VS: Ke změně stanov SVJ vzniklých před 1.1.2014 není zapotřebí notářského zápisu

Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 28. 7. 2015, sp. zn. 7 Cmo 79/2015, ukončil dohady nad výkladem § 1200 odst. 3 ve spojení s § 564 nového občanského zákoníku (NOZ). K dispozici je zatím jen izolovaná právní věta judikátu, zveřejněná v Soudních rozhledech 10/2015. Po zveřejnění celého rozhodnutí budou relevantní pasáže doplněny.

„Zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov vycházející z § 1200 odst. 3 NOZ platí jen pro společenství vlastníků vzniklá dle NOZ od 1. 1. 2014; na dříve vzniklá společenství vlastníků jednotek § 1200 odst. 3 NOZ nedopadá.”

Jediná výjimka by platila v případě, že samotné stanovy konkrétního SVJ (vzniklého před 1.1.2014) obsahují ustanovení, podle něhož se pro schvalování změn stanov vyžaduje účast notáře. V takovém případě musí SVJ dodržet ustanovení stanov a schvalovat jejich změny výlučně za účasti notáře. Takové ustanovení stanov SVJ lze sice schválením změny stanov z dosavadních stanov vypustit, avšak při schvalování této změny musí ještě být přítomen notář (protože účinnost změny stanov nastane nejdříve přes schválení změny stanov shromážděním).

Vrchní soud v Praze tak souzní s právním názorem SVJ 450. Bezodkladně po přijetí změny stanov loňským shromážděním jsme rejstříkovému soudu podali návrh na zápis změn. Část změn uvedených v návrhu soud podle změněných stanov zapsal (údaje o členech výboru, účel, statutární orgán a počet jeho členů), část zapsat odmítl s odkazem na to, že příslušná změna stanov není pořízena formou veřejné listiny. Odmítnutí se týká především změny názvu SVJ. Toto rozhodnutí, jemuž předcházelo posouzení této otázky se stejným výsledkem v tzv. námitkovém řízení, SVJ 450 napadlo odvoláním, o kterém bude rozhodovat právě Vrchní soud v Praze.

V okamžiku, kdy bude pravomocně rozhodnuto o tom, že postup rejstříkového soudu byl nesprávný a nezákonný, zváží SVJ 450, zda uplatní právo z titulu odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem. Neprovedením zápisu dle návrhu do rejstříku SVJ jsme se totiž dostali do situace, kdy jsme na jednu stranu uvnitř SVJ vázáni schválenou změnou stanov (okamžité účinky inter partes), navenek je však do rejstříku nepromítnutá změna stanov a s ní i nový název právnické osoby neúčinná (účinky erga omnes dle § 121 NOZ).

Stanovy sice byly dne 3. 11. 2014 zveřejněny ve sbírce listin, avšak tento zveřejněný údaj neodpovídá zapsanému údaji (§ 121 odst. 2 NOZ). Daný rozpor způsobený nezákonným postupem Městského soudu v Praze je rovněž důvodem, proč výbor SVJ prozatím vyčkává se svoláním letošního shromáždění. Nechceme riskovat zmatečnost či neplatnost právních úkonů pléna shromáždění učiněných jménem toho kterého subjektu.

Dále zveřejňujeme text odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.