Zápis ze Shromáždění ze dne 30.10.2011

Shromáždění vlastníků jednotek dne 30.10.2011:

  • jednomyslně schválilo účetní závěrky za r. 2009 a 2010,
  • jednomyslně zmocnilo výbor SVJ, aby uplatnil právo z odpovědnosti za vady správa vodoměrů proti Ronica, s.r.o., vymáhal náhradu škody vzniklé zaviněným porušením smluvních povinností zhotovitele, spolupráci s touto firmou ukončil a vybral novou společnost, která bude servis vodoměrů od 1.1.2012 provádět,
  • jednomyslně odsouhlasilo novelizaci předpisů měsíčních záloh s účinností od 1.1.2012,
  • pro nedosažení zákonem vyžadovaného kvora nehlasovalo o stavebních úpravách a opravách společných částí domu,
  • schválilo vyplacení jednorázové odměny předsedovi výboru SVJ,
  • souhlasilo s instalací poměrových měřičů tepla ve všech centrálně vytápěných bytových jednotkách,
  • změnilo způsob výpočtu nákladů na vytápění společných prostor domu tak, že nově nesou tyto náklady všichni vlastníci poměrně,
  • jednomyslně zmocnilo výbor SVJ k provedení opravy schodišťového PVC (lišt na hranách schodů) pod podmínkou, že celková cena nepřevýší 25.000,- Kč.

Shromáždění se zúčastnilo celkem 18 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 51,1572 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém zápisu ze shromáždění.

Příští schůze shromáždění bude svolána na úterý 6.12.2011 od 19.00 hod.

souhlasí s novelizací předpisů měsíčních záloh s účinností od
1.1.2012 dle uvedených kritérií.

4 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Dobrý den,
rád bych okomentoval zápis ze shromáždění, konkrétně bod 6, který byl dle mého názoru přijatý v rozporu se zákonem.
Stanovy jednotlivých společenství zpravidla při úpravě této problematiky vycházejí ze vzorových stanov společenství vlastníků jednotek vydaných nařízením vlády č. 371/2004 Sb., v platném znění. Podle vzorových stanov je nutné, aby shromáždění vlastníků svolal k tomu oprávněný subjekt, kterým je zpravidla pověřený vlastník nebo výbor společenství, a aby písemná pozvánka s uvedením data, hodiny, místa konání a programu byla doručena všem členům společenství a současně vyvěšena nejméně 15 dní přede dnem konání shromáždění.
Pokud se týká programu shromáždění uvedeného na pozvánce, pravidlem je, že program je závazný a pouze o bodech uvedených v pozvánce může shromáždění platně přijmout rozhodnutí.
Výjimkou z tohoto pravidla a možností platně přijmout rozhodnutí v bodě, který nebyl uveden v programu na pozvánce, je situace, kdy se shromáždění účastní všichni vlastníci a se změnou programu souhlasí. V takovém případě lze hlasovat a při splnění ostatních podmínek i platně rozhodnout také o otázkách, jež na pozvánce v programu uvedeny nebyly. V případě, kdy nebyly splněny podmínky řádného svolání shromáždění vlastníků jednotek, a to z jakéhokoli z uvedených důvodů, a shromáždění přesto rozhodne o určité otázce, mají členové společenství právo dovolávat se u soudu žalobou neplatnosti přijatého rozhodnutí. V takové situaci pak lze očekávat, že soud podané žalobě vyhoví a neplatnost přijatého rozhodnutí vysloví.
V návaznosti na uvedené lze předpokládat, že pokud nebyli na shromáždění přítomni všichni členové společenství, je zřejmě rozhodnutí týkající se bodů neuvedených v programu neplatné.

Co popisujete, platí bezvýhradně pro výkon akcionářských práv a valné hromady.
Avšak pro shromáždění nikoliv, nenacházím v zákoně ani ve stanovách žádnou oporu pro použití analogie s ObchZ (§ 129/1). Pokud se podíváte do vzorových stanov (z nichž vycházejí i stanovy našeho SVJ), z čl. VII rozhodně nelze dovodit, že by daný program shromáždění byl absolutně neměnný a že by nemohlo dojít v rámci schvalování usnášenímschopným plénem k jeho úpravám.
Navíc, ať se dívám, jak se dívám, nenacházím v zápise ze shromáždění ze dne 30.10.2011 žádné usnesení přijaté mimo dopředu oznámené body. Bod 6 „Různé“ na programu schůze uveden byl. Dokažte mi, že usnesení přijatá v jeho rámci definici tohoto bodu překročila…
Pokud se s tímto vysvětlením nespokojíte, je vaším právem dovolat se odpovídajícím způsobem tvrzené neplatnosti usnesení u soudu. Tím se alespoň ukáže, kdo se za anonymní přezdívkou skrývá :-)

S tím hlasováním o bodu, který není na programu, je problém. ZoVB to neřeší, stanovy asi také ne. U obchodních společností a družstev dle ObchZ se nesmí hlasovat o bodu, který nebyl na pozvánce, ledaže by pro zařazení bodu hlasovalo 100% všech, nejen přítomných.
Ale raději bych řekl, že sice v ZoVB není výslovný zákaz hlasovat o bodu neuvedeném na pozvánce, ale že je možné, že by to někdo dal k soudu a že soud by mohl použít analogii podle obchodního zákoníku a zneplatnit usnesení shromáždění v tomto bodě.
Vaše vysvětlení ohledně bodu 6 nebudu radši komentovat, proč vlastně pro každé shromáždění sestavovat program, když by stačilo uvést jediný bod, a to „Různé“ :-D
Jen mi šlo o upozornění na možný problém. V našem společenství se snažíme všechna rozhodnutí přijímat tak, aby byla pokud možno nenapadnutelná.

U firem a právnických osob podléhajících v plném rozsahu režimu ObchZ by to problém byl. U SVJ to problém není.
Mohu vás ubezpečit, že k soudu lze „dát“ prakticky cokoliv. Uspět lze ale jen s tím, co má důvodný základ. Zákaz hlasování o bodu neuvedeném na pozvánce či v ní vágně formulovánem, v případě SVJ takovou vlastností neoplývá, a jako žalobní důvod proto uspět nemůže.
Na různých portálech SVJ se objevují často vpravdě svérázné právní názory, většinou od nemnoho poučených laiků. Pár se jich v minulosti pokoušelo zahnízdit i na těchto stránkách. Pletou páté přes deváté, interpretují si normy, jak se jim to zrovna hodí a v důsledku jen rozsévají mezi veřejnost mýty.
Tím netvrdím, že jsem se s vámi předestřenou teorií již nesetkal. Nicméně to neznamená, že bych s ní měl důvod souhlasit.
K vaší laskavé pozornosti doporučuji úpravu de lege ferenda (nový občanský zákoník – § 1198/2, § 1201 [vycházím z paragrafovaného znění vládního návrhu; neručím za to, že v PSP nedošlo k přečíslování])…

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.