Návrh změny stanov

Výbor SVJ předloží shromáždění níže uvedený návrh změny stanov. Opravují se jím chyby a jazykové nepřesnosti, které byly historicky do stanov SVJ zaneseny (nesprávná adresa sídla SVJ, chybějící slovesa), navrhované změny dále reagují na technologický vývoj (zmínka o zajišťování příjmu TV a rozhlasového signálu postrádá v době DVB-T smysl) a dále odstraňují formální překážky pro výkon správy domu výborem SVJ.

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany (dále jen „společenství“) ze dne 15.11.2004

 se mění takto:

 1. V čl. II odst. (2) se číslovka „18“ za slovem „Praha“ nahrazuje číslovkou „9“.
 2. V čl. III odst. (1) se za slova „Správou domu se rozumí“ vkládá slovo „zejména“.
 3. V čl. III odst. (1) písm. d) se zrušují slova „zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a“.
 4. V čl. III odst. (5) se slova „, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu“ nahrazují slovy „a pojištění domu“.
 5. V čl. VI odst. (2) se ve druhé větě zrušují slova „právnické osoby“.
 6. V čl. VI odst. (5) v první větě za středníkem se za slovo „počíná“ vkládá slovo „běžet“.
 7. V čl. VII odst. (3) písm. n) se před slova „společných částí domu“ vkládají slova „pozemku a“.
 8. V čl. VII odst. (7) se za slova „na domovní vývěsce společenství“ vkládají slova „, případně rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.“
 9. V čl. VII odst. (8) se slovo „doručena“ nahrazuje slovy „předána k doručení“.
 10. V čl. VII odst. (18) se slovo „zapisovatel“ nahrazuje slovem „ověřovatel“.
 11. V čl. VIII odst. (2) se zrušují slova „a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.“
 12. Čl. VIII odst. (5) zní: „Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí; schůzi lze nahradit telekonferencí či e-mailovou konferencí rozeslanou všem členům výboru. Připouští se hlasování o určité záležitosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud je vyjádření členů výboru trvale zachytitelné a je z něj zřejmý projev vůle.“
 13. V čl. VIII odst. (10) písm. d) se vypouští slova „určeným zvláštním předpisem k vedení obchodního rejstříku“.
 14. Čl. XI odst. (1) zní: „Shromáždění nebo výbor mohou rozhodnout, že určité činnosti bude pro společenství vykonávat zaměstnanec (zaměstnanci) společenství na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.“
 15. V čl. XI odst. (2) se na konci za slovo shromážděním vkládají slova „nebo výborem“.
 16. V čl. XI se odst. (4) zrušuje.
 17. Čl. XVII odst. (2) zní: „Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor, pověřený vlastník nebo správce jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po jeho skončení; v souladu se stanoveným způsobem rozúčtování [čl. VII odst. 3 písm. h)]. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Proti vyúčtování je přípustná reklamace ve lhůtě do 20 dnů od jejího doručení. O oprávněnosti reklamace rozhoduje výbor nebo pověřený vlastník. Je-li reklamace uznána oprávněnou, prodlužuje se splatnost nedoplatku či přeplatku z vyúčtování o 1 kalendářní měsíc.“
 18. Nadpis čl. XVIII se za slovy „Závěrečná ustanovení“ doplňuje o slova „ a přehled novelizací“.
 19. V čl. XVIII se věta „Stanovy Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 Letňany, byly schváleny shromáždění vlastníků jednotek dne 15.11.2004.“ zařazuje pod odst. (1).
 20. V čl. XVIII se vkládá odst. (2) ve znění: „Novelizované znění stanov schválilo shromáždění vlastníků jednotek dne 25.6.2013.“

Původní stanovy s vyznačením navrhovaných změn jsou ke stažení ve formátu PDF a Word.

Navrhované změny jsou ke stažení ve formátu PDF a Word.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.