Archiv po měsících: Leden, 2015

Výsledek hlasování per rollam: zvýšení příspěvku do fondu oprav

Výbor SVJ v souladu s ust. § 1213 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), a čl. VIII odst. 4 Stanov oznamuje vlastníkům jednotek výsledek hlasování mimo schůzi shromáždění (per rollam) o návrhu usnesení ve znění:

S účinností ode dne 1. února 2015 se zvyšuje příspěvek do tzv. fondu oprav (příspěvek na správu domu a pozemku) na částku 22 Kč/m2.

Hlasovací lístky byly předány všem 25 vlastníkům (členové SVJ, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají podle čl. VII odst. 11 Stanov společně jeden hlas) při odečtech spotřeby tepla a vody a kontrole evidence osob, příp. odeslány prostřednictvím držitele poštovní licence.

V souladu s ust. § 1214 NOZ se rozhodnutí přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek.

Nazpět se ve vyhlášeném termínu do 30.1.2015 SVJ vrátilo 16 platných hlasovacích lístků:

13 vlastníků se součtem hlasů 55,16 % hlasovalo PRO návrh
1 vlastník
s velikostí hlasu 23,66 % hlasoval PROTI návrhu
2 vlastníci
se součtem hlasů 7,21 % se při hlasování ZDRŽELI

Návrh byl přijat.

Nové předpisy záloh zohledňující výsledek tohoto hlasování mimo schůzi shromáždění budou vlastníkům distribuovány ve vyhlášeném termínu.

Od února platí nové předpisy záloh

Ve čtvrtek 5. února 2015 od 18 hodin bude SVJ vlastníkům (a pouze jim) proti podpisu předávat nové předpisy měsíčních záloh. Platí od 1.2., tj. splatné jsou poprvé k 25.2.2015. U bytových jednotek, kde podle nedávné kontroly evidence osob vlastník nebydlí (byty jsou pronajímány), bude předpis záloh rovnou zasílán poštou, stejně jako v případě, že se v uvedeném termínu nepodaří dokument doručit osobním převzetím.

Zálohy zohledňují předpokládané náklady SVJ v letošním roce, reflektují vývoj spotřeby vody a tepla jednotlivých domácností, vč. nárůstu cen těchto komodit. V závislosti na výsledku probíhajícího hlasování mimo schůzi shromáždění může dojít i ke zvýšení příspěvku do tzv. fondu oprav.

Žádáme vlastníky, aby nový předpis záloh zohlednili při nastavení svých trvalých bankovních příkazů. Platby SVJ přijímá jako dosud na účtu č. 2400061864/2010.

Oznámení o odečtu energií, o kontrole evidence osob žijicích ve společné domácnosti a hlasování per rollam

V neděli 18. ledna 2015 od 18.00 hodin a v náhradním termínu ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 18.00 hodin proběhnou ve všech bytech v domě:

  1. odečty bytových vodoměrů s kontrolou neporušenosti plomby,
  2. odečty náměru elektronických rozdělovačů topných nákladů (RTN) u vlastníků, kteří do té doby nevyužijí možnosti samoodečtu (viz níže),
  3. kontrola evidence osob žijících ve společné domácnosti podle ust. čl. XIV odst. 2 písm. c) Stanov SVJ,

a vlastníkům bytů bude předána hlasovací listina pro rozhodnutí mimo shromáždění (hlasování per rollam) o návrhu usnesení v tomto znění:

„S účinností ode dne 1. února 2015 se zvyšuje příspěvek do tzv. fondu oprav (příspěvek na správu domu a pozemku) na částku 22 Kč/m2.“

Samoodečet předaný prostřednictvím internetového formuláře, e-mailem na adresu svj@praha-9.eu nebo písemným oznámením vhozeným do schránky SVJ v přízemi domu musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme až do 16.1.2015. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede v uvedených termínech odečet osobně zmocněný člen výboru.

Z předané trojice údajů lze ověřit, že s měřičem nebylo nijak neoprávněně manipulováno a že vykázaný stav odpovídá skutečnosti. Tam, kde o tom vznikne pochybnost, bude přístroj vždy fyzicky zkontrolován odečítačem.

Příloha:

Teplo v roce 2015 znovu podražilo

Teplo a teplá voda v roce 2015 opět zdražila. Dodavatel Avia Energo oznámil další významné zvýšení ceny tepla pro rok 2015. Ze dřívějších 518,20 Kč/GJ  (bez DPH) se cena od 1. ledna zvýšila na 538,84 Kč/GJ (bez DPH). Se započtením daně z přidané hodnoty zaplatíme celkových 619,67 Kč/GJ.

Zdražení dodavatel odůvodňuje stejně jako při všech předchozích avizovaných zdraženích růstem cen vstupů.

Příloha:

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.