Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 25. června 2013

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční v úterý 25. června 2013 od 18.15 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství
  3. schválení účetní závěrky za r. 2012 a rozhodnutí o způsobu naložení se ziskem z hospodaření
  4. výběr dodavatele rekonstrukce výtahu
  5. rekonstrukce vstupních portálů, projednání dalších investičních záměrů v roce 2013-2014
  6. návrh na změnu stanov společenství a s tím souvisejících předpisů
  7. různé


Pro přijetí usnesení k bodu 4 a 5 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny všech vlastníků. Prosíme proto vlastníky, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou na shromáždění přijít, aby za sebe poslali souseda či jiného zástupce vybaveného plnou mocí. (Úřední ověření není nutné!)

Podklady k projednávaným bodům programu budou zpřístupněny na tomto místě a na nástěnce v přízemí domu nejpozději 10 dnů před datem konání shromáždění:

Případné dotazy či připomínky ke Shromáždění prosím směřujte na předsedu výboru společenství, e-mail: svj@praha-9.eu.

Přílohy:

1 komentář

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Omlouvám se, ale tentokrát se mi ze zdravotnich duvodu nepodaří zúčastnit.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.