Stav na bankovním účtu SVJ

Účetnictví našeho SVJ stále spravuje fa SBD Praha. Informace o stavu na našem účtu tak dostáváme jen zprostředkovaně a s dlouhým odstupem. Do konce roku však získá výbor společenství přinejmenším nahlížecí přístupová práva do internetbankingu, přes který bude možné odchozí i příchozí platby lépe kontrolovat.

Ke dni 7. 12. 2009 byl faktický stav bankovního účtu společenství: 174.472,11 Kč.
BPT Prague,a.s., k témuž dni dlužilo celkem 244.044,90 Kč. Tato pohledávka nebyla ze strany bývalého pověřeného vlastníka účinně vymáhána, resp. údajně dr. Jacháčková nechala dne 18.3.2009 poslat BPT Prague, a.s., upomínku (dluh je už za období od ledna 2009). Další kroky k zaplacení však už nepodnikla.

Výbor společenství dne 7.12.2009 zaslal BPT Prague, a.s., předžalobní upomínku s výzvou k zaplacení nejpozději do 15 dnů. Dne 14.12.2009 BPT Prague, a.s., uhradilo SVJ částku 210.993,90 Kč.

SVJ mělo vůči BPT/CPI/SBD Praha z doby od 11.03.2007 do 31.03.2009 závazky ve výši 44.010,34 Kč, údajně šlo o platby za správu.  Tyto závazky byly započteny proti pohledávkám; dnes by měly být vzájemné finanční závazky mezi SVJ a BPT Prague/CPI/SBD v drtivé většině vypořádány. Zápočtovou fakturu však zatím účetní CPI nevystavila.

Celkově SVJ evidovalo ke dni 31.10.2009 saldo nájemného a zálohových plateb za služby ve výši 58.763,- Kč (bez dluhu BPT Prague). Tyto pohledávky byly buď již uhrazeny, nebo jsou spláceny podle spl. kalendáře.

Účetně by jen na Fondu oprav mělo ke dni 7.12.2009 být 470.258,- Kč. Vzhledem k tomu, že se v dřívější době z tohoto fondu „kryly“ zálohy na teplo a další platby, tato suma peněz na účtu chybí. Po uzavření účetního roku 2009 nechá výbor provést audit účetnictví SVJ, který by měl odpovědět na otázky, kam se tyto prostředky poděly a čí vinou.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.