Archiv po dnech: 30 ledna, 2013

Zápis ze schůze výboru ze dne 30.1.2013

Výbor Společenství na schůzi dne 30.1.2013 projednal tyto body:

 1. Letňanské lentilky – porada o dalším postupu poté, co MHMP zamítl odvolání SVJ proti územnímu rozhodnutí ÚMČ P-18
 2. organizace odečtů RTN v bytech, které nevyužily možnost samoodečtu
 3. informace o postupu ve výběru dodavatele výměny výtahu
 4. návrhy vlastníka p. Gřese:
  1. žádost o poskytnutí inspekční zprávy pro výtah mimo schůzi shromáždění
  2. návrh na zařazení bodu schůze shromáždění: „likvidace keře u zadního vchodu“
  3. návrh na přednostní poskytnutí poptaných nabídek na rekonstrukci výtahu pí Cvetkovičové
 5. příprava schůze shromáždění
 6. různé

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

 • pověřuje předsedu SVJ, aby proti územnímu rozhodnutí o projektu Letňanské lentilky postupoval jménem SVJ prostředky soudního řádu správního
 • pověřuje p. Waltera a p. Látala, aby dle podkladů předaných předsedou výboru provedli fyzický odečet náměru RTN v bytech
 • bere na vědomí, že SVJ 451 bude ze strany SVJ 450 předložen návrh Smlouvy o způsobu rozúčtování teplé vody a nákladů na vytápění, který upraví nutnou informační součinnost, procesní postup, práva a povinnosti obou SVJ při rozdělení nákladů na energie ze společné výměníkové stanice
 • nepřipouští odchylný způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody od zákonného ustanovení
 • bere na vědomí informaci předsedy SVJ o postupu při výběru dodavatele nového výtahu
 • zamítá žádost vlastníka p. Gřese o poskytnutí dokumentu o inspekční prohlídce výtahu k nahlédnutí mimo schůzi shromáždění
 • zamítá žádost vlastníka p. Gřese o zařazení bodu schůze shromáždění: „likvidace keře u zadního vchodu“
 • zamítá návrh vlastníka p. Gřese na poskytnutí poptaných nabídek na rekonstrukci výtahu přednostně paní Cvetkovičové z důvodu, že tato osoba není vlastníkem žádné bytové jednotky, k žádnému z vlastníků není v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu a SVJ není známo pověření nebo zmocnění, které by ji k jednání za kteréhokoliv vlastníka opravňovalo. Za nadbytečné proto výbor SVJ považuje posuzovat, zda by v opačném případě měl vlastník či jeho zástupce na takovéto privilegované zacházení nárok
 • souhlasí s tím, aby p. Herzog ve spolupráci s p. Walterem zajistil pořízení nových dveří do sklepního prostoru
 • pověřuje p. Herzoga, aby opravil zámek vchodových dveří z jižní strany (od silnice) stejným způsobem jako zámek u schránek

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.