Archiv štítků: teplo

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni snahou urychlit odečty energií a minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů opět nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme do neděle 15.1.2016. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede odečet osobně pracovník k tomu pověřený SVJ.

Číst dále

Odstávka teplé vody

V sobotu 9. července 2016 v době od 08 do 16 hod. bude přerušena dodávka teplé vody. Výlepem na vchodové dveře to oznámil dodavatel tepla Avia Energo. Důvodem má být údržba hlavní trafostanice.

 

Oznámení o odečtu energií a o kontrole evidence osob žijicích ve společné domácnosti

V úterý 12. ledna 2016 od 18.00 hodin a v náhradním termínu v neděli 17. ledna 2015 od 18.00 hodin proběhnou ve všech bytech v domě:

  1. odečty bytových vodoměrů s kontrolou neporušenosti plomby,
  2. odečty náměru elektronických rozdělovačů topných nákladů (RTN) u vlastníků, kteří do té doby nevyužijí možnosti samoodečtu,
  3. kontrola evidence osob žijících ve společné domácnosti podle ust. čl. XIV odst. 2 písm. c) Stanov SVJ.

Číst dále

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni snahou urychlit odečty energií a minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů opět nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme do neděle 10.1.2015. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede odečet osobně pracovník k tomu pověřený SVJ.

Číst dále

Teplo v roce 2016 opět výrazně podraží

Dodavatel tepla a teplé vody Avia Energo oznámil další výrazné zvýšení ceny tepla pro rok 2016. Z dosavadních 538,84 Kč/GJ (bez DPH) se cena od 1. ledna zvyšuje na 566,80 Kč/GJ (bez DPH). Se započtením daně z přidané hodnoty tak zaplatíme celkových 651,82 Kč/GJ.

Jak je vidět z následujícího grafu, ve srovnání s předchozím obdobím jde o razantní růst cen; za posledních 7 let teplo v Letňanech zdražilo téměř o čtvrtinu.

Vývoj ceny tepla 2009-2016

Zdražení dodavatel odůvodňuje stejně jako při všech předchozích avizovaných zdraženích růstem cen vstupů.

Příloha:

Pravidla pro rozúčtování tepla a teplé vody se od ledna 2016 změní

S účinností od 1.1.2016 začne platit vyhláška MMR 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tou bude nahrazena stávající vyhláška č. 372/2001 Sb; ve smyslu přechodných ustanovení § 7 odst. 2 se však rozúčtování nákladů za rok 2015 provede podle dosavadních pravidel (372/2001 Sb.).

Co bude jinak?

Rozdělení nákladů na dodávku teplé vody dozná změn ve stanovení velikosti základní a spotřební složky. Zatímco dosud bylo 40 % nákladů rozpočítáno podle podlahové plochy bytové jednotky a 60 % podle spotřeby, od zúčtovacího období 2016 se poměr mění na 30 % základní složka a 70 % spotřební složka.

Dále vyhláška počítá s právem SVJ vymezit u nákladů na teplo základní složku šířeji než dnes. Nově je SVJ limitováno rozmezím 30 – 50 % pro základní složku a zbytek pro spotřební složku.

V souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 k vyhl. 372/2001 Sb. (str. 4) však SVJ s přihlédnutím k technickému řešení otopného systému nadále bude využívat doporučovanou variantu 50/50, tj. pro poměrové indikátory vytápění velikost základní složky 50 %.[1]

Zásadní změnu bude nová vyhláška znamenat pro domácnosti s nadprůměrnou spotřebou. Zatímco dosud se uplatňovala korekce +/- 40 % průměrných nákladů na vytápění v domě, nově se zavádí korekce -20 % až +100 %. Tedy domácnosti, které na teple ušetří více než 20 % průměrných nákladů na 1 m2, zaplatí za vytápění 80 % průměrných nákladů, a naopak domácnosti, které si rády přitopí, budou nově limitovány až dvojnásobkem průměrných nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy.

Ke stažení: Plné znění vyhlášky č. 269/2015 Sb.


 

[1] „Volba podílu základní a spotřební složky není věcí hlasování resp. dohody zúčastněných, ale vychází z technického řešení otopného systému a způsobu indikace. Pro poměrové indikátory vytápění tepla by tento podíl měl být 50/50. Toto základní dělení nákladů vyhovuje zejména těm způsobům rozúčtování, která jsou založena na registraci teploty na otopném tělese (jako průvodní jev dodávky tepelné energie do prostoru z otopného tělesa umístněného v místnosti) nebo na nepřímém registrování teploty na odtokové trubce z otopného tělesa. Pro jiné způsoby rozúčtování, které jsou založeny na měření tepla kompaktními měřiči, tepla (kalorimetry) nebo na přímém registrování teploty v prostoru bytu a vnějšího prostředí (denostupňová metoda) se doporučuje zvolit v rámci povoleného rozpětí nižší podíl základní složky.“ [dostupné online: http://www.mmr.cz/getmedia/06cecff0-9163-45c2-b586-4256923033cd/Metodicky-pokyn-28203_2002.PDF]

Oznámení o odečtu energií, o kontrole evidence osob žijicích ve společné domácnosti a hlasování per rollam

V neděli 18. ledna 2015 od 18.00 hodin a v náhradním termínu ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 18.00 hodin proběhnou ve všech bytech v domě:

  1. odečty bytových vodoměrů s kontrolou neporušenosti plomby,
  2. odečty náměru elektronických rozdělovačů topných nákladů (RTN) u vlastníků, kteří do té doby nevyužijí možnosti samoodečtu (viz níže),
  3. kontrola evidence osob žijících ve společné domácnosti podle ust. čl. XIV odst. 2 písm. c) Stanov SVJ,

a vlastníkům bytů bude předána hlasovací listina pro rozhodnutí mimo shromáždění (hlasování per rollam) o návrhu usnesení v tomto znění:

„S účinností ode dne 1. února 2015 se zvyšuje příspěvek do tzv. fondu oprav (příspěvek na správu domu a pozemku) na částku 22 Kč/m2.“

Samoodečet předaný prostřednictvím internetového formuláře, e-mailem na adresu svj@praha-9.eu nebo písemným oznámením vhozeným do schránky SVJ v přízemi domu musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme až do 16.1.2015. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede v uvedených termínech odečet osobně zmocněný člen výboru.

Z předané trojice údajů lze ověřit, že s měřičem nebylo nijak neoprávněně manipulováno a že vykázaný stav odpovídá skutečnosti. Tam, kde o tom vznikne pochybnost, bude přístroj vždy fyzicky zkontrolován odečítačem.

Příloha:

Teplo v roce 2015 znovu podražilo

Teplo a teplá voda v roce 2015 opět zdražila. Dodavatel Avia Energo oznámil další významné zvýšení ceny tepla pro rok 2015. Ze dřívějších 518,20 Kč/GJ  (bez DPH) se cena od 1. ledna zvýšila na 538,84 Kč/GJ (bez DPH). Se započtením daně z přidané hodnoty zaplatíme celkových 619,67 Kč/GJ.

Zdražení dodavatel odůvodňuje stejně jako při všech předchozích avizovaných zdraženích růstem cen vstupů.

Příloha:

Odečet měřičů tepla

Náhradní termín odečtu rozdělovačů topných nákladů byl stanoven na čtvrtek 6. března 2014 od 18.00 hodin. Týká se bytů č. 14, 27 a 28.

Důrazně žádáme vlastníky/uživatele těchto bytů, aby odečet v tomto termínu umožnili, jinak se vystavují sankcím podle ust. § 4 odst. 7 vyhl. č. 372/2001 Sb., kdy při neumožnění odečtu činí spotřební složka nákladů na vytápění v daném bytě 1,6 násobek průměrné hodnoty. U odečtů vodoměru jde o trojnásobek průměrné spotřební složky.

Číst dále

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni snahou minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů opět nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme až do 31.1.2014. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede odečet osobně pracovník k tomu pověřený SVJ.

Číst dále

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.