Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 2. listopadu 2017

Výbor Společenství vlastníků Místecká 450 v souladu s ust. článku IX odst. 9 písm. f) Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2017 od 18.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech výboru společenství
  3. schválení účetní závěrky za r. 2016
  4. volba člena výboru
  5. plán investičních aktivit na další období
  6. návrh vlastníka p. Gřese na zřízení kontrolní komise
  7. různé

Shromáždění je usnášeníschopné v případě, že se dostaví vlastníci s nadpoloviční většinou hlasů. Prosíme členy SVJ, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou na shromáždění přijít, aby za sebe poslali souseda či jiného zástupce vybaveného plnou mocí. (Úřední ověření není nutné!)

Podklady k projednávaným bodům programu budou zpřístupněny na tomto místě a na nástěnce v přízemí domu nejpozději 10 dnů před datem konání shromáždění:

Případné dotazy či připomínky ke Shromáždění prosím směřujte na předsedu výboru společenství, e-mail: svj@praha-9.eu.

Přílohy:

6 komentářů

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Výbore,

rád bych Vás informoval, že na shromáždění budu chtít znát informace k e-mailu k dotazu z 11. 3. 2017, viz. výtah konverzace s p. Drtinou a chci vidět svůj hlasovací lístek k hlasování per rollam: rekonstrukce portálu a fasádní stěny.

odpověď výbor:
SVJ s Vámi odmítá vést polemiku tímto způsobem. Ve smyslu ust. čl. XIV odst. 1 písm. c) Stanov v návaznosti na § 1179 ObčZ máte právo otázku ke správě domu a pozemku vznést na schůzi shromáždění a (výlučně) tamtéž na ni máte právo získat odpověď.

dotaz Gřes:
Rád bych se informoval o konkrétních věcný, technických a právních překážkách, které brání provedení rekonstrukce portálů?
Pokud možno s určením přibližného časového úseku provedení díla, např. 2.kvartál 2020.

odpověď výbor:
Rekonstrukce portálů bude provedena, jakmile pro to budou splněny podmínky. V tuto chvíli jsou zde věcné, technické i právní překážky, které provedení tohoto díla brání.


S pozdravem
Jan Gřes

U vás si vlastník nemůže být ničím jist.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.