Vyúčtování 2009 – odpovědi na nejčastější dotazy

V uplynulých dnech obdržela většina vlastníků vyúčtování záloh za r. 2009. Ty, u kterých se tak dosud nestalo, se nepodařilo kontaktovat, ani poštou obeslat. Pokud jste ještě neobdrželi vyúčtování, kontaktujte prosím některého ze členů výboru SVJ s údaji kdy a kam vám můžeme písemnost doručit.

Protože už se objevilo několik dotazů k vyúčtování, především k rozúčtování nákladů jiným způsobem (jinými poměry) než v předchozích letech, dovolte krátké vysvětlení:

  1. Bydlím sám ve velkém bytě, proč najednou platím tolik?
    Vyúčtování za r. 2009 je prvně provedeno v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR (ze dne 26.1.2009, sp. zn. 22 Cdo 2038/2008). Rozsudkem je stanovena povinnost SVJ provést rozúčtování všech nákladů na správu domu a pozemku výhradně podle velikosti spoluvlastnického podílu, ledaže by existovala dohoda všech vlastníků na jiném způsobu rozúčtování. Tato jednomyslná shoda na rozúčtování alespoň některých druhů nákladů podle počtu přihlášených osob neexistuje. Z toho vyplývá, že veškeré náklady na správu domu a pozemku (vyjma nákladů na služby spotřebovávané uvnitř bytové jednotky: voda, teplá voda a teplo) mohou být rozpočítávány výhradně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
  2. Proč novému způsobu rozúčtování není přizpůsobena výše záloh a řada položek se zálohuje postaru?
    Zatímco úprava konečného vyúčtování je zákonem stanovena a výše uvedeným rozhodnutím NS výkladově upřesněna, na stanovování záloh takto přísná pravidla nedopadají. Výbor SVJ navrhl na Shromáždění dne 16.2.2010 změnu způsobu stanovování záloh tak, aby byla v souladu se způsobem provedení vyúčtování, návrh však nebyl přijat (nezískal nadpoloviční souhlasnou většinu přítomných vlastníků).
  3. Za r. 2009 mám vysoký nedoplatek, současně se mi ale zvedly i zálohy, budu mít vyúčtování za letošní rok vyrovnanější (nebo s přeplatkem)?
    Zálohy na r. 2009 byly SBD Praha stanoveny v nepoměru k předpokládaným nákladům (nezohledňovaly zvýšení cen energií, inflaci, apod.), např. zálohy na teplo se nezvyšovaly několik let, zatímco cena tepla setrvale rostla. Předpisy záloh, které byly vlastníkům rozeslány v březnu 2010, odpovídají reálným očekávaným nákladům na letošní rok. Přesto, z důvodů rozdílného výpočtu záloh a následně celkového vyúčtování (viz odst. 2.), může u některých vlastníků dojít k tomu, že opět budou mít i ve vyúčtování za r. 2010 nedoplatek. Řešením tohoto stavu by bylo, pokud by Shromáždění přijalo usnesení, kterým se způsob stanovení záloh bude shodovat se způsobem rozúčtování celkových nákladů.

V případě, že ani toto vysvětlení nevedlo k rozptýlení pochyb o správnosti vyúčtování, můžete ve lhůtě do 21 dnů ode dne doručení vyúčtování podat písemnou reklamaci tohoto vyúčtování.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.