Archiv po měsících: Červenec, 2013

Vodoměr pro teplou vodu při úředním ověření vyhověl!

SVJ nechalo kvůli vysokým rozdílům mezi součtem náměrů bytových vodoměrů a naměřeným objemem vody na vstupu do výměníkové stanice přezkoušet fakturační vodoměr pro TUV. Výsledek zkoušky potvrzuje, že objem rozúčtovávané vody pro ohřev je správný, vodoměr měří tak, jak má.

Věříme, že výsledek této zkoušky rozptýlí pochybnosti i sousedního SVJ 451, které je napojeno na stejnou výměníkovou stanici, a pravidelně zpochybňuje množství teplé vody, které je rozúčtováváno mezi oba odběratele.

Příloha:

NS: zastoupení vlastníka na shromáždění musí být povoleno stanovami SVJ

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.5.2012, sp. zn. 29 Cdo 3399/2010

Právo účastnit se shromáždění (jako jeho člen) a podílet se na jeho rozhodování o záležitostech souvisejících se správou domu je osobním právem vlastníka jednotky. Jakkoliv lze hlasování na shromáždění považovat za právní úkon vlastníka jednotky, účast na shromáždění jako taková právním úkonem není. Člen shromáždění, který se účastní shromáždění, sice může právě proto, že se shromáždění účastní, vykonávat hlasovací právo (popř. i další práva, jako např. právo podávat návrhy, nahlížet do podkladů pro jednání apod.), nicméně účast na shromáždění je nutno od samotného hlasování (či výkonu dalších práv) odlišit. I tehdy, nebude-li se na shromáždění hlasovat, totiž právo účastnit se svědčí pouze členu shromáždění (vlastníku jednotky). Současně platí, že člen shromáždění nemůže vykonávat hlasovací právo, neúčastní-li se shromáždění.

Z tohoto důvodu nelze právo vlastníka jednotky nechat se na shromáždění zastoupit dovozovat z ustanovení § 3 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů a § 31 odst. 1 obč. zák.; plná moc k zastoupení vlastníka na shromáždění není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu ve smyslu posledně označeného ustanovení.

Číst dále

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.