

Odstranění následků požáru bytu

Nedělní požár v bytě č. 11 ve 4. patře poškodil i majetek ve správě SVJ, zejména fasádu domu a vnitřní společné prostory. SVJ je proti této živelní události pojištěno a bezodkladně ohlásilo pojistnou událost. Níže v bodech uvádíme všechny podstatné informace, které s tímto incidentem souvisejí:

  • přesná příčina vzniku požáru je v šetření, hasiči mají lhůtu pro vypracování zprávy v délce 60 dnů,
  • dům je pojištěn na novou cenu, pojistka pokrývá jak riziko požáru, tak škod v souvislosti s jeho následnou likvidací,
  • pojišťovna již začala s šetřením pojistné události, ve čtvrtek ráno bude rozsah škod na majetku SVJ zmapován technikem pojišťovny,
  • v tuto chvíli se nám již ozývají jednotlivé sanační firmy se svými nabídkami na odstranění škod na interiéru i exteriéru; jde o čtvrté patro, proto nebude zapotřebí budovat lešení a omytí a výmalba venkovní fasády bude provedena ze zdvižné plošiny. Zakouřené prostory interiéru bude nutné vyčistit a znovu vymalovat,
  • bezpečnostní požární systémy v domě zafungovaly, jak mají, po automatickém spuštění poplachu detektorem kouře se aktivovalo nouzové požární odvětrávání; systém loni na podzim prošel řádnou revizí a pečlivost a obezřetnost výboru SVJ se v tomto případě evidentně vyplatila,
  • krátce poté, co pojišťovna odsouhlasí jednu z cenových nabídek sanačních firem, bude možné přistoupit k likvidaci následků škody. O harmonogramu těchto prací budeme včas informovat.

V souvislosti s touto událostí znovu připomínáme, že ve všech společných prostorách budovy a na pozemku (vč. balkonů! a prostoru před oběma vchody) je přísně zakázáno kouření. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvlášť hrubé porušení domovního řádu (bod 3.9).

Legionella v Letňanech: hygienici vybízejí k opatrnosti

V části Letňan ohraničené ulicemi Dobratická, Tupolevova, Bukovecká, Vratimovská, Chlebovická a Příborská byl zjištěn zvýšený výskyt bakterie legionella v dodávce teplé vody do domácností. Podle protokolu hygieniků byl kontaminovaný vzorek na základě podezření odebrán už 18. 1. 2016 a včerejšího dne nákazu laboratoř potvrdila. Teprve dnes (27.1.2016) se informace po odvysílání Českým rozhlasem rozšířila mezi veřejnost.

Podle situačního plánku jsou postiženy rozvody ve správě Pražské teplárenské a.s. Dodávka teplé užitkové vody pro SVJ 450 a 451 je zajišťována prostřednictvím ohřevu studené vody z vodovodní přípojky v majetku SVJ 450 ve výměníkové stanici umístěné tamtéž, která je pod správou fy Avia Energo, s.r.o.

Číst dále

ÚOOÚ: Kamery v domě už nejsou nepřiměřeným zásahem do soukromí

Úřad pro ochranu osobních údajů pod vedením nové předsedkyně významně změnil způsob nazírání na střet práva na ochranu soukromí a práva na ochranu zdraví a majetku a zcela přehodnotil svůj přístup k problematice kamerových systémů ve společných prostorách. Nově tak u společných prostor, jako u prostoru vstupních dveří do domu, schodišť a výtahů netrvá na tom, že pro provoz kamerového systému je vyžadován souhlas všech v domě bydlících osob, neboť se jedná o zásah do soukromí v přiměřené míře.

Číst dále

Teplo v roce 2016 opět výrazně podraží

Dodavatel tepla a teplé vody Avia Energo oznámil další výrazné zvýšení ceny tepla pro rok 2016. Z dosavadních 538,84 Kč/GJ (bez DPH) se cena od 1. ledna zvyšuje na 566,80 Kč/GJ (bez DPH). Se započtením daně z přidané hodnoty tak zaplatíme celkových 651,82 Kč/GJ.

Jak je vidět z následujícího grafu, ve srovnání s předchozím obdobím jde o razantní růst cen; za posledních 7 let teplo v Letňanech zdražilo téměř o čtvrtinu.

Vývoj ceny tepla 2009-2016

Zdražení dodavatel odůvodňuje stejně jako při všech předchozích avizovaných zdraženích růstem cen vstupů.

Příloha:

PF 2016

pfPřejeme vám šťastné a veselé Vánoce a úspěšný rok 2016.

Oznámení o zrušení poptávkového řízení

Na základě vyhodnocení nabídek došlých do poptávkového řízení na rekonstrukci vstupních portálů a prosklených společných částí domu se poptávající rozhodl v tomto řízení nevybrat žádnou z nabídek a poptávkové řízení zrušit.

Po upřesnění podkladů bude začátkem roku 2016 poptáván znovu obdobný rozsah prací.

Zavedená SVJ ke změně stanov notáře nepotřebují

Vyšší soudy opět daly za pravdu právnímu názoru našeho SVJ. Tentokrát v otázce povinných náležitostí pro platnou změnu stanov. V usnesení 7 Cmo 229/2015 Vrchní soud v Praze konstatoval, že u SVJ vzniklých před 1. 1. 2014 (podle ZoVB – 72/1994 Sb.) není pro změnu stanov potřebný notářský zápis, pokud to samotné původní stanovy SVJ nepředepisují.

Protože toto průlomové rozhodnutí má, na rozdíl od obiter dictum konstatovaného názoru v 7 Cmo 79/2015, potenciál pomoci stovkám dalších společenství domáhajících se neúspěšně u rejstříkových soudů uvedení změny jejich názvu do souladu s požadavky nového občanského zákoníku, dáváme dokument tímto k dispozici ke stažení.

SVJ 450 nyní vyčká, až rejstříkový soud vázán právním názorem vrchního soudu požadovanou změnu provede, následně teprve budeme moci svolat shromáždění. Současně uplatníme po státu nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem rejstříkového soudu.

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.