Archiv po dnech: 21 února, 2010

Rozsudek NS: s rozúčtováním záloh jinak než podle velikosti spoluvlastnického podílu musejí jednomyslně souhlasit všichni vlastníci

Únorové Shromáždění SVJ sice neodsouhlasilo navrženou změnu způsobu výpočtu záloh a jejich následného vyúčtování dle velikosti spoluvlastnického podílu namísto dle počtu osob, i přesto je však zapotřebí upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.1.2009, sp. zn. 22 Cdo 2038/2008. Rozsudek se týkal rozhodování vlastníků jednotek o výši podílů jednotlivých vlastníků jednotek na nákladech spojených se správou domu.

Z rozhodnutí citujeme: „Pokud se všichni vlastníci jednotek (jednomyslně) nedohodnou jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu.“

Rozsudek se vztahuje k výkladu ust. § 15 odst. 1 ZoVB, které zní: „Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady podle poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu.“

Za náklady na správu domu a pozemku jsou považovány veškeré náklady s výjimkou nákladů na služby související s užíváním jednotek, tj. náklady spotřebovávané uvnitř jednotek (teplo, teplá a studená voda). Do nákladů na správu domu a pozemku tak patří např. i náklady na odměnu správci domu, náklady na úklid, na odvoz odpadu apod.

Zatím nemáme za prokázané, že by z minulosti existovala dohoda všech vlastníků stanovující u některých nákladů odlišné způsoby rozúčtování zálohy (podle počtu přihlášených osob). Pokud se tato dřívější jednomyslná vůle vlastníků nepodaří prokázat do data vyhotovení vyúčtování, uplatníme vyvratitelnou domněnku, že taková dohoda neexistuje a vyúčtování za r. 2009 tak bude provedeno podle ZoVB s přihlédnutím k citovanému judikátu.

Doslovné znění anonymizovaného rozsudku NS, sp. zn. 22 Cdo 2038/2008 níže připojujeme:

Číst dále

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.