POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ: rekonstrukce vstupních portálů, kamerový systém a čipové zámky

Vedeno cílem zlepšit bezpečnost a kvalitu bydlení v bytovém domě vyhlašuje Společenství vlastníků Místecká 450 poptávkové řízení na soubor prací a dodávek z oblasti stavebnictví, slaboproudé elektroinstalace, zámečnictví a informační technologie (dále jen „poptávka“). Cílový stav, kterého chceme v rámci této investiční akce dosáhnout:

 • zrekonstruované 2 vstupní portály z obou stran domu, plastová okna u schodiště v 7 patrech na severní straně domu,
 • přeměna stávající místnosti s mandlem v 1.PP na zabezpečenou technologickou místnost pro umístění příslušných technologií,
 • čipové zámky u obou vchodových dveří a u vstupu do 3 dalších prostor,
 • kamerový systém 6 IP kamer (s ukládáním dat na server – toto zařízení úložiště není součástí dodávky),
 • nový systém domácího telefonu (zvonky – pouze audio), vč. dodávky a montáže 30 nových bytových telefonů,
 • dodávka a montáž nových poštovních schránek, vč. souvisejících zednických prací.

Termín pro podání nabídky je čtvrtek 3. listopadu 2016 12:00 hodin.

AKTUALIZACE:

 • [17.10.] – doplněn počet poptávaných bytových telefonů (30)
 • [19.10.] – upřesněna demontáž vnitřních dveří na severní straně

Poptávku lze podat buď na jeden, dva nebo všechny tři tyto poptávané bloky prací:

I. II. III.
demontáž, odvoz a likvidace nefunkčního mandlu, dodávka a montáž mříží do oken technologické místnosti, dodávka a montáž bezpečnostních dveří, připojení elektrického okruhu vč. revize rekonstrukce vstupních prostor na obou stranách domu (výměna vchodových dveří, vč. zárubní, posunutí portálu), dodávka a montáž poštovních schránek, výměna oken ve společných prostorách (schodiště) na severní straně domu (7 p.) slaboproudé instalace (dodávka a montáž kamerového systému, dodávka a montáž čteček čipových karet a elektronického zamykání, systém domácího telefonu (zvonky + audio: spojení byt-návštěvník a dálkové odemykání vchodových dveří)

Každý z těchto poptávaných bloků prací, na který bude podána nabídka, musí být naceněn zvlášť. Nabídka musí vždy pokrýt všechny práce (dodávky) v daném bloku, na který bude podána. Zadavatel nepřipouští další štěpení těchto okruhů (tj. nelze se přihlásit např. pouze s dodávkou a montáží poštovních schránek bez rekonstrukce vchodových dveří).

Rozhodujícími kritérii pro vyhodnocení podaných nabídek je cena a rychlost realizace provedených prací. Zadavatel může při vyhodnocení nabídek dále zohlednit reference dodavatele a kvalitu jím navrženého řešení.

Zadavatel upozorňuje na to, že charakter souboru poptávaných prací vyžaduje, aby byla dodržena jejich logická posloupnost (realizace v pořadí I. -> II. + III.). Z toho vyplývá, že nebude-li vybrána žádná nabídka na realizaci prací pod blokem I., nebude možné přistoupit ke zbývající části zakázky. Dodavatel zajistí kompletní vyřízení příslušného úředního povolení, pokud je k realizaci dané etapy vyžadováno.

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.

Prohlídka na místě je možná, a to po předchozí domluvě ve dnech 15. a 16. 10., 18. 10., 21. 10. 2016 a 23. 10.2016.

Nabídky lze zaslat e-mailem: poptavka@praha-9.eu nebo písemně na adresu: Společenství vlastníků Místecká 450, Místecká 450, 199 00  Praha 9 – Letňany, a to do 3.11.2016 12:00 hod. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Nabídka musí obsahovat vždy:

 • označení subjektu, který nabídku podává, vč. uvedení zda má být realizována z části subdodavatelsky, v jakém rozsahu a kým;
 • vymezení, na který poptávaný blok prací se podává (I., II. a/nebo III.), společně s naceněním dodávek a prací (vč. DPH) na každý z těchto bloků;
 • maximální doba realizace u každého z těchto bloků;
 • návrh řešení (lze i variantně, nejvýše však 6 možných variant);
 • reference na zakázky obdobného charakteru a rozsahu (ne starší 2 let);
 • návrh smlouvy o dílo.

Případné dotazy k zakázce jsou přijímány výlučně v písemné podobě, zaslané e-mailem na adresu svj@praha-9.eu a budou zadavatelem zodpovězeny a odpovědi zveřejněny na těchto webových stránkách, a to ve lhůtě do 7 dnů od doručení dané otázky.

Všechny práce mohou být realizovány pouze za dodržení podmínek Domovního řádu (zejm. čl III.).


Podrobná specifikace požadavků:

I. technologická místnost

V rámci tohoto bloku prací bude třeba zajistit:

 1. demontáž, odvoz a likvidace nefunkčního mandlu (zařízení je připevněno k podlaze),
 2. výměna dveří, instalace čipového zámku,
 3. úprava okna k místnosti a jeho zabezpečení  (připevnění horizontální tyče, event. zazdění),
 4. napojení místnosti na stávající rozvod elektřiny do společných prostor, event. na samostatný elektroměr (dříve sloužil pro prádelnu a mandl),
 5. elektroinstalace v místnosti (zásuvky).
II. rekonstrukce portálů
 1. severní vstup – zádveří o šířce 3550, výška 2610. Na straně od dveří budou umístěny průchozí schránky (31 ks) a zvonkové tablo.
 2. jižní vstup – šířka zádveří 1130, výška 2560.
 3. variantně žádáme nacenit dveře s plastovou a hliníkovou konstrukcí.
 4. na severní straně budou demontovány a zrušeny bez náhrady druhé vnitřní dveře a dojde k posunutí vstupní hranice u vnějších dveří cca 20 cm směrem dovnitř do objektu,
 5. v rámci požadovaného řešení je kladen důraz na tepelnou izolaci vstupu a na průnik světla do objektu,
 6. výměna schodišťových oken v 7 patrech na severní straně domu (středová část vchodu) za plastová
III. slaboproudé instalace

čipový systém

 1. poptáváme 5 zámků opatřených čipovým zamykáním na RFID čipy pracující na frekvenci 13,56 MHz, kompatibilní s MIFARE (a to ve standardu MIFARE Classic i MIFARE DESFire).
 2. snímače přečtou UID kód čipu, tento předají přes ODBC na server s dotazem, zda daný čip má v danou chvíli povolení otevřít daný zámek. API rozhraní následně vrátí hodnotu true/false. Předpokládá se ověřování přes LDAP, příp. MySQL. Logování přístupů se bude dít na úrovni tohoto serveru (dodaného a spravovaného SVJ),
 3. v případě spuštění požárního poplachu, nebo navolením operátorem se dveře odemknou i bez přítomnosti čipu,
 4. zevnitř se zamčené dveře otevírají klikou (bez autorizace čipem),
 5. provozovatelem čipového systému bude SVJ.

kamerový systém

 1. celkem 6 IP kamer (2 × outdoor [na každé straně domu], 1 × uvnitř výtahu, 2 × vstupní indoor, 1 × širokoúhlá),
 2. režim nočního vidění, focus, snímání audio,
 3. propojení se serverovnou, možné napájení přes LAN, PoE,
 4. kontinuální ukládání do MPEG-4 na úložiště, možnost sledování real-time, režim přerušení záznamu v případě nečinnosti (žádný pohyb po stanovený čas), ovšem s bufferingem (jakmile dojde k pohybu, uloží se i záznam bezprostředně předcházející),
 5. rozlišení kamer musí umožnit i za zhoršených světelných podmínek jednoznačnou identifikaci osoby v zorném poli kamery, a to i při násobném zvětšení,
 6. provedení antivandal, signalizace neoprávněné manipulace se zařízením,
 7. obslužný software pro OS FreeBSD nebo Windows 10.
 8. provozovatelem kamerového systému bude SVJ.

zvonky a domovní telefon

 1. dodávka nového digitálního dorozumívacího systému (audiotelefon) do 30 bytů,
 2. zvonky z obou stran domu, systém umožní vzdálené otevírání dveří s rozlišením, ze které strany návštěvník  zvonil,
 3. umožní souběžné využívání obou vchodových dorozumívacích zařízení, tj. zazvoní-li z každé strany návštěvník na jiný byt, bude mu moci být na dálku otevřeno bez toho, aniž by čekal na ukončení předchozího spojení,
 4. potřebná technologie bude uložena v technologické místnosti.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.