Archiv po měsících: Červen, 2013

Zápis ze shromáždění ze dne 25.6.2013

Shromáždění vlastníků jednotek dne 25.6.2013:

Shromáždění se zúčastnilo celkem 19 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 74,16 %, v průběhu schůze se počet přítomných hlasů zvýšil až na 81,95 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém Zápisu ze shromáždění.

Zápis ze schůze výboru ze dne 25.6.2013

Výbor Společenství na schůzi dne 25.6.2013 projednal tyto body:

 1. výměna výtahu – zhodnocení došlých nabídek s výběrem variant a okruhu dodavatelů k doporučení shromáždění
 2. informace o vývoji řízení s účastí SVJ
 3. stanovisko ke snahám letňanské radnice nepřípustně zasahovat do výlučných záležitostí SVJ
 4. projednání investičních záměrů pro období 2013-2014
 5. různé.

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ:

 • bere na vědomí informace o poptávkovém řízení a souhlasí, aby schůzi shromáždění byly předloženy detaily 2 vítězných nabídek z každé varianty.
 • bere na vědomí informace o probíhajících řízeních a souhlasí s navrhovaným postupem.
 • rozhodl, že účast osob, které nejsou členy SVJ, nebo nemají plnou moc těchto členů, na schůzi shromáždění se nepřipouští. Tyto osoby nebudou na schůzi shromáždění vpuštěny, případně budou vykázány.
 • souhlasí, aby o investici do rekonstrukce vstupních portálů a prosklených částí schodiště bylo rozhodováno shromážděním v závislosti na finanční náročnosti výměny výtahu.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

Zfalšované podpisy zastavily žalobu proti Letňanským lentilkám

Na konci května, v době, kdy na pražském magistrátu vrcholilo rozhodování o přidělení dotací desítek milionů korun kontroverznímu projektu Letňanské lentilky, zfalšoval zatím neznámý pachatel či pachatelé podpisy statutárních zástupců našeho SVJ a razítko na plných mocích, udělených advokátovi se sídlem na Praze 1 ke zpětvzetí správní žaloby ve věci územního rozhodnutí o projektu.

Číst dále

Návrh změny stanov

Výbor SVJ předloží shromáždění níže uvedený návrh změny stanov. Opravují se jím chyby a jazykové nepřesnosti, které byly historicky do stanov SVJ zaneseny (nesprávná adresa sídla SVJ, chybějící slovesa), navrhované změny dále reagují na technologický vývoj (zmínka o zajišťování příjmu TV a rozhlasového signálu postrádá v době DVB-T smysl) a dále odstraňují formální překážky pro výkon správy domu výborem SVJ.

Číst dále

Shromáždění vybere nový výtah!

V poptávkovém řízení na dodávku nového výtahu podalo nabídky 6 firem. Poptávali jsme 2 varianty modernizace výtahu:

 1. s průchozí kabinou, automatickými dveřmi (šachetní i kabinové), který bude zastavovat ve všech patrech před byty a v suterénu na druhé straně, ke schránkám
 2. s neprůchozí kabinou, ručními šachetními dveřmi, který bude zastavovat ve stejných stanicích jako nyní (úsporná varianta)

Ve srovnání měla nejvyšší váhu (85 %) nabídková cena, dále se hodnotila doba realizace (10 %) a délka záruky + servis (5 %). Dodavatel tak mohl získat maximum 300 bodů, pokud byla jeho nabídka nejlepší ve všech těchto kategoriích. Kompletní srovnávací tabulka vč. nabídkových cen je zveřejněna na nástěnce SVJ v přízemí domu. Níže uvádíme pouze bodový přepočet nabídek jednotlivých firem.

varianta I.

1. Eurovýtahy, s.r.o. 299 bodů
2. Delta CVS, s.r.o. 295 bodů
3. Výtahy Vaněrka, s.r.o. 291 bodů
4. Výtahy VMC, s.r.o. 290 bodů
5. Výtahy Praha ČR 286 bodů
6. VVS Praha 250 bodů

varianta II.

1. Výtahy Vaněrka, s.r.o. 297 bodů
2. Eurovýtahy 297 bodů
3. Delta CVS 288 bodů
4. Výtahy VMC, s.r.o. 286 bodů
5. Výtahy Praha ČR 273 bodů
6. VVS Praha 247 bodů

Všechny nabídky budou předloženy k posouzení shromáždění. To má právo vybrat kteroukoliv z nich, nebo nevybrat žádnou.

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 25. června 2013

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční v úterý 25. června 2013 od 18.15 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství
 3. schválení účetní závěrky za r. 2012 a rozhodnutí o způsobu naložení se ziskem z hospodaření
 4. výběr dodavatele rekonstrukce výtahu
 5. rekonstrukce vstupních portálů, projednání dalších investičních záměrů v roce 2013-2014
 6. návrh na změnu stanov společenství a s tím souvisejících předpisů
 7. různé

Číst dále

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.