Archiv štítků: ceny

Vodné a stočné zdraží o 9,88 %!

Zdražení před koncem roku dnes schválila Rada hl. m. Prahy také u pitné vody. Vodné a stočné od 1.1.2012 podraží dohromady o 9,88 % na výslednou cenu 66,35 Kč/m3 (vč. DPH).

Nárůst cen bude promítnut do nového předpisu záloh, které SVJ bude roznášet oproti podpisu v závěru roku.

Teplo příští rok významně podraží!

Dodavatel tepla fa Avia Energo, s.r.o., poté, co v létě provedl rekonstrukce topných sítí, oznámil dnešního dne významné zvýšení předběžné ceny tepla pro rok 2012. Ze současných 489,80 Kč/GJ se od 1.1.2012 cena zvyšuje na 510,60 Kč/GJ bez DPH, tj. o 4,25 %. Protože však od ledna zároveň stoupne i dolní sazba DPH o 4 %, celkové zdražení je mnohem citelnější, a to na 582,08 Kč/GJ vč. DPH, tj. o více než 8 %.

Dodavatel zvýšení ceny zdůvodňuje zdražením vstupů, především nákupu tepelné energie, elektrické energie, vodného a stočného.

Porovnáme-li ceny Avia Energo, s.r.o., s ceníkem Pražské teplárenské, a.s., nůžky mezi cenami obou dodavatelů se dále rozevírají v náš neprospěch.

Příloha:

Patní vodoměr při přezkoušení NEVYHOVĚL!

Z protokolu o výsledku kontroly hlavního vodoměru (na patě domu) vyplývá, že toto měřící zařízení nevyhovělo v žádné z provedených zkoušek (ze tří).

Odchylka v náš neprospěch se pohybuje mezi 38 a 45 %, což odpovídá rozdílu celkového náměru poměrných bytových vodoměrů oproti fakturovanému množství.

Veolia, a.s., na základě tohoto přezkoušení uznává (zatím) jen slevu za poslední fakturační období (19.11.2010 až 25.5.2011), předchozí však již nikoliv, a za poslední období stanoví spotřebu podle předchozího roku (kdy byl nainstalován stejný, tj. vadný vodoměr). Tento postup shledává výbor SVJ hrubě nesprávným a zohledněnou výši vratky za neúměrně nízkou, a bude proti obojímu podávat reklamaci. V ní zastáváme stanovisko, že vodoměr měřil nesprávně od okamžiku jeho nainstalování. Navíc i předchozí vodoměr v minulém ověření nevyhověl, proto nelze stanovovat spotřebu analogicky dle předchozího období.

Teprve na základě toho, jak s touto reklamací uspějeme (za jaké časové období bude náměr považován za nesprávný), bude rozhodnuto, jakým způsobem dojde ke korekci vyúčtování vodného a stočného vůči konečným vlastníkům bytů.

Rozdíl bude vypořádán v samostatné příloze k vyúčtování za letošní rok (rozesílaném v dubnu 2012). Pokud by se někdo v mezidobí stěhoval, nebo na tom výslovně trval, bude mu přeplatek vrácen ještě letos; ale teprve tehdy, až bude reklamační řízení uzavřeno a bude jasné, jakého časového období a v jakém rozsahu se bude zohlednění chyby týkat.

Příloha:

Kolik jsme za co zaplatili

Po uzavření účetního roku 2010 zveřejňujeme přehled nákladů na služby spojené s bydlením a správu domu a pozemku.

Položka Zálohy vlastníků Skutečné náklady Rozdíl
Správní poplatek 17.218,- 0,- 17.218,-
Teplo 443.780,- 535.194,- -91.414,-
Vodné a stočné * 114.708,- 133.280,- -18.572,-
Teplá voda 157.368,- 225.438,- -68.070,-
Servis vodoměrů 9.612,- 9.609,60 2,40
Odvoz odpadu 35.098,- 35.424,- -326,-
Úklid 37.858,- 35.054,- 2804,-
Výtah 29.498,- 18.354,16 11.143,84
Elektřina spol. pr. 8.776,- 4.686,81 4.089,19
Elektřina garáží 960,- 1.010,25 -50,25
Pojištění domu 18.860,- 21.879,- -3.019,-
Provozní náklady 53.392,- 11.831,80 41.558,-
CELKEM 927.128,- 1.031.768,45 -104.640,45

* konečná faktura za vodu na IV.Q 2010 dosud nebyla vystavena; je znám odečet k 31.12.2010, účtováno přes dohadný účet pasivní.

V provozních nákladech je zahrnuto:

poštovné 874,-
kancelářské potřeby 259,20
správní poplatky 240,-
účetní software 7.194,-
běžné opravy 3.264,60

Fond oprav:

počáteční zůstatek příspěvek čerpáno konečný zůstatek
480.194,10 254.898,- -96.000,- 639.092,10

Mrazivý závěr roku se podepsal na výsledné ceně tepla

Teploty hluboko pod bodem mrazu na konci loňského roku se negativně projevily v konečném účtu za teplo. Oproti zaplaceným zálohám se mezi vlastníky bude rozúčtovávat nedoplatek v celkové výši 91.414,- Kč.

S podrobným průběhem spotřeby jednotlivých médií v loňském roce se můžete seznámit na samostatné stránce Spotřeba energií.

Teplo v roce 2011 zřejmě zlevní

AKTUALIZOVÁNO (29.12.2010 19:46): Na webu AVIA, a.s., je zveřejněna předběžná cena tepla na příští rok. Zatímco letos platíme 496,20 Kč/GJ (jde o předběžnou cenu, která se od konečné může lišit!), od 1.1.2011 má GJ tepla stát předběžně 489,80 Kč/GJ (bez DPH).

Číst dále

Avia nedala souhlas k rozhodnutí sporu v pravomoci ERÚ

Energetický regulační úřad dnes doručeným usnesením odložil návrh SVJ na rozhodnutí sporu s dodavatelem tepla, Avia, a.s., pro porušení zákonných povinností spojených s dodávkami tepla. Avia, a.s., přes kvalifikovanou výzvu úřadu nevyjádřila v 15denní lhůtě souhlas s pravomocí ERÚ rozhodnout tento spor. Ten se týkal dodávek tepla mimo otopnou sezónu, v prvních 4 červnových dnech t.r. Souhlas je přitom podle stávající právní úpravy nezbytný pro pokračování řízení.

Číst dále

Návrh na rozhodnutí sporu s Avia, a.s., Energetickým regulačním úřadem

Dodavatel tepla, Avia, a.s., v těchto dnech doručil do schránky vlastníků otevřený dopis výboru SVJ, kterým podruhé reaguje na námi uplatněnou reklamaci protiprávního postupu při dodávce tepla mimo otopné období. Veškerou korespondenci s tímto dodavatelem uveřejňujeme v předchozím příspěvku.

Považujeme za nutné reagovat na tomto místě na dva zásadní omyly, kterých se Avia, a.s., ve svém dopise dopouští.

  1. Sporný objem tepla dodaného ve dnech 1.6.2010 až 4.6.2010 protiprávně (neoprávněně a nevyžádaně), není dodavatelem uváděných 6,5 GJ, ale více než jednou tolik, 15,85119 GJ. Přepočteno na zatím pouze předběžně stanovenou cenu tepla pro rok 2010 jde o škodu ve výši 8.651,89 Kč (vč. DPH).
  2. Pro zahájení vytápění mimo otopnou sezónu je potřebný souhlas nejméně 2/3 konečných spotřebitelů. SVJ 450 má 30 uživatelů bytů a 4 uživatele nebytových prostor. Není tedy pravdou, jak se Avia, a.s., snaží tvrdit, že by bylo nutné předložit souhlas nejméně 32 vlastníků bytových jednotek; postačí souhlasu 23 vlastníků, přičemž u majitelů bytů a současně garáží je tento souhlas započten dvakrát. Souhlas získává SVJ, které je zároveň smluvním partnerem Avia, a.s. (nikoliv koneční spotřebitelé). Je jen věcí statutárních orgánů Společenství, jakým způsobem tento souhlas zjistí a jakým způsobem v případě sporu unesou důkazní břemeno k tvrzení, že s dodávkou souhlasilo potřebné kvorum vlastníků. Avia, a.s., není oprávněna žádat po SVJ předložení písemného souhlasu konečných odběratelů; postačí, pokud se za tento souhlas zaručí výbor SVJ (písemně potvrdí, že souhlasem konečných odběratelů disponuje).

Protože v dané věci zůstává celá řada dalších sporných bodů (shoda není nad výší škody, ba dokonce Avia, a.s., doposud odmítala, že by se protiprávního jednání vůbec dopustila, není vyjasněn ani postup u odběratelů se společnou dodávkou tepla), podává Společenství k Energetickému regulačnímu úřadu návrh na rozhodnutí ve sporu s držitelem licence, Avia, a.s., podle § 96 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Vyúčtování 2009 – odpovědi na nejčastější dotazy

V uplynulých dnech obdržela většina vlastníků vyúčtování záloh za r. 2009. Ty, u kterých se tak dosud nestalo, se nepodařilo kontaktovat, ani poštou obeslat. Pokud jste ještě neobdrželi vyúčtování, kontaktujte prosím některého ze členů výboru SVJ s údaji kdy a kam vám můžeme písemnost doručit.

Protože už se objevilo několik dotazů k vyúčtování, především k rozúčtování nákladů jiným způsobem (jinými poměry) než v předchozích letech, dovolte krátké vysvětlení:

Číst dále

Od března platí nové předpisy záloh

V prvním březnovém týdnu budeme vlastníkům proti podpisu předávat nové předpisy měsíčních záloh. Platí od 1.3., tj. splatné jsou poprvé k 25.3.2010. Pokud se nám opakovaně nepodaří některému z vlastníků dokument doručit osobně, budeme jej nejpozději 10.3. rozesílat doporučeně poštou.

Zálohy zohledňují předpokládané náklady SVJ v letošním roce. I přes navýšení fondu oprav z 9 na 11 Kč/m2 (viz usnesení únorového Shromáždění), přes vzrůstající ceny tepla a dalších služeb se v průměru všech vlastníků vybírané  zálohy zvyšují pouze o 2,81 %.

Nově v předpisu nenaleznete položku správní poplatek, ani individiuální platba – společná televizní anténa. První z nich jsme eliminovali vypovězením mandátní smlouvy s PPM, druhý pozbyl smyslu přechodem z analogového na digitální televizní vysílání.

Prosíme vlastníky, aby při změně svých bankovních příkazů zohlednili nové číslo bankovního účtu SVJ: 2400061864/2010. Jde o bezplatně vedený běžný účet u Fio, družstevní záložny. Až do odvolání však budeme platby přijímat i na původním účtu u Komerční banky.

Na zadní straně předpisů naleznete údaj o případném přeplatku či nedoplatku oproti předepsaným zálohám, pokud takový rozdíl u vás ke dni 28.2.2010 evidujeme. Ve vykázané částce nejsou zahrnuty přeplatky či nedoplatky z ročních vyúčtování v minulých letech. Připomínáme, že hradit zálohy na správu domu a pozemku a na služby související s bydlením je zákonem daná povinnost. A protože od března 2010 jsme v souladu s usnesením únorového Shromáždění oprávněni zatížit všechny nově vzniklé pohledávky po splatnosti denním úrokem z prodlení ve výši 0,40 %, považujeme za účelné a férové včas informovat vlastníky o stavu jejich závazků vůči Společenství.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.