Revitalizace domu – (ne)souhlas CPI

Okolní společenství vlastníků v našem panelovém domě (SVJ 449, 451 a 452) uspořádala minulý pátek schůzku výborů SVJ kvůli plánovanému společnému postupu při revitalizaci celého domu. K zahájení těchto prací je zapotřebí souhlasu vlastníků se spoluvlastnickým podílem v úhrnu nejméně 75 %. Odečteme-li velikost spoluvlastnického podílu CPI Byty, a.s., v žádném z okolních SVJ nedosahuje podíl ostatních vlastníků potřebné tříčtvrtinové většiny.

Ostatní SVJ proto vstoupila do jednání se zástupci CPI Byty, a.s., s cílem zjistit, zda a za jakých podmínek je tento vlastník ochoten neblokovat plánovanou revitalizaci. Z této komunikace vyplynulo, že CPI Byty, a.s., je ochotno projevit souhlas se stavebními úpravami v navrhovaném rozsahu jen za předpokladu, že si to které SVJ odkoupí od CPI Byty, a.s., pozemky bezprostředně navazující na půdorys bytového domu; v případě SVJ 450 by se jednalo o pozemky 672/145 a 672/140 o celkové výměře 275 m2. Cena, za kterou CPI Byty nabízí tyto pozemky SVJ k odkupu, nebyla upřesněna, pohybuje se však dalece (několikanásobně) nad cenou obecnou pro tento typ pozemku, která nepřevyšuje 70 Kč / m2. Jedná se o „technické pozemky“ nacházející se mezi obvodovou zdí domu a chodníkem. Na těchto pozemcích vázne věcné břemeno neznámého charakteru (specifikované v listinách v katastru nemovitostí). Nelze vyloučit, že jde o věcné břemeno užívání.

Výbor Společenství pro dům čp. 450 se na základě hlasování všech jeho členů usnesl, že na tento druh nátlaku ze strany CPI Byty, a.s., nepřistoupí; pokud bude souhlas s revitalizací podmíněn úplatným odkupem či pronájmem zmíněných pozemků, výbor Společenství nebude na takovou nabídku reflektovat.

Případné zablokování tříčtvrtinové většiny nutné k realizaci plánovaných úprav ze strany CPI Byty, a.s., je možné zvrátit podáním žaloby na nahrazení projevu vůle, podle § 11 odst. 3 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, dále jen „ZoVB“. V takovém případě by soud rozhodoval o tom, nakolik je postoj CPI Byty, a.s., obstrukční a účelový, a nakolik jde o důležitou záležitost pro ostatní vlastníky.

Výbor SVJ 450 tento týden, pravděpodobně ve středu či ve čtvrtek ve večerních hodinách uspořádá informativní schůzku v suterénu domu s cílem obeznámit vlastníky s plánem revitalizace a orientačně zjistit předpokládanou podporu pro tento plán. Tato informativní schůzka není shromážděním ve smyslu § 11 ZoVB. Pozvánka na tuto schůzku bude vyvěšena v přízemí domu a uveřejněna i na těchto stránkách.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.