Archiv po měsících: Říjen, 2014

Zápis ze Shromáždění ze dne 30. října 2014

Shromáždění vlastníků jednotek dne 30.10.2014:

 • vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství,
 • schválilo účetní závěrku za r. 2013 a souhlasilo s tím, aby zisk z hospodaření byl vypořádán proti účtu „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“,
 • schválilo změnu stanov ve znění předloženém předsedou výboru,
 • schválilo návrh Domovního řádu, který nabývá účinnosti dne 1.11.2014,
 • zvolilo Martina Drtinu, Romana Látala, Janu Somorovou a Zuzanu Walterovou členy výboru s funkčním obdobím do 30. 10. 2019
 • zmocnilo výbor k vypsání poptávkového řízení na dodavatele výměny prosklených společných částí severní strany domu a rekonstrukce obou vstupních portálů

Číst dále

Zápis ze schůze výboru SVJ

Výbor Společenství na schůzi dne 30.10.2014 projednal tyto body:

 1. volba předsedy a místopředsedy výboru
 2. různé.

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ:

 • zvolil Mgr. Martina Drtinu předsedou výboru SVJ.
 • zvolil Zuzanu Walterovou místopředsedou výboru SVJ.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

Domovní řád

Výbor SVJ navrhuje nejbližší schůzi shromáždění k projednání a ke schválení domovní řád, kterým se v návaznosti na stanovy SVJ a nový občanský zákoník (ObčZ) upravují pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí. Vychází přitom ze zákonného zmocnění ust.  § 1176 ObčZ, které stanoví vlastníkům jednotek, jakož i všem osobám, kterým vlastník přístup do domu nebo bytu umožnil, povinnost se těmito pravidly řídit.

Navrhované znění Domovního řádu ke stažení ve formátu DOC a PDF

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 30. října 2014

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve čtvrtek 30. října 2014 od 18.15 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech výboru společenství
 3. schválení účetní závěrky za r. 2013 a rozhodnutí o způsobu naložení se ziskem z hospodaření
 4. změna názvu SVJ, dílčí úprava Stanov SVJ a přijetí návazných interních předpisů (domovní řád) – uvedení do souladu s novým občanským zákoníkem
 5. volba 4 členů výboru (s účinností od 27. 11. 2014)
 6. vymezení investičních priorit a plán revitalizace domu
 7. různé

Číst dále

Navrhovaná změna stanov

Nový občanský zákoník (ObčZ) uložil stávajícím SVJ povinnosti uvést své stanovy do souladu s touto normou. Výbor SVJ proto nejbližší schůzi shromáždění předloží níže uvedený  návrh změny stanov. Hlavní změnou je přejmenování SVJ, kdy ObčZ obligatorně vyžaduje v názvu sousloví Společenství vlastníků. Dále se formulačně zpřesňují ustanovení, která platila v rámci dnes již zrušeného zákona o vlastnictví bytů.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.