Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 18. září 2012

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává shromáždění. To se uskuteční v úterý 18. září 2012 od 18.30 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. schválení účetní závěrky za r. 2011 a rozhodnutí o způsobu naložení se ziskem z hospodaření
  3. návrh na zvolení paní Jaroslavy Herzogové do výboru SVJ
  4. výběr dodavatele vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
  5. řešení havarijního stavu výtahu
  6. stanovisko SVJ k záměru ÚMČ Praha 18 zřídit „psí loučku“ v těsné blízkosti bytového domu; projednání postoje SVJ k projektu Letňanské lentilky v následném územním řízení
  7. různé

Pro přijetí usnesení k bodu 3 je zapotřebí nadpoloviční většiny všech vlastníků. Prosíme proto vlastníky, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou na shromáždění přijít, aby za sebe poslali souseda či jiného zástupce vybaveného plnou mocí. (Úřední ověření není nutné!)

Podklady k projednávaným bodům programu:

Případné dotazy či připomínky ke Shromáždění prosím směřujte na předsedu výboru společenství, e-mail: svj@praha-9.eu.

Přílohy: Pozvánka

Vzor plné moci (ke stažení)

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.