Od března platí nové předpisy záloh

V prvním březnovém týdnu budeme vlastníkům proti podpisu předávat nové předpisy měsíčních záloh. Platí od 1.3., tj. splatné jsou poprvé k 25.3.2010. Pokud se nám opakovaně nepodaří některému z vlastníků dokument doručit osobně, budeme jej nejpozději 10.3. rozesílat doporučeně poštou.

Zálohy zohledňují předpokládané náklady SVJ v letošním roce. I přes navýšení fondu oprav z 9 na 11 Kč/m2 (viz usnesení únorového Shromáždění), přes vzrůstající ceny tepla a dalších služeb se v průměru všech vlastníků vybírané  zálohy zvyšují pouze o 2,81 %.

Nově v předpisu nenaleznete položku správní poplatek, ani individiuální platba – společná televizní anténa. První z nich jsme eliminovali vypovězením mandátní smlouvy s PPM, druhý pozbyl smyslu přechodem z analogového na digitální televizní vysílání.

Prosíme vlastníky, aby při změně svých bankovních příkazů zohlednili nové číslo bankovního účtu SVJ: 2400061864/2010. Jde o bezplatně vedený běžný účet u Fio, družstevní záložny. Až do odvolání však budeme platby přijímat i na původním účtu u Komerční banky.

Na zadní straně předpisů naleznete údaj o případném přeplatku či nedoplatku oproti předepsaným zálohám, pokud takový rozdíl u vás ke dni 28.2.2010 evidujeme. Ve vykázané částce nejsou zahrnuty přeplatky či nedoplatky z ročních vyúčtování v minulých letech. Připomínáme, že hradit zálohy na správu domu a pozemku a na služby související s bydlením je zákonem daná povinnost. A protože od března 2010 jsme v souladu s usnesením únorového Shromáždění oprávněni zatížit všechny nově vzniklé pohledávky po splatnosti denním úrokem z prodlení ve výši 0,40 %, považujeme za účelné a férové včas informovat vlastníky o stavu jejich závazků vůči Společenství.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.