Odečet měřičů tepla

Náhradní termín odečtu rozdělovačů topných nákladů byl stanoven na čtvrtek 6. března 2014 od 18.00 hodin. Týká se bytů č. 14, 27 a 28.

Důrazně žádáme vlastníky/uživatele těchto bytů, aby odečet v tomto termínu umožnili, jinak se vystavují sankcím podle ust. § 4 odst. 7 vyhl. č. 372/2001 Sb., kdy při neumožnění odečtu činí spotřební složka nákladů na vytápění v daném bytě 1,6 násobek průměrné hodnoty. U odečtů vodoměru jde o trojnásobek průměrné spotřební složky.

Ve čtvrtek 27. února 2014 od 18.00 hodin provedeme v domě odečty náměru rozdělovačů topných nákladů (RTN) u těch bytů, kde nebylo využito samoodečtu.

Týká se to bytů č. 11, 14, 17, 22 a 23.

Odečty vizuální kontrolou provede p. Walter. Žádáme vás o zpřístupnění RTN natolik, aby bylo možné údaje z displeje přístroje odečíst.

V témže termínu budou provedeny v posledním náhradním termínu dodatečné odečty vodoměrů v bytech č. 14, 27 a 28. V případě, že ani v tomto termínu, napotřetí, nebude vodoměr zpřístupněn, SVJ bude postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 7 vyhl. č. 372/2001 Sb., v platném znění, a stanoví u takového spotřebitele spotřební složku nákladů jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky připadající na 1 m2 podlahové plochy bytu.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.